• Deflasjon? 

   Claussen, Carl Andreas; Hagelund, Kåre (Journal article, 2003)
   Faren for deflasjon har fått fornyet aktualitet internasjonalt i det siste. Artikkelen drøfter hvordan deflasjon oppstår, og hvilke politikkalternativer som da foreligger. Risikoen for global deflasjon synes nokså begrenset.
  • The downs and ups of mark-ups 

   Brubakk, Leif; Hagelund, Kåre (Staff Memo;2/2023, Working paper, 2023)
   Based on sectoral National accounts data and estimates of the implicit rental rate of capital, we calculate price mark-ups for 42 Norwegian industries for the period 1980-2019. The results indicate a broad-based increase ...
  • Effekter av arbeidsinnvandring 

   Hagelund, Kåre; Nordbø, Einar W.; Wulfsberg, Fredrik (Staff Memo;12/2011, Working paper, 2011)
   Høy innvandring har ført til sterk befolkningsvekst i Norge de siste årene. Befolkningsstrømmer av det omfanget vi nå opplever kan påvirke økonomiens virkemåte. Det er derfor viktig å ha en forståelse av hvilke effekter ...
  • En statistisk analyse av Norges Banks prognoser 

   Hagelund, Kåre; Husabø, Eilert (Staff Memo;3/2022, Working paper, 2022)
   I denne artikkelen gjennomfører vi en statistisk analyse av prognoseegenskapene til Norges Banks makroøkonomiske prognoser i perioden 1998 – 2019. Som del av analysen vurderer vi Norges Banks prognoser opp mot tilsvarende ...
  • Frontfagets betydning for lønnsdannelsen i private tjenestnæringer 

   Brubakk, Leif; Hagelund, Kåre (Staff Memo;5/2022, Working paper, 2022)
   I denne analysen ser vi nærmere på i hvilken utstrekning lønnsutviklingen i industrien driver lønnsutviklingen i de ulike tjenesteytende næringene i privat sektor, i tråd med prediksjonen fra frontfagsmodellen. Spesielt ...
  • Lønnsandelen 

   Hagelund, Kåre; Nordbø, Einar W.; Sauvik, Lene (Aktuell Kommentar;9/2017, Others, 2017)
   Andelen av verdiskapingen som går til arbeidstakerne, har falt i flere land de siste tiårene. Så langt er det imidlertid liten enighet om hvilke krefter som har drevet utviklingen. I denne kommentaren gir vi en oversikt ...
  • Model Estimates of the Output Gap 

   Hagelund, Kåre; Hansen, Frank; Robstad, Ørjan (Staff Memo;4/2018, Working paper, 2018)
   This paper documents a set of models used by Norges Bank in estimating the output gap. The models take into account developments in key cyclical indicators such as GDP, unemployment, inflation, wage growth, investment, ...
  • Modellberegninger av produksjonsgapet 

   Hagelund, Kåre; Hansen, Frank; Robstad, Ørjan (Staff Memo;4/2018, Working paper, 2018)
   I denne artikkelen dokumenteres et sett av modeller som Norges Bank benytter i vurderingen av produksjonsgapet. Modellene tar hensyn til utviklingen i sentrale konjunkturindikatorer som BNP, arbeidsledighet, inflasjon, ...
  • Norges Bank Output Gap Estimates: Forecasting Properties, Reliability and Cyclical Sensitivity 

   Furlanetto, Francesco; Hagelund, Kåre; Hansen, Frank; Robstad, Ørjan (Working Paper;7/2020, Working paper, 2020)
   This paper documents the suite of models used by Norges Bank to estimate the output gap. The models are estimated using data on GDP, unemployment, inflation, wages, investment, house prices and credit. We evaluate the ...
  • Norges Bank’s Output Gap Estimates 

   Sturød, Marianne; Hagelund, Kåre (Staff Memo;8/2012, Working paper, 2012)
   The output gap quantifies aggregate capacity utilisation in the economy. Norges Bank’s output gap assessment starts with a trend calculation (HP filter) of mainland GDP. Such trend estimates are inherently subject to ...
  • Ny økonomi i euroområdet og USA 

   Frøyland, Espen; Hagelund, Kåre (Journal article, 2001)
   I andre halvdel av 1990-tallet har trolig informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) økt produktivitetsveksten i amerikansk økonomi. Dette forholdet kalles ofte ny økonomi. I euroområdet som helhet har en foreløpig ...
  • Nærmere om Norges Banks anslag på produksjonsgapet 

   Sturød, Marianne; Hagelund, Kåre (Staff Memo;7/2012, Working paper, 2012)
   Produksjonsgapet er en oppsummering og tallfesting av kapasitetsutnyttingen i økonomien. Norges Banks anslag på produksjonsgapet tar utgangspunkt i en trendberegning (HP-filter) av BNP for Fastlands-Norge. Slike trendberegninger ...
  • Productivity Growth in Norway 1948–2008 

   Hagelund, Kåre (Journal article, 2009)
   Up to the 1970s labour productivity in Norway was generally high. Relatively low levels of productivity after the war and the import of technology from abroad were probably important factors. From the mid-1970s until the ...
  • Produksjonsgap og finansielle variable 

   Hagelund, Kåre (Staff Memo;14/2016, Working paper, 2016)
   Den potensielle produksjonen er nivået på produksjonen når alle produksjonsfaktorer er fullt og opprettholdbart utnyttet. Denne produksjonen er ikke observerbar. I de ulike fremgangsmåtene for å anslå den potensielle ...
  • Produktivitetsutviklingen i Norge 1948 – 2008 

   Hagelund, Kåre (Journal article, 2009)
   Veksten i arbeidskraftproduktiviteten i Norge siden krigen har gjennomgått flere faser. I etterkrigstiden og fram til 1970-tallet var den gjennomgående høy. Et forholdsvis lavt produktivitetsnivå etter krigen sammen med ...
  • Review of Flexible Inflation Targeting (ReFIT) - sluttrapport 

   Alstadheim, Ragna; Bergholt, Drago; Brubakk, Leif; Gerdrup, Karsten R.; Hagelund, Kåre; Hansen, Frank; Husabø, Eilert; Krogh, Tord; Langbraaten, Nina; Midthjell, Nina Larsson; Olsen, Øystein; Røisland, Øistein (Norges Banks Skriftserie;51, Book, 2017)
  • A statistical analysis of Norges Bank’s forecasts 

   Hagelund, Kåre; Husabø, Eilert (Staff Memo;3/2022, Working paper, 2022)
   In this paper, we perform a statistical analysis of the forecasting properties of Norges Bank’s macroeconomic forecasts in the period 1998 – 2019. As a part of the analysis we assess Norges Bank’s forecasts against similar ...
  • The Phillips Curve and Beyond - Why Has Wage Growth Been so Low? 

   Brubakk, Leif; Hagelund, Kåre; Husabø, Eilert (Staff Memo;10/2018, Working paper, 2018)
   In this paper, we estimate various dynamic wage equations for mainland Norway. Our starting point is a standard Phillips curve. We then expand on our baseline specification by adding explanatory variables suggested by ...