Now showing items 16-35 of 61

  • Erfaringer med pengepolitikken i Norge siden 2001 

   Unknown author (Norges Bank Memo;1/2017, Report, 2017)
  • Etterprøving av Noregs Banks anslag for 2014 og 2015 

   Unknown author (Norges Bank Memo;3/2016, Report, 2016)
  • Etterprøving av Norges Banks anslag for 2012 

   Unknown author (Norges Bank Memo;2/2013, Report, 2013)
   Norges Banks anslag for prisveksten og den økonomiske utviklingen danner et viktig grunnlag for rentesettingen. Etterprøving av anslagene kan gi oss bedre innsikt i økonomiens virkemåte og bidra til forbedring av vårt ...
  • Etterprøving av Norges Banks anslag for 2013 

   Unknown author (Norges Bank Memo;3/2014, Report, 2014)
  • Etterprøving av Norges Banks anslag for 2016 

   Unknown author (Norges Bank Memo;3/2017, Report, 2017)
   Norges Banks anslag for prisveksten og den økonomiske utviklingen fremover er et viktig grunnlag for utformingen av pengepolitikken. Analyser av anslagsfeil kan hjelpe oss til å lage bedre anslag fremover og til å bedre ...
  • Etterprøving av Norges Banks anslag for 2017 

   Unknown author (Norges Bank Memo;3/2018, Report, 2018)
   Norges Banks anslag for den økonomiske utviklingen, både hjemme og hos våre viktigste handelspartnere, er sentrale i utformingen av pengepolitikken. Gjennom å etterprøve og analysere våre anslagsfeil kan vi øke forståelsen ...
  • Etterprøving av Norges Banks anslag for 2018 og 2019 

   Unknown author (Norges Bank Memo;5/2020, Report, 2020)
   Norges Banks anslag for den økonomiske utviklingen i norsk økonomi for 2018 og 2019 traff godt og anslagsfeilene var for det meste mindre enn i de foregående 20 årene. Etterprøvingen for 2018 og 2019 tyder på at anslagsapparatet ...
  • Etterprøving av Norges Banks anslag for internasjonal økonomi for 2017 

   Unknown author (Norges Bank Memo;4/2018, Report, 2018)
   Norges Banks anslag for den økonomiske utviklingen, både hjemme og hos våre viktigste handelspartnere, er et viktig grunnlag for utformingen av pengepolitikken. Gjennom å etterprøve og analysere våre anslagsfeil kan vi øke ...
  • Evaluation of Norges Bank’s Projections for 2013 

   Unknown author (Norges Bank Papers;3/2014, Report, 2014)
  • Evaluation of Norges Bank’s Projections for 2014 and 2015 

   Unknown author (Norges Bank Papers;3/2016, Report, 2016)
  • Evaluation of Norges Bank’s Projections for 2016 

   Unknown author (Norges Bank Papers;3/2017, Report, 2017)
   Norges Bank's projections for inflation and economic developments are an important basis for the formulation of monetary policy. Analyses of forecast errors can help Norges Bank to make better projections and improve its ...
  • Evaluation of Norges Bank’s projections for 2017 

   Unknown author (Norges Bank Papers;3/2018, Report, 2019)
   Norges Bank's projections for economic developments, both in Norway and among Norway's main trading partners are an important basis for the formulation of monetary policy. Evaluations and analyses of forecast errors can ...
  • Evaluation of Norges Bank’s Projections in 2012 

   Unknown author (Norges Bank Papers;2/2013, Report, 2013)
   Norges Bank's projections of inflation and economic developments form an important basis for interest rate setting. An evaluation of the projections can provide us with increased insight into the functioning of the economy ...
  • Experience with the Monetary Policy Framework in Norway Since 2001 

   Unknown author (Norges Bank Papers;1/2017, Report, 2017)
  • A framework for advice on the countercyclical capital buffer 

   Unknown author (Norges Bank Papers;4/2019, Report, 2019)
  • Kostnader i det norske betalingssystemet 

   Unknown author (Norges Bank Memo;5/2014, Report, 2014)
  • Kostnader i det norske betalingssystemet 2020 

   Unknown author (Norges Bank Memo;3/2022, Report, 2022)
   De samfunnsøkonomiske kostnadene (ressursbruken) ved innenlands betalingsformidling utgjorde i 2020 0,79 prosent av BNP for Fastlands-Norge. Kostnadene har gått noe ned siden forrige undersøkelse i 2013, dersom vi benytter ...
  • Kriterier for en god motsyklisk kapitalbuffer 

   Unknown author (Norges Bank Memo;1/2013, Report, 2013)
   Målet med den motsykliske kapitalbufferen er å gjøre bankene mer solide i en kommende lavkonjunktur og motvirke store utslag i tilbudet av kreditt som kan forsterke svingningene i økonomien. Bufferkravet bør økes når ...
  • Kunderetta betalingsformidling 2016 

   Unknown author (Norges Bank Memo;2/2017, Report, 2017)
   Det var sterk vekst i bruken av betalingskort også i 2016. Veksten i bruken av internasjonale betalingskort var særleg sterk, etter at betalingar over internett og bruken av mobile betalingsløysningar auka mykje. Kvar av ...
  • Kunderetta betalingsformidling 2017 

   Unknown author (Norges Bank Memo;2/2018, Report, 2018)
   Kvar av oss brukte betalingskortet i gjennomsnitt 441 gonger i 2017, medan den gjennomsnittlege verdien av korttransaksjonane var 397 kroner. Det var på nytt sterk vekst i bruken av internasjonale betalingskort, etter at ...