• Effects of a New Monetary Policy Loss Function in NEMO 

   Lund, Kathrine; Robstad, Ørjan (Staff Memo;10/2012, Working paper, 2012)
   In this memo we provide technical documentation of the impulse responses to some representative shocks in NEMO. The impulse responses are shown both with the new specification of the monetary policy loss function presented ...
  • Grunnbalansen / The Basic Balance 

   Lund, Kathrine (Staff Memo;7/2009, Working paper, 2009)
   Vi skal i dette notatet se nærmere på den såkalte grunnbalansen. Grunnbalansen tar hensyn til at deler av petroleumsinntektene plasseres i utenlandsk valuta. Den gir et bedre bilde av opphavet til etterspørsel etter og ...
  • Hva driver Nibor-påslaget? 

   Lund, Kathrine; Tafjord, Kristian; Øwre-Johnsen, Marit (Aktuell Kommentar;10/2016, Others, 2016)
   De siste par årene har risikopåslaget i tremåneders Nibor steget, fra rundt 25 basispunkter mot slutten av 2014 til om lag 60 basispunkter sommeren 2016. Økningen i påslaget (gitt som differansen mellom Nibor og forventet ...
  • Liquidity in the Foreign Exchange Market for EUR/NOK 

   Lund, Kathrine (Aktuell Kommentar;3/2011, Others, 2011)
   In this Commentary we will take a closer look at liquidity conditions in the market for the EUR/NOK. We assess the relationship between liquidity conditions and the spot exchange rate and look at liquidity conditions in ...
  • Negative Interest Rates : Central Bank Reserves and Liquidity Management 

   Bernhardsen, Tom; Lund, Kathrine (Economic Commentaries;2/2015, Others, 2015)
   In a number of countries, short-term money market rates have now become negative, either because the central bank has set a negative policy rate or because excess central bank reserves are pushing down short-term money ...
  • Negative renter : Sentralbankreserver og likviditetsstyring 

   Bernhardsen, Tom; Lund, Kathrine (Aktuell Kommentar;2/2015, Others, 2015)
   I en rekke land har nå korte pengemarkedsrenter blitt negative, enten fordi sentralbanken har satt negativ styringsrente, eller fordi overskudd av sentralbankreserver presser de korte pengemarkedsrentene ned mot renten på ...
  • Petroleumsfondsmekanismen og utviklingen i petrobufferporteføljen (PBP) 

   Lund, Kathrine; Stiansen, Kjetil (Aktuell Kommentar;2/2017, Others, 2017)
   Staten har over tid hatt store inntekter i både kroner og valuta fra petroleumssektoren (statens netto kontantstrøm). Samtidig har staten også store valutainntekter i form av avkastning i Statens Pensjonsfond Utland (SPU). ...
  • What Drives the Risk Premium in Nibor? 

   Lund, Kathrine; Tafjord, Kristian; Øwre-Johnsen, Marit (Economic Commentaries;10/2016, Others, 2016)
   In this Commentary, we illustrate how the risk premium in Nibor can be decomposed to better understand the driving forces affecting the Norwegian money market rate. Furthermore, we use historical data to discuss how ...