• Forsterker bankene konjunkturbølgene? 

   Øverli, Frode (Journal article, 2002)
   Over konjunktursykelen er bankenes kredittvekst vanligvis høy i oppgangstider og lav i nedgangstider. Bankenes prosykliske adferd kan bidra til et slikt forløp. Artikkelen drøfter prosykliske sider ved bankvesenet. Det ...
  • Intradag likviditet og oppgjør av store betalinger: En simuleringsbasert analyse 

   Enge, Asbjørn; Øverli, Frode (Journal article, 2005)
   Interbanksystemer har stor betydning for økonomien og det finansielle systemet. Ved å foreta simuleringer på reelle data fra Norges Banks oppgjørssystem illustrerer artikkelen avveininger mellom betalingsforsinkelser og ...
  • Intraday Liquidity and the Settlement of Large-Value Payments: A Simulation-Based Analysis 

   Enge, Asbjørn; Øverli, Frode (Journal article, 2006)
   Interbank systems are of great importance to the economy and the financial system. Using simulations based on real data from Norges Bank’s settlement system, this article illustrates trade-offs between delayed payments and ...
  • Nye kapitaldekningsregler: Mulige virkninger av "Basel II" for banker, myndigheter og det finansielle systemet 

   Karlsen, Harald; Øverli, Frode (Journal article, 2001)
   Til neste år nås en viktig milepæl når Basel-komiteen2 for banktilsyn presenterer de nye kapitaldekningsreglene for bankene i «Basel II». De nye reglene tar sikte på å gjøre det finansielle systemet mer robust, ved at ...
  • Risiko i finanskonsern 

   Øverli, Frode; Øwre, Grete (Arbeidsnotater;16/2000, Working paper, 2000)
   Dette notatet omtaler endringen i risiko som skjer når en tradisjonell bank, gjennom å danne et finanskonsern, utvider virksomheten sin til å omfatte flere typer inn- og utlånsvirksomhet, handel i valuta og verdipapirer ...