• Bankenes likviditetssituasjon under finansuroen høsten 2008 

   Berg, Sigbjørn Atle; Lund, Arild J.; Paulsen, Kenneth Sæterhagen; Sundvall, Nora (Journal article, 2011)
   Etter konkursen i Lehman Brothers 15. september 2008 ble omsetningen i internasjonale pengemarkeder sterkt redusert. Banker i omtrent alle land fikk betydelige problemer med finansieringen av sine porteføljer. Sentralbankene ...
  • Banks’ Liquidity Situation During the Financial Turmoil in Autumn 2008 

   Berg, Sigbjørn Atle; Lund, Arild J.; Paulsen, Kenneth Sæterhagen; Sundvall, Nora (Journal article, 2012)
   In autumn 2008, many banks encountered considerable difficulties with portfolio funding. This article describes the impact on Norwegian banks. The authors also look at the characteristic features of the banks that faced ...
  • En internasjonal sammenligning av norsk banksektor 

   Walle, Mari Aasgaard; Lund, Arild J. (Staff Memo;9/2018, Working paper, 2018)
   Bankene dominerer den finansielle sektoren i Norge. Hvor stor er norsk banksektor sammenlignet med banksektorene i andre land? Vi finner at Norge har en nokså liten banksektor i forhold til BNP sammenlignet med de andre ...
  • Endringer i bankreguleringen etter finanskrisen i 2008 

   Lund, Arild J.; Nordal, Kjell Bjørn (Aktuell Kommentar;5/2017, Others, 2017)
   Den globale finanskrisen i 2008 utløste omfattende endringer i reguleringen av finansiell sektor. I denne aktuelle kommentaren gjennomgår vi de viktigste endringene i reguleringen av bankene. Bankene har blitt mer solide ...
  • IMF vurderer medlemslandenes finansielle systemer – Norge står for tur 

   Lund, Arild J.; Moe, Thorvald Grung (Aktuell Kommentar;1/2015, Others, 2015)
   Det internasjonale valutafondet - IMF - gjennomfører regelmessig grundige gjennomganger av medlemslandenes finansielle systemer. I år gjør IMF en slik vurdering av det finansielle systemet i Norge. Formålet med Financial ...
  • IMFs stresstesting av norsk finansiell sektor 

   Hagen, Jan; Lund, Arild J.; Nordal, Kjell Bjørn; Steffensen, Emil (Journal article, 2005)
   Etter en grundig gjennomgang av Norges finansielle system har IMF konkludert med at systemet er solid og under god styring. Sårbarheten er på kort sikt liten. Konklusjonen er blant annet basert på såkalte stresstester av ...
  • Norges Banks rolle på finanssektorområdet i perioden 1945–2013, med særlig vekt på finansiell stabilitet 

   Haare, Harald; Lund, Arild J.; Solheim, Jon A. (Norges Banks Skriftserie;48, Book, 2015)
  • Norges Bank’s Financial Sector Role in the Period 1945-2013, with a Particular Focus on Financial Stability 

   Haare, Harald; Lund, Arild J.; Solheim, Jon A. (Staff Memo;9/2016, Working paper, 2016)
   This article is a slightly revised version of Chapter II (the summary) of Norges Bank’s Occasional Paper No. 48, published in Norwegian, which surveys financial sector developments and Norges Bank’s financial sector role ...
  • Ny global finansiell arkitektur - foreslåtte reformer for finansmarkedene 

   Lund, Arild J. (Journal article, 1999)
   Det er fremmet en rekke forslag med sikte på å reformere det internasjonale finansielle system etter de siste års internasjonale finanskriser.1 Siktemålet er å redusere risikoen for nye kriser av denne type og å håndtere ...
  • Risikoen ved bankenes utenlandsopplåning 

   Gerdrup, Karsten R.; Lund, Arild J.; Weme, Sindre (Journal article, 2000)
   Bankenes valutagjeld til utlandet har økt kraftig fra 1995. En tilsvarende vekst fant sted midt på 1980-tallet. I forhold til bankenes samlede utlån er utenlandsfinansieringen mindre nå enn den gang. Som midt på 1980- ...
  • Sentralbanken i forandringens tegn : festskrift til Kjell Storvik 

   Bergo, Jarle; Bøhn, Harald; Ericsson, Neil R.; Grønn, Audun; Grønvik, Gunnvald; Hammerstrøm, Grete; Holmsen, Amund; Holter, Jon Petter; Jansen, Eilev S.; Kerbeshian, Neva A.; Lund, Arild J.; Nicolaisen, Jon; Nyhagen, Bernt; Nymoen, Ragnar; Solheim, Jon A.; Vedel, Eline; Veggum, Leif; Vikøren, Birger; Weme, Sindre; Qvigstad, Jan F. (Norges Banks Skriftserie;28, Book, 1999)
  • The Risk Associated with Banks` Foreign Borrowing 

   Gerdrup, Karsten R.; Lund, Arild J.; Weme, Sindre (Journal article, 2000)
   Since 1995 banks’ foreign borrowing has increased sharply, matching the growth recorded in the mid-1980s. Measured in relation to banks’ total loans, foreign funding is smaller now than at that time. As was the case in the ...