• A Retrospective on the Introduction of Prices in the Norwegian Payment System 

   Enge, Asbjørn; Øwre, Grete (Journal article, 2006)
   During the 1980s, Norwegian banks introduced direct pricing of customers’ use of payment services. Direct pricing of payment services is relatively uncommon in other countries and Norway thus stands out in relation to the ...
  • Central Bank Modernization 

   Akram, Q. Farooq; Banda, Lenia; Bøhn, Harald; Caesar, Ellen Johanne; Christiansen, Anne Berit; Eide, Jostein; Eklund, Trond; Enge, Asbjørn; Evjen, Snorre; Ford, Chris; Jonassen, Morten; Ligoya, Perks; Natvig, Peder; Nyirongo, Neil; Mdwazika, Fraser; Qvigstad, Jan F.; Selnes, Steinar; Solheim, Jon A.; Watne, Kjetil; Zeleza, Moza; Zephirin, Mary G. (Occasional Papers;40, Book, 2010)
  • Intradag likviditet og oppgjør av store betalinger: En simuleringsbasert analyse 

   Enge, Asbjørn; Øverli, Frode (Journal article, 2005)
   Interbanksystemer har stor betydning for økonomien og det finansielle systemet. Ved å foreta simuleringer på reelle data fra Norges Banks oppgjørssystem illustrerer artikkelen avveininger mellom betalingsforsinkelser og ...
  • Intraday Liquidity and the Settlement of Large-Value Payments: A Simulation-Based Analysis 

   Enge, Asbjørn; Øverli, Frode (Journal article, 2006)
   Interbank systems are of great importance to the economy and the financial system. Using simulations based on real data from Norges Bank’s settlement system, this article illustrates trade-offs between delayed payments and ...
  • Risiko i det norske betalingssystemet 

   Bakke, Bjørn; Enge, Asbjørn (Arbeidsnotater;2/2003, Working paper, 2003)
   Risikoen i betalingssystemet er i stor grad knyttet til bankenes eksponeringer mot hverandre i betalingsoppgjørene. Blir disse eksponeringene for store, kan bankene bli ute av stand til å innfri sine forpliktelser om ikke ...
  • Risikoforholdene i det norske oppgjørssystemet 1995 -2000 

   Enge, Asbjørn; Bakke, Bjørn (Journal article, 2000)
   I de senere år har det internasjonalt vært et sterkt fokus på risikoen i betalingssystemet, og de fleste land har satt i verk tiltak for å redusere denne risikoen. I denne artikkelen gjør vi rede for hovedtrekkene i Norges ...
  • Risk in the Norwegian Settlement System 

   Enge, Asbjørn; Bakke, Bjørn (Journal article, 2001)
   In recent years, there has been strong international focus on risk in the payment system and most countries have implemented measures to reduce this risk. In this article, we will discuss the main aspects of Norges Bank’s ...
  • Tilbakeblikk på innføringen av priser i norsk betalingsformidling 

   Enge, Asbjørn; Øwre, Grete (Journal article, 2006)
   Direkte priser på betalingstjenester er relativt uvanlig i internasjonal sammenheng. I løpet av 1980-tallet ble slik prising innført i norske banker etter at det lenge hadde vært et tema for debatt. Artikkelen redegjør for ...