• A Decomposition of NIBOR 

   Tafjord, Kristian (Economic Commentaries;3/2015, Others, 2015)
   This commentary discusses the elements that comprise the Norwegian money market rate, NIBOR, given today’s foreign exchange swap construction. Furthermore it explains how international conditions can affect Norwegian money ...
  • En dekomponering av Nibor 

   Tafjord, Kristian (Aktuell Kommentar;3/2015, Others, 2015)
   I denne kommentaren diskuteres de ulike elementene som inngår i den norske pengemarkedsrenten, Nibor, gitt dagens valutaswapkonstruksjon. Videre forklares hvordan konstruksjonen gjør at ulike internasjonale forhold kan ...
  • Hva driver Nibor-påslaget? 

   Lund, Kathrine; Tafjord, Kristian; Øwre-Johnsen, Marit (Aktuell Kommentar;10/2016, Others, 2016)
   De siste par årene har risikopåslaget i tremåneders Nibor steget, fra rundt 25 basispunkter mot slutten av 2014 til om lag 60 basispunkter sommeren 2016. Økningen i påslaget (gitt som differansen mellom Nibor og forventet ...
  • Penger, sentralbankreserver og Norges Banks likviditetsstyringssystem 

   Aamodt, Ellen; Fjære, Jeanette Strøm; Lerbak, Marie Norum; Tafjord, Kristian (Staff Memo;5/2016, Working paper, 2016)
   I kjølvannet av finanskrisen har flere sentralbanker iverksatt ukonvensjonelle pengepolitiske tiltak. Når sentralbanker kjøper verdipapirer eller valuta i markedet betaler de med sentralbankreserver. Sentralbankreserver ...
  • Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks valutatransaksjoner 

   Lerbak, Marie Norum; Tafjord, Kristian; Øwre-Johnsen, Marit (Aktuell Kommentar;1/2016, Others, 2016)
   Petroleumsfondsmekanismen kanaliserer statens inntekter fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel til bruk over statsbudsjettet og til sparing i Statens pensjonsfond utland (SPU). På vegne av staten gjennomfører Norges ...
  • Structural Liquidity 

   Aamodt, Ellen; Tafjord, Kristian (Economic Commentaries;9/2013, Others, 2013)
   Structural liquidity refers to the level of reserves in the banking system prior to market operations by Norges Bank to supply or drain reserves from the banking system. Only the central bank can create reserves. However, ...
  • Strukturell likviditet 

   Aamodt, Ellen; Tafjord, Kristian (Aktuell Kommentar;9/2013, Others, 2013)
   Strukturell likviditet er nivået på reservene i banksystemet før Norges Bank gjennomfører markedsoperasjoner for å tilføre eller trekke reserver ut av banksystemet. Det er bare sentralbanken som kan skape reserver. Staten, ...
  • The Petroleum Fund Mechanism and Norges Bank’s Foreign Exchange Transactions 

   Lerbak, Marie Norum; Tafjord, Kristian; Øwre-Johnsen, Marit (Economic Commentaries;1/2016, Others, 2016)
   The petroleum fund mechanism channels government revenues from petroleum activities on the Norwegian continental shelf to spending via the central government budget and to saving in the Government Pension Fund Global (GPFG). ...
  • What Drives the Risk Premium in Nibor? 

   Lund, Kathrine; Tafjord, Kristian; Øwre-Johnsen, Marit (Economic Commentaries;10/2016, Others, 2016)
   In this Commentary, we illustrate how the risk premium in Nibor can be decomposed to better understand the driving forces affecting the Norwegian money market rate. Furthermore, we use historical data to discuss how ...