• A framework for advice on the countercyclical capital buffer 

   Ukjent forfatter (Norges Bank Papers;4/2019, Report, 2019)
  • Kostnader i det norske betalingssystemet 

   Ukjent forfatter (Norges Bank Memo;5/2014, Report, 2014)
  • Kriterier for en god motsyklisk kapitalbuffer 

   Ukjent forfatter (Norges Bank Memo;1/2013, Report, 2013)
   Målet med den motsykliske kapitalbufferen er å gjøre bankene mer solide i en kommende lavkonjunktur og motvirke store utslag i tilbudet av kreditt som kan forsterke svingningene i økonomien. Bufferkravet bør økes når ...
  • Kunderetta betalingsformidling 2016 

   Ukjent forfatter (Norges Bank Memo;2/2017, Report, 2017)
   Det var sterk vekst i bruken av betalingskort også i 2016. Veksten i bruken av internasjonale betalingskort var særleg sterk, etter at betalingar over internett og bruken av mobile betalingsløysningar auka mykje. Kvar av ...
  • Kunderetta betalingsformidling 2017 

   Ukjent forfatter (Norges Bank Memo;2/2018, Report, 2018)
   Kvar av oss brukte betalingskortet i gjennomsnitt 441 gonger i 2017, medan den gjennomsnittlege verdien av korttransaksjonane var 397 kroner. Det var på nytt sterk vekst i bruken av internasjonale betalingskort, etter at ...
  • Kunderetta betalingsformidling 2018 

   Ukjent forfatter (Norges Bank Memo;1/2019, Report, 2019)
   Bruken av betalingskort held fram med å auke. I 2018 vart det gjort til saman 2,5 milliardar transaksjonar med norske betalingskort. Kvar av oss brukte betalingskortet i gjennomsnitt 475 gonger i 2018. Den gjennomsnittlege ...
  • Kunderetta betalingsformidling 2019 

   Ukjent forfatter (Norges Bank Memo;1/2020, Report, 2020)
   Dei fleste av oss handlar og betaler hyppigare enn tidlegare. Vi gjer meir bruk av elektroniske betalingsmåtar og betaler sjeldnare med kontantar. Dette har vore ei utvikling som har gått over mange år. Noreg er eit av ...
  • Kunderetta betalingsformidling 2020 

   Ukjent forfatter (Norges Bank Memo;2/2021, Report, 2021)
   Pandemiutbrotet som starta våren 2020, har påverka betalingsmåtane, og dette er godt synleg i statistikken. Talet på kortbetalingar på fysiske brukarstader fall frå 2019 til 2020. Samstundes auka den gjennomsnittlege ...
  • Likviditeten i det norske sertifikat- og obligasjonsmarkedet i første halvår 2020 

   Ukjent forfatter (Norges Bank Memo;3/2020, Report, 2020)
   Utbruddet av koronavirus og pandemien som fulgte, bidro til betydelig uro i norske finansmarkeder i mars 2020. Markedslikviditeten i det norske sertifikat- og obligasjonsmarkedet ble i en periode markert dårligere. Norges ...
  • Liquidity in the Norwegian bond and certificate market in the first half of 2020 

   Ukjent forfatter (Norges Bank Papers;3/2020, Report, 2020)
   The coronavirus outbreak and the pandemic that followed contributed to considerable volatility in Norwegian financial markets in March 2020. For a period, liquidity in the Norwegian bond and certificate market deteriorated ...
  • New principles for Nowa - possible implications 

   Ukjent forfatter (Norges Bank Papers;3/2019, Report, 2019)
  • Norges Bank's Monetary Policy Handbook : Version 1.0 

   Ukjent forfatter (Norges Bank Papers;1/2022, Report, 2022)
  • Norges Banks håndbok i pengepolitikk : Versjon 1.0 

   Ukjent forfatter (Norges Bank Memo;1/2022, Report, 2022)
  • Norges Banks likviditetspolitikk: Prinsipper og utforming 

   Ukjent forfatter (Norges Bank Memo;3/2021, Report, 2021)
   Sentralbankens likviditetspolitikk skal bidra til å nå målene i pengepolitikken, et effektivt betalingssystem og finansiell stabilitet. I dette memoet beskrives prinsippene som ligger bak Norges Banks utforming av virkemidlene ...
  • Norges Banks vurdering av interbanksystemet NICS, og DNBs og SpareBank 1 SMNs oppgjørsbanksystem mot internasjonale prinsipper for finansielle infrastrukturer 

   Ukjent forfatter (Norges Bank Memo;4/2020, Report, 2020)
   Norges Bank skal etter sentralbankloven fremme et effektivt og sikkert betalingssystem, og overvåke betalingssystemet. Norges Bank gir konsesjon og fører tilsyn med oppgjørssystem for penge­over­føringer mellom bankene. ...
  • Nye prinsipper for beregning av Nowa - mulige implikasjoner 

   Ukjent forfatter (Norges Bank Memo;3/2019, Report, 2019)
  • Rammeverk for råd om motsyklisk kapitalbuffer 

   Ukjent forfatter (Norges Bank Memo;4/2019, Report, 2019)
  • Retail Payment Services 2016 

   Ukjent forfatter (Norges Bank Papers;2/2017, Report, 2017)
   The strong growth in payment card use continued in 2016. Growth in the use of international payment cards was particularly strong, reflecting a sharp increase in payments over the internet and in the use of mobile payment ...
  • Retail Payment Services 2017 

   Ukjent forfatter (Norges Bank Papers;2/2018, Report, 2018)
   In 2017, the average number of card transactions per inhabitant was 441, while the average value of card transactions was NOK 397. There was renewed strong growth in the use of international payment cards, reflecting sharp ...
  • Retail Payment Services 2018 

   Ukjent forfatter (Norges Bank Memo;1/2019, Report, 2019)
   The use of payment cards continues to increase. In 2018, the number of transactions using Norwegian payment cards totalled 2.5 billion and the average number of card transactions per inhabitant was 475. The average value ...