• A Test of Uncovered Interest Rate Parity for Ten European Countries Based on Bottstrapping and Panel Data Models 

   Bernhardsen, Tom (Working Papers;9/1997, Working paper, 1997)
   Based on both single country models and panel data models uncovered interest rate parity is tested for ten European countries relative to Germany by regressing exchange rate changes on interest rate differentials. The ...
  • Alternative virkemidler i pengepolitikken - den nødvendige monetære økosirk 

   Bernhardsen, Tom; Kloster, Arne; Syrstad, Olav (Staff Memo;12/2016, Working paper, 2016)
   I dette notatet ser vi [...] nærmere på alternative virkemidler med særlig fokus på monetær økosirk. Vi drøfter først ulike pengemengdebegreper og hvordan penger skapes. Deretter ser vi nærmere på såkalte likviditetsstyr ...
  • Den nøytrale realrenten 

   Bernhardsen, Tom; Gerdrup, Karsten R. (Journal article, 2006)
   Begrepet «nøytral realrente» assosieres gjerne med det nivået på realrenten som innebærer at pengepolitikken verken er ekspansiv eller kontraktiv. I artikkelen ser forfatterne nærmere på hvordan den nøytrale realrenten i ...
  • Factors That Influence the Krone Exchange Rate 

   Bernhardsen, Tom; Røisland, Øistein (Journal article, 2000)
   Expectations about future interest rates and inflation influence economic developments. For example, market expectations of higher inflation may themselves result in higher inflation, for instance through higher pay ...
  • Higher Risk Premiums on Government Debt 

   Bernhardsen, Tom; Åmås, Terje (Economic Commentaries;1/2009, Others, 2009)
   In this commentary we examine liquidity and credit premiums in euro-area government securities markets. For countries with a common currency and monetary policy, differences in government bond yields largely reflect different ...
  • Hva er nivået på den normale renten? 

   Bernhardsen, Tom; Kloster, Arne (Aktuell Kommentar;1/2010, Others, 2010)
   Det normale nivået på realrenten i Norge anslås å ligge i intervallet 2-3 prosent. Med et inflasjonsmål på 2,5 prosent er intervallet for den normale nominelle renten 4½-5½ prosent (tremåneders pengemarkedsrente). Dette ...
  • Hvilke faktorer påvirker kronekursen? 

   Bernhardsen, Tom; Røisland, Øistein (Journal article, 2000)
   I denne artikkelen undersøkes hvordan kronekursen avhenger av blant annet oljeprisen og uro i det internasjonale finansmarkedet. Både kronekursen mot tyske mark (euro fra. 1. januar 1999) og kronekursen målt mot et ...
  • Liquidity Management System : Floor or Corridor? 

   Bernhardsen, Tom; Kloster, Arne (Staff Memo;4/2010, Working paper, 2010)
   Developments during the financial crisis of 2008 and 2009 have, at least temporarily, changed the way monetary policy is implemented in many countries. Before the crisis, most countries implemented policy through some form ...
  • Misforståtte sentralbankreserver 

   Bernhardsen, Tom; Kloster, Arne (Aktuell Kommentar;1/2012, Others, 2012)
   I det siste har medier i Norge og andre land rapportert om at bankene i euroområdet har økt sine innskudd i ECB kraftig. Det er riktig. Høye innskudd i ECB blir forklart med at bankene ikke vil låne ut til hverandre eller ...
  • Misunderstood Central Bank Reserves 

   Bernhardsen, Tom; Kloster, Arne (Economic Commentaries;1/2012, Others, 2012)
   Recently, the media in Norway and other countries have reported that euro area banks have sharply increased their deposits with the ECB. That is correct. Some commentators attribute the high level of deposits with the ECB ...
  • Negative Interest Rates : Central Bank Reserves and Liquidity Management 

   Bernhardsen, Tom; Lund, Kathrine (Economic Commentaries;2/2015, Others, 2015)
   In a number of countries, short-term money market rates have now become negative, either because the central bank has set a negative policy rate or because excess central bank reserves are pushing down short-term money ...
  • Negative renter : Sentralbankreserver og likviditetsstyring 

   Bernhardsen, Tom; Lund, Kathrine (Aktuell Kommentar;2/2015, Others, 2015)
   I en rekke land har nå korte pengemarkedsrenter blitt negative, enten fordi sentralbanken har satt negativ styringsrente, eller fordi overskudd av sentralbankreserver presser de korte pengemarkedsrentene ned mot renten på ...
  • NIBOR - a Norwegian Interest Rate? 

   Syrstad, Olav; Kloster, Arne; Bernhardsen, Tom (Economic Commentaries;9/2014, Others, 2014)
   Norges Bank has in various contexts pointed out that today’s NIBOR construction has clear weaknesses. The reasons for this view are presented in a letter to Finanstilsynet (Financial Supervisory Authority of Norway) of 26 ...
  • NIBOR - en norsk rente? 

   Syrstad, Olav; Kloster, Arne; Bernhardsen, Tom (Aktuell Kommentar;9/2014, Others, 2014)
   Norges Bank har i flere sammenhenger pekt på at dagens NIBOR-konstruksjon har klare svakheter. Begrunnelsen for dette synet er presentert i brev til Finanstilsynet 26. mai 2014, Norges Bank Memo 2/2014 («Svakheter ved ...
  • Relationship Between Key Rates and Money Market Rates 

   Bache, Ida Wolden; Bernhardsen, Tom (Economic Commentaries;2/2009, Others, 2009)
   In this note we argue that the pass-through from key policy rates to money market rates has been high in Norway and other countries and remained high during the financial crisis.
  • Renteanalysen 

   Bernhardsen, Tom (Staff Memo;4/2011, Working paper, 2011)
   I dette notatet gis en oversikt over rentebegreper som er sentrale i Norges Banks analyse. Det er først og fremst skrevet for dem som i utgangspunktet ikke er godt kjent med renteanalyse, herunder nyutdannede økonomer og ...
  • Risikopåslagene i Nibor og andre lands interbankrenter 

   Bernhardsen, Tom; Kloster, Arne; Syrstad, Olav (Staff Memo;20/2012, Working paper, 2012)
   Interbankrenter som Libor, Euribor, Stibor og Nibor spiller en viktig rolle som referanserenter i en rekke låneavtaler og for ulike typer derivater. Interbankrentene skal uttrykke prisen på et usikret utlån fra en bank til ...
  • Risk Premiums in NIBOR and Other Countries’ Interbank Lending Rates 

   Bernhardsen, Tom; Kloster, Arne; Syrstad, Olav (Staff Memo;21/2012, Working paper, 2012)
   Interbank interest rates such as three‐ and six‐month LIBOR, EURIBOR, STIBOR and NIBOR play an important role as benchmark rates for a number of loan contracts and various types of derivatives. Interbank rates are intended ...
  • Sammenhengen mellom styringsrenten og makroøkonomiske variable : noen enkle ligninger for Norge 

   Bernhardsen, Tom; Bårdsen, Gunnar (Staff Memo;2/2004, Working paper, 2004)
   Sentralbanker med fleksibel inflasjonsstyring setter renten ut fra utsiktene for inflasjon og produksjon og sysselsetting. Utsiktene påvirkes av løpende informasjon om den økonomiske utviklingen. Fra utsiden vil analytikere ...
  • Sammenhengen mellom styringsrenten og pengemarkedsrentene 

   Bache, Ida Wolden; Bernhardsen, Tom (Aktuell Kommentar;2/2009, Others, 2009)