• Gjeldsordning for land 

   Winje, Pål (Journal article, 2002)
   Valutafondet har foreslått en gjeldsordning for land med betalingsproblemer. Selv om forslaget har møtt massiv motstand fra internasjonale investorer og viktige låntakerland, er det en økende erkjennelse av behovet for et ...
  • Global and Regional Initiatives to Strengthen Oversight and Regulation of the Financial Sector 

   Vale, Bent; Winje, Pål (Journal article, 2011)
   A bird’s-eye view of recent reform proposals to banking regulation is presented. Emphasis is on the Basel Committee’s proposed capital and liquidity regulations, but also initiatives from other international organisations ...
  • IMF i endring – lån fra Norges Bank 

   Jonassen, Morten; Støholen, Bente; Winje, Pål (Aktuell Kommentar;5/2009, Others, 2009)
   Det internasjonale valutafondet (IMF) er viktig i håndteringen av internasjonale økonomiske og finansielle kriser. Det siste året har IMF ytt lån til flere land som har kommet i eller kan komme i betalingsbalanseproblemer. ...
  • Increased Gas Exports, but What About Prices? 

   Winje, Pål; Naug, Bjørn E.; Stavseng, Astrid (Economic Commentaries;4/2011, Others, 2011)
   Gas exports account for a rising share of Norwegian petroleum revenues. International gas spot prices have traditionally tracked oil prices with a lag. After the financial crisis, international gas prices remained low ...
  • Oppgangen i oljeprisen – fundamentale og finansielle faktorer 

   Akram, Q. Farooq; Winje, Pål (Aktuell Kommentar;1/2008, Others, 2008)
   Oljeprisen har steget mye de senere årene. Prisen er nå rekordhøy også i reelle termer, [...]. Fundamentale forhold, som etterspørsel og tilbud av olje, er viktige forklaringsfaktorer bak prisoppgangen. Finansielle forhold, ...
  • The IMF in Change – Loan from Norges Bank 

   Jonassen, Morten; Støholen, Bente; Winje, Pål (Economic Commentaries;5/2009, Others, 2009)
   The International Monetary Fund (IMF) is important in managing international economic and financial crises. In the past year, the IMF has provided crisis-related loans to several countries experiencing balance of payments ...
  • The Rise in Oil Prices - Fundamental and Financial Factors 

   Akram, Q. Farooq; Winje, Pål (Economic Commentaries;1/2008, Others, 2008)
   Oil prices have risen sharply in recent years and are now record-high also in real terms [...]. Fundamental factors, such as oil supply and demand, are important explanatory variables for the price increase. Financial ...
  • Valutakursregime, kapitalrestriksjoner og finanskriser i fremvoksende økonomier 

   Stæhr, Karsten; Winje, Pål (Journal article, 2001)
   Liberaliseringen av internasjonale kapitalbevegelser har åpnet for en mer effektiv global allokering av sparekapitalen med potensial for betydelige velferdsgevinster. Finanskrisene i fremvoksende økonomier de senere årene ...
  • Økonomiske utfordringer i Latin-Amerika 

   Winje, Pål (Journal article, 2004)
   Ved inngangen til 2004 ser situasjonen lysere ut for Latin-Amerika, selv om flere land fortsatt har betydelige politiske og økonomiske problemer. I artikkelen beskrives den økonomiske utviklingen de siste 25 år, ...
  • Økt gasseksport, men hva med prisen? 

   Winje, Pål; Naug, Bjørn E.; Stavseng, Astrid (Aktuell Kommentar;4/2011, Others, 2011)
   Eksport av gass utgjør en stadig større andel av norske petroleumsinntekter. De internasjonale spotprisene for gass har tradisjonelt fulgt oljeprisen med et tidsetterslep. Etter finanskrisen holdt de internasjonale gassprisene ...