Now showing items 115-134 of 261

  • Implementing and Communicating Optimal Monetary Policy 

   Holmsen, Amund; Qvigstad, Jan F.; Røisland, Øistein (Staff Memo;3/2007, Working paper, 2007)
   The interest rate forecast plays a key role in the communication of monetary policy in Norges Bank. We give a comprehensive overview of the Bank’s communication with focus on the interest rate forecast. The main arguments ...
  • Improving and Evaluating Short Term Forecasts at the Norges Bank 

   Bjørnland, Hilde C.; Jore, Anne Sofie; Smith, Christie; Thorsrud, Leif Anders (Staff Memo;4/2008, Working paper, 2008)
   In 2006 the Norges Bank initiated a project to improve its short term forecasts. The current phase of the project is tasked with developing a system that provides model-based forecasts for gross domestic product and consumer ...
  • Indikatorar for underliggjande inflasjon i Noreg 

   Husabø, Eilert (Staff Memo;13/2017, Working paper, 2017)
   Noregs Bank driv fleksibel inflasjonsstyring. Pengepolitikken forsøker då ikkje nødvendigvis å styre dagens inflasjon mot inflasjonsmålet, men å innrette pengepolitikken slik at prognosane for framtidig inflasjon går mot ...
  • Inflasjon og akkomodasjon : Norsk valutakurspolitikk fra 1971 til 1986 

   Kleivset, Christoffer (Staff Memo;21/2011, Master thesis; Working paper, 2011)
   En stabil valutakurs har normalt vært et prioritert mål for norske myndigheter. Dette har blitt forsøkt oppnådd på ulike måter, gjennom tilknytning til et edelt metall eller til en eller flere andre valutaer. Hensikten med ...
  • Inflasjonsstyring - et dokumentasjonsnotat om enkelte metodeendringer som har funnet sted i Norges Bank i perioden 2001–2013 

   Berg, Thomas Nordbø; Kleivset, Christoffer (Staff Memo;5/2014, Working paper, 2014)
   Fra 2001 og frem til i dag har Norges Bank kontinuerlig utviklet og justert metodebruken i inflasjonsstyringen. I dette notatet dokumenteres de viktigste av disse endringene. Innenfor Norges Banks 2016-prosjekt blir det ...
  • Innskuddsikring i Norge – i et internasjonalt perspektiv 

   Moe, Thorvald Grung (Staff Memo;2/2007, Working paper, 2007)
   Innskuddsikringen er en viktig del av bankenes rammebetingelser. Den skal både beskytte forbrukerne og sikre finansiell stabilitet. Utformingen av innskuddsikringen drøftes for tiden i mange land. EU kommisjonen har nylig ...
  • Innvandring og boligpriser i Norge 

   Nordbø, Einar W. (Staff Memo;8/2013, Working paper, 2013)
   Den høye innvandringen Norge har opplevd de siste årene kan ha en rekke økonomiske konsekvenser. Studier gjennomført i andre land har blant annet identifisert innvandring som en viktig drivkraft for boligprisene. Med ...
  • Input-Output Analysis of the Norwegian Economy 

   Nygård, Vegard Mokleiv (Staff Memo;17/2013, Working paper, 2013)
   International trade in intermediate inputs has been identified as a potentially powerful transmission channel for the propagation of foreign shocks to the domestic economy. Moreover, this channel has been found to be ...
  • Kampen om krona. Næringslivet og paripolitikken i 1920-årene 

   Egge, Åsmund (Staff Memo;21/2016, Master thesis; Working paper, 2016)
  • Kan finansiell stabilitet måles? En stressindeks for den norske banksektoren 

   Winje, Hanna (Staff Memo;4/2012, Working paper, 2012)
   Til tross for store negative overraskelser gjennom flere år, leverte norske banker gode resultater i 2010 og de tre første kvartalene av 2011. I tillegg er kapitaldekningen forbedret. Et spørsmål som melder seg er hvor ...
  • Kanaler fra høy gjeld i husholdningene til tap i bankene 

   Kragh-Sørensen, Kasper; Solheim, Haakon (Staff Memo;9/2014, Working paper, 2014)
   Vi identifiserer tre kanaler fra høy gjeld i husholdningene til tap i bankene. Bankene kan tape direkte på utlån til husholdninger (direkte kanal), på utlån til konsumsensitive næringer dersom husholdningenes tradisjonelle ...
  • Key Indicators for a Countercyclical Capital Buffer in Norway - Trends and Uncertainty 

   Gerdrup, Karsten R.; Kvinlog, Aslak Bakke; Schaanning, Eric (Staff Memo;13/2013, Working paper, 2013)
   The credit-to-GDP gap has a prominent role in the Basel Committee's frame- work for a countercyclical capital buffer under Basel III. The Committee uses a one-sided Hodrick-Prescott filter to calculate the trend of ...
  • Klimarisiko og bankers utlån til foretak 

   Haug, Kaja Dørum; Reiakvam, Lisa Kristine; Solheim, Haakon; Turtveit, Lars-Tore; Vatne, Bjørn H. (Staff Memo;7/2021, Working paper, 2021)
   Basert på informasjon om utslipp og eksponering mot fysisk risiko fra enkelt tilgjengelige, offentlige norske kilder, kartlegger vi hvor stor andel av foretakslånene i norske banker som er eksponert mot overgangsrisiko – ...
  • Knuten på perlekjedet. Securitas-aksjonen og Norges Bank 1925-1928 

   Thomassen, Eivind (Staff Memo;26/2012, Master thesis; Working paper, 2012)
  • Kostnadseffektiviseringen til de norske bankene kan forklares med automatisering og digitalisering 

   Andersen, Henrik (Staff Memo;9/2020, Working paper, 2020)
   De norske bankene har redusert driftskostnadene betydelig de siste tiårene, både i forhold til inntektene og eiendelene. Det har gjort bankene mer robuste mot økte tap og redusert faren for kriser. I dette memoet analyserer ...
  • Kredittpolitikken som redskap i den samfunnsøkonomiske styringen fra 1965 til 1980 

   Ecklund, Gunnhild J. (Staff Memo;17/2011, Master thesis; Working paper, 2011)
   De overordnede målsettingene for den økonomiske politikken i Norges i etterkrigstiden har vært å sikre full sysselsetting, stabil vekst og en sosialt rettferdig fordeling av godene. Disse målene har vært forsøkt nådd gjennom ...
  • Kriseløsing av banker ved hjelp av bail-in – momenter ved innføring i Norge 

   Vale, Bent (Staff Memo;12/2014, Working paper, 2014)
   Her gjennomgås hvordan bail-in eller nedskrivning av en banks gjeldsfordringer og tvungen konvertering av gjeld til egenkapital kan brukes under krisehåndtering av banken. Fremstillingen tar utgangspunkt i EUs direktiv for ...
  • Kvalitet på sedler i sirkulasjon - Norges Banks rolle og system for oppfølging 

   Eklund, Trond; Veggum, Leif; Natvig, Peder; Michelazzi, Lisa Hausberg (Staff Memo;7/2016, Working paper, 2016)
   Norges Bank har etter år 2000 gjennomført store endringer i sin rolle og virksomhet på kontantområdet. Siktemålet har vært å øke effektiviteten i det samlede betalingssystemet og innen kontantforsyningen. Banken har inntatt ...
  • Langvarige konsekvenser i arbeidsmarkedet 

   Ellingsen, Nicolai; Galaasen, Sigurd Mølster (Staff Memo;1/2021, Working paper, 2021)
   Vi studerer langvarig sysselsettingskonsekvenser av dype økonomiske nedgangstider ved å utnytte den geografiske variasjonen i lokale økonomiske forhold i etterkant av oljepriskollapsen i 2014. Vi dokumenterer en negativ ...
  • Lending Growth, Non-Performing Loans and Loan Losses 

   Kvisgaard, Vera; Vale, Bent (Staff Memo;8/2018, Working paper, 2018)
   At macro level, large loan losses for banks have often been preceded by periods of high lending growth. We analyse at bank level whether high loan growth also leads to more problem loans later on. The analysis is carried ...