• Benefits from Securities Markets and Reforms in Norwegian Securities Legislation 

   Grønvik, Gunnvald (Journal article, 2006)
   This article discusses the ways in which efficient securities markets benefit society, how Norwegian securities market legislation is being modernised to be in line with European standards, and in addition issues related ...
  • Ein europeisk marknad for betaling 

   Grønvik, Gunnvald (Journal article, 2010)
   Betalingar vert i utgangspunktet gjorde gjennom nasjonale nettverk. Nettverka er nasjonale sjølv om ulike land skifter frå å nytte kvar sin til å nytte den same valutaen. Konsekvensen er at det oftast er dyrare og mindre ...
  • Et indre marked for pensjonskasser? 

   Grønvik, Gunnvald (Journal article, 2002)
   Det er i EU en utbredt oppfatning at en større del av pensjonsforpliktelsene bør være basert på oppsparing i fond, og det vil bli stor vekst i slike fond framover. Arbeidet med å lage felles markeder vil føre til felles ...
  • Fonderte pensjoner og verdipapirmarkeder. Hvilken rolle spiller institusjonelle investorer i verdipapirmarkedene? 

   Grønvik, Gunnvald (Staff Memo;8/2005, Working paper, 2005)
   Fondering av pensjoner innebærer premieinnbetalinger fra de yrkesaktive som akkumuleres som kapital i et fond. Dette fondet tæres det på når pensjoner utbetales. For å redusere kostnadene eller øke pensjonene søkes kapitalen ...
  • Inn i den svarte boksen: Om kausalitet i makroøkonomiske modeller 

   Grønvik, Gunnvald (Arbeidsnotater;13/1994, Working paper, 1994)
   Temaet for dette arbeidet er modellteknisk og deterministisk og dreier seg om samspillet mellom variablene i makromodeller. Ved hjelp av begreper fra grafeteorien blir det gitt svar på spørsmål som Hvordan kan det kartlegges ...
  • Om fondering av pensjoner 

   Grønvik, Gunnvald (Staff Memo;2/2006, Working paper, 2006)
   Det er i dette notat gjort noen teoretiske betraktninger om pensjonssystemer og egenskaper ved dem. Det er lagt hovedvekt på å vurdere hvorvidt pensjonssystemer bør være fonderte eller ikke. Argumenter taler for at fonderte ...
  • Om varederivat og norske initiativ for ein fiskederivatmarknad 

   Grønvik, Gunnvald (Journal article, 2007)
   Varederivatmarknader kan gi betre tryggleik for framtidige prisar, og det er éin grunn til at det er teke fleire initiativ til å etablere derivatmarknader for fisk i Noreg. I artikkelen blir dei ålmenne vilkåra for etablering ...
  • On Commodity Derivatives and the Norwegian Initiatives to Create a Fish Derivatives Market 

   Grønvik, Gunnvald (Journal article, 2008)
   Hedging against future price movements can be important both for those producing goods and for those buying them. Commodity derivatives may be employed as a hedge against price risk, and this is one of the reasons behind ...
  • Sentralbanken i forandringens tegn : festskrift til Kjell Storvik 

   Bergo, Jarle; Bøhn, Harald; Ericsson, Neil R.; Grønn, Audun; Grønvik, Gunnvald; Hammerstrøm, Grete; Holmsen, Amund; Holter, Jon Petter; Jansen, Eilev S.; Kerbeshian, Neva A.; Lund, Arild J.; Nicolaisen, Jon; Nyhagen, Bernt; Nymoen, Ragnar; Solheim, Jon A.; Vedel, Eline; Veggum, Leif; Vikøren, Birger; Weme, Sindre; Qvigstad, Jan F. (Norges Banks Skriftserie;28, Book, 1999)
  • The Pension Reform in Norway - a Useful Step, but More Funding Could be Beneficial 

   Grønvik, Gunnvald (Staff Memo;5/2006, Working paper, 2006)
   A reform of the fairly generous Norwegian public pension system was agreed upon by a broadly based coalition in the Norwegian Parliament in May 2005. The reform promises to reduce future costs and to improve labour incentives ...
  • Treng vi ein norsk børs? 

   Grønvik, Gunnvald (Journal article, 2006)
   Effektive verdipapirmarknader gir viktige bidrag til verdiskapinga i samfunnet, og artikkelen kommenterer den særskilde rolla til børsen. Eit aktuelt spørsmål for Noreg er om nasjonal eigarskap av børsen er naudsynt for å ...
  • Verdipapirregulering og komitologi - mer om utviklingen av de indre finansielle markeder i EU 

   Grønvik, Gunnvald (Journal article, 2001)
   Fra sommeren 2000 har mye av interessen for utviklingen av finansiell regulering innen EU vært knyttet til forslagene fra en komité av «vise menn» under ledelse av Alexandre Lamfalussy. Forslagene gjelder systemet for ...
  • Videreutvikling av det indre markedet for finansielle tjenester 

   Grønvik, Gunnvald (Journal article, 2000)
   EU har vedtatt en handlingsplan som sikter mot å styrke prosessen med å bygge det indre markedet for finansielle tjenester videre ut. I tillegg finnes det også en handlingsplan for hele det indre markedet. Artikkelen gjør ...