• CDO-er: Nye muligheter for å investere i kredittmarkedet 

   Rakkestad, Ketil Johan; Weme, Sindre (Journal article, 2006)
   Omsettelige instrumenter for overføring av og handel med kredittrisiko er blitt stadig mer utbredt de senere årene. Denne artikkelen tar spesielt for seg én klasse av slike instrumenter, såkalte Collateralized Debt ...
  • Det europeiske verdipapirmarkedets infrastruktur i støpeskjeen 

   Weme, Sindre; Axelsen, Kristine Andenæs (Journal article, 2001)
   Deregulering av kapitalmarkedene, rask utvikling av data- og informasjonsteknologi og innføring av euro har ført til økt integrasjon av verdipapirmarkedene i Europa. En sentralisering av infrastrukturenheter som børser og ...
  • Euroens innvirkning på de europeiske kapitalmarkedene 

   Weme, Sindre (Journal article, 2002)
   Ett av målene ved innføring av euroen var å skape et større og mer effektivt kapitalmarked i Europa. Bortfallet av valutakursrisiko mellom eurolandene har gjort de tidligere nasjonale markedene langt mer tilgjengelige for ...
  • Fortsatt sterk vekst i det norske valutamarkedet. BIS' treårige undersøkelse av valuta- og derivatmarkedene 2001 

   Weme, Sindre (Journal article, 2001)
   I det norske valutamarkedet økte gjennomsnittlig daglig omsetning målt i amerikanske dollar med 45 prosent fra 1998 til 2001. Omsetningen utgjorde knapt 13 milliarder dollar per bankdag, herav var 32 prosent knyttet til ...
  • Risikoen ved bankenes utenlandsopplåning 

   Gerdrup, Karsten R.; Lund, Arild J.; Weme, Sindre (Journal article, 2000)
   Bankenes valutagjeld til utlandet har økt kraftig fra 1995. En tilsvarende vekst fant sted midt på 1980-tallet. I forhold til bankenes samlede utlån er utenlandsfinansieringen mindre nå enn den gang. Som midt på 1980- ...
  • Sentralbanken i forandringens tegn : festskrift til Kjell Storvik 

   Bergo, Jarle; Bøhn, Harald; Ericsson, Neil R.; Grønn, Audun; Grønvik, Gunnvald; Hammerstrøm, Grete; Holmsen, Amund; Holter, Jon Petter; Jansen, Eilev S.; Kerbeshian, Neva A.; Lund, Arild J.; Nicolaisen, Jon; Nyhagen, Bernt; Nymoen, Ragnar; Solheim, Jon A.; Vedel, Eline; Veggum, Leif; Vikøren, Birger; Weme, Sindre; Qvigstad, Jan F. (Norges Banks Skriftserie;28, Book, 1999)
  • The Risk Associated with Banks` Foreign Borrowing 

   Gerdrup, Karsten R.; Lund, Arild J.; Weme, Sindre (Journal article, 2000)
   Since 1995 banks’ foreign borrowing has increased sharply, matching the growth recorded in the mid-1980s. Measured in relation to banks’ total loans, foreign funding is smaller now than at that time. As was the case in the ...