• A Model of Credit Risk in the Corporate Sector Based on Bankruptcy Prediction 

   Hjelseth, Ida Nervik; Raknerud, Arvid (Staff Memo;20/2016, Working paper, 2016)
   We propose a method for assessing the risk of losses on bank lending to the non-financial corporate sector based on bankruptcy probability modelling. We estimate bankruptcy models for different industries and attach a risk ...
  • Anslag på bankenes tap på utlån til ikke-finansielle foretak 

   Hjelseth, Ida Nervik; Saxegaard, Elif Arbatli; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn H. (Staff Memo;10/2020, Working paper, 2020)
   Lån til ikke-finansielle foretak er den største kilden til tap i bankene. Analyser av bankenes utlånstap til foretak er derfor viktig i vurderingen av finansiell stabilitet. I dette memoet presenterer vi Norges Banks ...
  • Bank Lending to the Commercial Real Estate Sector - a Source of Systemic Risk? 

   Hagen, Marius; Hjelseth, Ida Nervik; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;11/2018, Working paper, 2018)
   Banks' commercial real estate loans account for almost half of banks' total loans to non-financial enterprises. Losses on these loans are normally low in good times, but they have proved to be one of the largest sources ...
  • Bankenes kredittrisiko mot oljeleverandørnæringen 

   Hjelseth, Ida Nervik; Turtveit, Lars-Tore; Winje, Hanna (Aktuell Kommentar;5/2016, Others, 2016)
   Den direkte kreditteksponeringen mot oljeleverandørnæringen er samlet sett lav i norske banker. Til tross for betydelig fall i oljepris og oljeinvesteringer har bankenes utlånstap holdt seg lave. Flere oljeleverandører ...
  • Bankenes utlån til næringseiendom – en kilde til systemrisiko? 

   Hagen, Marius; Hjelseth, Ida Nervik; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;11/2018, Working paper, 2018)
   Utlån til næringseiendom utgjør nesten halvparten av bankenes utlån til ikke- finansielle foretak. Disse lånene har normalt lave tap i gode tider, men har vist seg som en av de største kildene til tap i bankene under ...
  • A bankruptcy probability model for assessing credit risk on corporate loans with automated variable selection 

   Hjelseth, Ida Nervik; Raknerud, Arvid; Vatne, Bjørn H. (Working paper;7/2022, Working paper, 2022)
   We propose an econometric model for predicting the share of bank debt held by bankrupt firms by combining a novel set of firm-level financial variables and macroeconomic indicators. Our firm-level data include payment ...
  • Banks’ Credit Risk Associated with the Oil Service Industry 

   Hjelseth, Ida Nervik; Turtveit, Lars-Tore; Winje, Hanna (Economic Commentaries;5/2016, Others, 2016)
   Norwegian banks’ direct credit exposures to the oil service industry are low overall. Despite a substantial fall in oil prices and oil investment, banks’ losses on loans have remained low. The debt-servicing capacity of a ...
  • The commercial real estate market - no longer a “black box” 

   Bjørland, Christian; Hjelseth, Ida Nervik; Mulelid, John Henrik; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;6/2022, Working paper, 2022)
   Norwegian banks’ exposure to commercial real estate (CRE) is substantial. Historically, banks in Norway and in other countries have incurred considerable losses on loans to this sector during financial crises. Publicly ...
  • Debt-Servicing Capacity of Norwegian Listed Non-Financial Companies 

   Hjelseth, Ida Nervik (Economic Commentaries;3/2016, Others, 2016)
   The debt-servicing capacity of Norwegian non-financial companies listed on Oslo Børs has declined somewhat and is currently lower than the average for the past 14 years. Recently, the oil service sector in particular has ...
  • Estimates of banks' losses on loans to the corporate sector 

   Hjelseth, Ida Nervik; Saxegaard, Elif Arbatli; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn H. (Staff Memo;10/2020, Working paper, 2020)
   Loans to non-financial enterprises are the main source of banks’ losses. Analyses of banks’ losses on corporate loans are therefore important in the assessment of financial stability. This paper presents Norges Bank’s framework ...
  • Gjeldsbetjeningsevnen for børsnoterte ikke-finansielle foretak 

   Hjelseth, Ida Nervik (Aktuell Kommentar;3/2016, Others, 2016)
   Gjeldsbetjeningsevnen for norske ikke-finansielle foretak notert på Oslo Børs har avtatt noe og er nå lavere enn gjennomsnittet de siste 14 årene. I det siste har særlig gjeldsbetjeningsevnen for oljeservicenæringen hatt ...
  • Government support schemes during the Covid-19 pandemic have had a dampening effect on corporate credit risk 

   Hjelseth, Ida Nervik; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn H. (Staff Memo;3/2021, Working paper, 2021)
   After the Covid-19 pandemic broke out, the authorities have introduced a number of measures aimed at the business sector. Support has largely been given to the sectors hardest hit by the pandemic and measures to contain ...
  • How does IFRS 9 affect banks’ impairment recognition in bad times? 

   Andersen, Henrik; Hjelseth, Ida Nervik (Staff Memo;9/2019, Working paper, 2019)
   IFRS 9 has changed the way banks recognise credit losses. Under IFRS 9, credit impairment shall be based on more forward-looking assessments by including recognition of expected credit losses. The purpose of this memo is ...
  • Hva påvirker bedriftenes investeringsbeslutning? 

   Hjelseth, Ida Nervik; Meyer, Sara Skjeggestad; Walle, Mari Aasgaard (Aktuell Kommentar;10/2017, Others, 2017)
   Investeringene i norske fastlandsbedrifter har utviklet seg relativt svakt siden finanskrisen, selv om styringsrenten er blitt redusert til et historisk lavt nivå. Norges Bank har gjennom sitt regionale nettverk intervjuet ...
  • Hvordan påvirker IFRS 9 bankenes tapsføring i dårlige tider? 

   Andersen, Henrik; Hjelseth, Ida Nervik (Staff Memo;9/2019, Working paper, 2019)
   IFRS 9 har endret tapsføringen i bankene. Under IFRS 9 skal nedskrivingene på utlån bygge på mer fremoverskuende vurderinger, slik at nedskrivinger reflekterer forventede tap. Formålet med dette memoet er å analysere hvordan ...
  • Myndighetenes støtteordninger under koronapandemien har dempet kredittrisikoen i foretakene 

   Hjelseth, Ida Nervik; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn H. (Staff Memo;3/2021, Working paper, 2021)
   Etter at koronapandemien brøt ut, har myndighetene innført en rekke tiltak rettet mot næringslivet. Støtten har i stor grad blitt gitt til de næringene som er hardest rammet av pandemien og smitteverntiltakene. En betydelig ...
  • Næringseiendomsmarkedet - ikke lenger en «svart boks» 

   Bjørland, Christian; Hjelseth, Ida Nervik; Mulelid, John Henrik; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;6/2022, Working paper, 2022)
   Norske banker har en stor eksponering mot næringseiendom. Historisk har banker i Norge og internasjonalt tapt mye på utlån til næringen i finansielle kriser. Offentlig tilgjengelig informasjon har vært begrenset. Det skyldes ...
  • What Factors Influence Firms’ Investment Decisions? 

   Hjelseth, Ida Nervik; Meyer, Sara Skjeggestad; Walle, Mari Aasgaard (Economic Commentaries;10/2017, Others, 2017)
   Business investment in mainland Norway has been relatively weak since the financial crisis, even though the key policy rate has been reduced to a historically low level. Through its Regional Network, Norges Bank has ...