• A Retrospective on the Introduction of Prices in the Norwegian Payment System 

   Enge, Asbjørn; Øwre, Grete (Journal article, 2006)
   During the 1980s, Norwegian banks introduced direct pricing of customers’ use of payment services. Direct pricing of payment services is relatively uncommon in other countries and Norway thus stands out in relation to the ...
  • Bankenes kostnader og inntekter i betalingsformidlingen i 2001 

   Gresvik, Olaf; Øwre, Grete (Journal article, 2002)
   Det har vært en sterk produktivitetsøkning i finansiell sektor på 1990-tallet, og endringer i betalingsformidlingen har vært en viktig kilde til dette. Betalingstransaksjonene produseres nå til betydelig lavere kostnader ...
  • Banks’ Costs and Income in the Payment System in 2001 

   Gresvik, Olaf; Øwre, Grete (Journal article, 2002)
   According to national accounts data, the financial sector showed a strong increase in productivity in the 1990s. This article explains that this was largely due to changes in the payment system. A larger number of payment ...
  • Costs and Income in the Norwegian Payment System 2001. An Application of the Activity Based Costing Framework 

   Gresvik, Olaf; Øwre, Grete (Working Papers;8/2003, Working paper, 2003)
   This paper summarizes a survey of costs and income in the payment system of Norwegian banks in 2001. The cost analysis was carried out by using the activity based costing (ABC) framework. The results from this analysis are ...
  • Forecasting Cash Use in Legal and Illegal Activities 

   Humphrey, David B.; Kaloudis, Aris; Øwre, Grete (Working Papers;14/2000, Working paper, 2000)
   A general econometric model is developed and used to estimate the share of cash in consumer point-of-sale transactions in Norway over 1980-99. The share of cash fell from 90% during the 1980s to 50% in 1999, primarily due ...
  • Mot et nordisk hjemmemarked i banknæringen 

   Øwre, Grete; Sandal, Knut (Journal article, 1999)
   Internasjonal banknæring er inne i en tid med store strukturelle endringer. Sterke drivkrefter har bidratt til internasjonalisering, økt betydning for verdipapirmarkedene og hardere konkurranse.I Europa er disse drivkreftene ...
  • Norges Banks system for å styre renten 

   Kran, Lars-Christian; Øwre, Grete (Journal article, 2001)
   I artikkelen gjør vi rede for hvordan Norges Bank foretar den praktiske implementeringen av pengepolitikken i pengemarkedet gjennom likviditetspolitikken. Likviditetspolitikken omfatter Norges Banks operasjoner i pengemarkedet ...
  • Norges Bank’s System for Managing Interest Rates 

   Kran, Lars-Christian; Øwre, Grete (Journal article, 2001)
   The article provides an account of Norges Bank’s practical implementation of monetary policy in the money market through liquidity policy. Liquidity policy consists of Norges Bank’s operations in the money market to influence ...
  • Risiko i finanskonsern 

   Øverli, Frode; Øwre, Grete (Arbeidsnotater;16/2000, Working paper, 2000)
   Dette notatet omtaler endringen i risiko som skjer når en tradisjonell bank, gjennom å danne et finanskonsern, utvider virksomheten sin til å omfatte flere typer inn- og utlånsvirksomhet, handel i valuta og verdipapirer ...
  • Tilbakeblikk på innføringen av priser i norsk betalingsformidling 

   Enge, Asbjørn; Øwre, Grete (Journal article, 2006)
   Direkte priser på betalingstjenester er relativt uvanlig i internasjonal sammenheng. I løpet av 1980-tallet ble slik prising innført i norske banker etter at det lenge hadde vært et tema for debatt. Artikkelen redegjør for ...