• Alternative virkemidler i pengepolitikken - den nødvendige monetære økosirk 

   Bernhardsen, Tom; Kloster, Arne; Syrstad, Olav (Staff Memo;12/2016, Working paper, 2016)
   I dette notatet ser vi [...] nærmere på alternative virkemidler med særlig fokus på monetær økosirk. Vi drøfter først ulike pengemengdebegreper og hvordan penger skapes. Deretter ser vi nærmere på såkalte likviditetsstyr ...
  • Beregning og tolking av renteforventninger 

   Kloster, Arne (Journal article, 2000)
   Forventninger om utviklingen i rentenivået og inflasjonen påvirker den økonomiske utviklingen. For eksempel vil forventninger om økt inflasjon i seg selv kunne føre til høyere inflasjon, blant annet gjennom økte lønnstillegg. ...
  • Estimating and Interpreting Interest Rate Expectations 

   Kloster, Arne (Journal article, 2000)
   Expectations about future interest rates and inflation influence economic developments. For example, market expectations of higher inflation may themselves result in higher inflation, for instance through higher pay ...
  • Explaining Movements in the Norwegian Exchange Rate 

   Akram, Q. Farooq; Brunvatne, Kari-Mette; Eitrheim, Øyvind; Gulbrandsen, Kristin; Kloster, Arne; Lokshall, Raymond; Naug, Bjørn E.; Rime, Dagfinn; Røisland, Øistein; Sveen, Tommy; Torvik, Ragnar (Occasional Papers;32, Book, 2003)
  • Forecasting in Norges Bank 

   Kloster, Arne; Solberg-Johansen, Kristin (Journal article, 2006)
   Norges Bank’s forecasts of economic developments form an important part of the basis for monetary policy. The projections of economic variables and Norges Bank’s interest rate forecast are interdependent. Current information ...
  • Hva er nivået på den normale renten? 

   Bernhardsen, Tom; Kloster, Arne (Aktuell Kommentar;1/2010, Others, 2010)
   Det normale nivået på realrenten i Norge anslås å ligge i intervallet 2-3 prosent. Med et inflasjonsmål på 2,5 prosent er intervallet for den normale nominelle renten 4½-5½ prosent (tremåneders pengemarkedsrente). Dette ...
  • Hvilke faktorer kan forklare utviklingen i valutakursen? 

   Akram, Q. Farooq; Brunvatne, Kari-Mette; Eitrheim, Øyvind; Gulbrandsen, Kristin; Kloster, Arne; Lokshall, Raymond; Naug, Bjørn E.; Rime, Dagfinn; Røisland, Øistein; Sveen, Tommy; Torvik, Ragnar (Norges Banks Skriftserie;31, Book, 2003)
  • Liquidity Management System : Floor or Corridor? 

   Bernhardsen, Tom; Kloster, Arne (Staff Memo;4/2010, Working paper, 2010)
   Developments during the financial crisis of 2008 and 2009 have, at least temporarily, changed the way monetary policy is implemented in many countries. Before the crisis, most countries implemented policy through some form ...
  • Misforståtte sentralbankreserver 

   Bernhardsen, Tom; Kloster, Arne (Aktuell Kommentar;1/2012, Others, 2012)
   I det siste har medier i Norge og andre land rapportert om at bankene i euroområdet har økt sine innskudd i ECB kraftig. Det er riktig. Høye innskudd i ECB blir forklart med at bankene ikke vil låne ut til hverandre eller ...
  • Misunderstood Central Bank Reserves 

   Bernhardsen, Tom; Kloster, Arne (Economic Commentaries;1/2012, Others, 2012)
   Recently, the media in Norway and other countries have reported that euro area banks have sharply increased their deposits with the ECB. That is correct. Some commentators attribute the high level of deposits with the ECB ...
  • NIBOR - a Norwegian Interest Rate? 

   Syrstad, Olav; Kloster, Arne; Bernhardsen, Tom (Economic Commentaries;9/2014, Others, 2014)
   Norges Bank has in various contexts pointed out that today’s NIBOR construction has clear weaknesses. The reasons for this view are presented in a letter to Finanstilsynet (Financial Supervisory Authority of Norway) of 26 ...
  • NIBOR - en norsk rente? 

   Syrstad, Olav; Kloster, Arne; Bernhardsen, Tom (Aktuell Kommentar;9/2014, Others, 2014)
   Norges Bank har i flere sammenhenger pekt på at dagens NIBOR-konstruksjon har klare svakheter. Begrunnelsen for dette synet er presentert i brev til Finanstilsynet 26. mai 2014, Norges Bank Memo 2/2014 («Svakheter ved ...
  • Nibor, Libor and Euribor – all IBORs, but different 

   Kloster, Arne; Syrstad, Olav (Staff Memo;2/2019, Working paper, 2019)
   This memo takes a closer look at what lays behind different benchmark interest rates. Particular emphasis is put on how the different practices for quotation can explain why Nibor’s risk premium has on average been higher ...
  • Prognosearbeidet i Norges Bank 

   Kloster, Arne; Solberg-Johansen, Kristin (Journal article, 2006)
   Norges Banks prognoser for den økonomiske utviklingen er en viktig del av grunnlaget for pengepolitikken. Anslagene for de økonomiske størrelsene og for renteutviklingen er gjensidig avhengige av hverandre. I arbeidet med ...
  • Risikopåslagene i Nibor og andre lands interbankrenter 

   Bernhardsen, Tom; Kloster, Arne; Syrstad, Olav (Staff Memo;20/2012, Working paper, 2012)
   Interbankrenter som Libor, Euribor, Stibor og Nibor spiller en viktig rolle som referanserenter i en rekke låneavtaler og for ulike typer derivater. Interbankrentene skal uttrykke prisen på et usikret utlån fra en bank til ...
  • Risk Premiums in NIBOR and Other Countries’ Interbank Lending Rates 

   Bernhardsen, Tom; Kloster, Arne; Syrstad, Olav (Staff Memo;21/2012, Working paper, 2012)
   Interbank interest rates such as three‐ and six‐month LIBOR, EURIBOR, STIBOR and NIBOR play an important role as benchmark rates for a number of loan contracts and various types of derivatives. Interbank rates are intended ...
  • Transparency and Predictability in Monetary Policy 

   Bernhardsen, Tom; Kloster, Arne (Journal article, 2002)
   By being open about its policy response pattern, the central bank allows economic agents to understand the implementation of monetary policy. They will then be able to anticipate the central bank's interest rate decisions ...
  • What Is the Normal Interest Rate Level? 

   Bernhardsen, Tom; Kloster, Arne (Economic Commentaries;1/2010, Others, 2010)
   The normal real interest rate level in Norway is estimated to be in the interval of 2-3 per cent. With an inflation target of 2.5 per cent, the interval for the normal nominal interest rate is 4½-5½ per cent (three-month ...
  • Åpenhet og forutsigbarhet i pengepolitikken 

   Bernhardsen, Tom; Kloster, Arne (Journal article, 2002)
   Utslagene i markedsrentene etter Norges Banks rentemøter siden 1999 tyder på at rentebeslutningene har overrasket markedsaktørene noe mer enn i andre land. Over tid er det imidlertid den faktiske utviklingen i inflasjonen ...