• Deflasjonsindikator for euroområdet 

   Husabø, Eilert (Aktuell Kommentar;1/2014, Others, 2014)
   Prisveksten i euroområdet har falle til eit lågt nivå. Den låge prisveksten har ført til uro for deflasjon. Vi konstruerer ein indikator som skal fange opp om eit land opplever deflasjon. Den viser at euroområdet samla og ...
  • Deflation Indicator for the Euro Area 

   Husabø, Eilert (Economic Commentaries;1/2014, Others, 2014)
   Euro area inflation has fallen to a low level, which has given rise to concerns about deflation. We have constructed an indicator designed to capture whether a country is in deflation. The indicator shows that the euro ...
  • En statistisk analyse av Norges Banks prognoser 

   Hagelund, Kåre; Husabø, Eilert (Staff Memo;3/2022, Working paper, 2022)
   I denne artikkelen gjennomfører vi en statistisk analyse av prognoseegenskapene til Norges Banks makroøkonomiske prognoser i perioden 1998 – 2019. Som del av analysen vurderer vi Norges Banks prognoser opp mot tilsvarende ...
  • Hva påvirker husholdningenes etterspørsel etter varer og tjenester? 

   Andersen, Henrik; Husabø, Eilert; Walle, Mari Aasgaard (Staff Memo;4/2016, Working paper, 2016)
   Norske husholdningers konsum har utviklet seg svakt etter finanskrisen, både i et historisk perspektiv og sammenliknet med andre land. Estimeringer over perioden 1994-2015 tyder på at mer begrenset tilgang til lån og større ...
  • Indikatorar for underliggjande inflasjon i Noreg 

   Husabø, Eilert (Staff Memo;13/2017, Working paper, 2017)
   Noregs Bank driv fleksibel inflasjonsstyring. Pengepolitikken forsøker då ikkje nødvendigvis å styre dagens inflasjon mot inflasjonsmålet, men å innrette pengepolitikken slik at prognosane for framtidig inflasjon går mot ...
  • Innverknad på Europa frå krisa i Russland og Ukraina 

   Husabø, Eilert (Aktuell Kommentar;6/2014, Others, 2014)
   IMF trakk nyleg fram uroa i Ukraina som ein risiko for globale vekstutsikter. I denne kommentaren lagar vi ei kort oversikt over kanalar for innverknad og ser på moglege effektar av ei ytterlegare forverring av krisa. For ...
  • Kva land har tent på Kinas framvekst? 

   Husabø, Eilert (Aktuell Kommentar;10/2012, Others, 2012)
   Kinas reformperiode tok til i 1978, då Deng Xiaoping kom til makta. Under hans styre byrja prosessen med å opne den kinesiske økonomien for handel med omverda. I denne perioden har Kina opplevd ein økonomisk vekst utan ...
  • Lower Potential Growth in the Euro Area After the Crisis 

   Husabø, Eilert (Economic Commentaries;7/2013, Others, 2013)
   The global financial crisis in 2008 and subsequent euro area sovereign debt crisis have had a substantial adverse impact on economic growth. In Norway their direct effect took the form of reduced demand for Norwegian ...
  • Review of Flexible Inflation Targeting (ReFIT) - sluttrapport 

   Alstadheim, Ragna; Bergholt, Drago; Brubakk, Leif; Gerdrup, Karsten R.; Hagelund, Kåre; Hansen, Frank; Husabø, Eilert; Krogh, Tord; Langbraaten, Nina; Midthjell, Nina Larsson; Olsen, Øystein; Røisland, Øistein (Norges Banks Skriftserie;51, Book, 2017)
  • Spillovers to Europe from the Crisis in Russia and Ukraine 

   Husabø, Eilert (Economic Commentaries;6/2014, Others, 2014)
   The IMF recently pointed to the unrest in Ukraine as a risk to global growth prospects. This article provides a short overview of transmission channels for the effects of the crisis and potential spillovers if the crisis ...
  • A statistical analysis of Norges Bank’s forecasts 

   Hagelund, Kåre; Husabø, Eilert (Staff Memo;3/2022, Working paper, 2022)
   In this paper, we perform a statistical analysis of the forecasting properties of Norges Bank’s macroeconomic forecasts in the period 1998 – 2019. As a part of the analysis we assess Norges Bank’s forecasts against similar ...
  • Svakare vekstpotensial i eurolanda etter krisa 

   Husabø, Eilert (Aktuell Kommentar;7/2013, Others, 2013)
   Den globale finanskrisa i 2008 og den påfølgjande statsgjeldskrisa i euroområdet har hatt stor negativ innverknad på økonomisk vekst. Dette har verka direkte inn på Noreg gjennom redusert etterspurnad etter norsk eksport. ...
  • The Phillips Curve and Beyond - Why Has Wage Growth Been so Low? 

   Brubakk, Leif; Hagelund, Kåre; Husabø, Eilert (Staff Memo;10/2018, Working paper, 2018)
   In this paper, we estimate various dynamic wage equations for mainland Norway. Our starting point is a standard Phillips curve. We then expand on our baseline specification by adding explanatory variables suggested by ...