• Estimating New Keynesian Import Price Models 

   Bache, Ida Wolden; Naug, Bjørn E. (Working Papers;15/2007, Working paper, 2007)
   We estimate a range of New Keynesian import price models for Norway and the UK. Contrary to standard pass-through regression analysis, this approach allows us to make a distinction between the parameters in theoretical ...
  • Etterprøving av Norges Banks anslag for 2008 

   Naug, Bjørn E. (Journal article, 2009)
   Prisveksten i 2008 ble vesentlig høyere enn hva Norges Bank anslo høsten 2007. Det har sammenheng med at produktiviteten utviklet seg svakere enn ventet, og at prisene på råvarer og industrivarer i utlandet økte uventet ...
  • Evaluation of Norges Bank’s Projections for 2008 

   Naug, Bjørn E. (Journal article, 2009)
   Inflation in 2008 was significantly higher than Norges Bank projected in autumn 2007. This was to a large extent due to an unexpected slowdown in productivity growth and to the rise in prices for commodities and manufactured ...
  • Evaluering av Regionalt nettverk 

   Brander, Anna Sandvig; Brekke, Henriette; Naug, Bjørn E.; Eger, Fredrikke (Staff Memo;3/2017, Working paper, 2017)
   Norges Banks regionale nettverk gir viktig informasjon om utviklingen i norsk økonomi. Vi viser at nettverkets tall for faktisk og forventet vekst i produksjon og sysselsetting gir gode anslag for produksjons- og ...
  • Explaining Movements in the Norwegian Exchange Rate 

   Akram, Q. Farooq; Brunvatne, Kari-Mette; Eitrheim, Øyvind; Gulbrandsen, Kristin; Kloster, Arne; Lokshall, Raymond; Naug, Bjørn E.; Rime, Dagfinn; Røisland, Øistein; Sveen, Tommy; Torvik, Ragnar (Occasional Papers;32, Book, 2003)
  • Faktorer bak veksten i konsumprisene 

   Hov, Marius Nyborg; Naug, Bjørn E.; Stensland, Njål (Staff Memo;6/2013, Working paper, 2013)
   Vi analyserer hvordan makroøkonomiske drivkrefter kan forklare utviklingen i konsumprisene siden 2001. Sammenhengene analyseres ved hjelp av empiriske modeller. Vi finner at prisene på norskproduserte varer og tjenester ...
  • Financial Variables and Developments in the Real Economy 

   Gerdrup, Karsten R.; Hammersland, Roger; Naug, Bjørn E. (Journal article, 2006)
   This article examines whether financial variables are useful as leading indicators of the output gap and mainland GDP growth. Financial variables may be leading indicators either because they (a) are priced on the basis ...
  • Finansielle størrelser og utviklingen i realøkonomien 

   Gerdrup, Karsten R.; Hammersland, Roger; Naug, Bjørn E. (Journal article, 2006)
   Artikkelen vurderer om finansielle variable er egnet som ledende indikatorer for produksjonsgapet og BNPveksten for Fastlands-Norge. Forfatterne finner at boligpriser, aksjekurser, kredittvekst, pengemengdevekst, korte ...
  • Greater Adaptability in the Norwegian Oil Service Industry 

   Brander, Anna Sandvig; Brekke, Henriette; Naug, Bjørn E. (Economic Commentaries;4/2016, Others, 2016)
   The Norwegian oil service industry has recently experienced a considerable fall in demand. The effects of this decline on the Norwegian economy will partly depend on the adaptability of the oil service industry. This article ...
  • Hva påvirker gjeldsveksten i husholdningene? 

   Jacobsen, Dag Henning; Naug, Bjørn E. (Journal article, 2004)
   Husholdningenes gjeld har økt med 10–11 prosent per år siden 2000. Artikkelen analyserer faktorer bak den sterke gjeldsveksten med utgangspunkt i en empirisk modell. Den viser at gjeldsøkningen særlig har sammenheng med ...
  • Hvilke faktorer kan forklare utviklingen i valutakursen? 

   Akram, Q. Farooq; Brunvatne, Kari-Mette; Eitrheim, Øyvind; Gulbrandsen, Kristin; Kloster, Arne; Lokshall, Raymond; Naug, Bjørn E.; Rime, Dagfinn; Røisland, Øistein; Sveen, Tommy; Torvik, Ragnar (Norges Banks Skriftserie;31, Book, 2003)
  • Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? 

   Brander, Anna Sandvig; Brekke, Henriette; Naug, Bjørn E. (Aktuell Kommentar;4/2013, Others, 2013)
   Norske bedrifter har økt sin omsetning mot olje- og gassvirksomhet markert de siste årene. Vi ser her nærmere på den petroleumsrelaterte omsetningen i norske bedrifter og hvordan den vil bli påvirket av at fall i oljeprisen. ...
  • Increased Gas Exports, but What About Prices? 

   Winje, Pål; Naug, Bjørn E.; Stavseng, Astrid (Economic Commentaries;4/2011, Others, 2011)
   Gas exports account for a rising share of Norwegian petroleum revenues. International gas spot prices have traditionally tracked oil prices with a lag. After the financial crisis, international gas prices remained low ...
  • The Effect of a Fall in Oil Prices on the Turnover of Norwegian Enterprises 

   Brander, Anna Sandvig; Brekke, Henriette; Naug, Bjørn E. (Economic Commentaries;4/2013, Others, 2013)
   Norwegian enterprises have increased their sales to the oil and gas industry markedly in recent years. In this article, we take a closer look at the petroleum-related turnover of Norwegian enterprises and the effect of a ...
  • What Drives House Prices? 

   Jacobsen, Dag Henning; Naug, Bjørn E. (Journal article, 2005)
   House prices have more than tripled since 1992. After having fallen during the last part of 2002 and the beginning of 2003, house prices rose by more than 20 per cent from May 2003 to November 2004. We analyse factors ...
  • What Influences the Growth of Household Debt? 

   Jacobsen, Dag Henning; Naug, Bjørn E. (Journal article, 2004)
   Household debt has increased by 10–11 per cent annually since 2000. In the following, the factors underlying the strong growth in debt are analysed using an empirical model. The debt growth of recent years is found to be ...
  • Økt gasseksport, men hva med prisen? 

   Winje, Pål; Naug, Bjørn E.; Stavseng, Astrid (Aktuell Kommentar;4/2011, Others, 2011)
   Eksport av gass utgjør en stadig større andel av norske petroleumsinntekter. De internasjonale spotprisene for gass har tradisjonelt fulgt oljeprisen med et tidsetterslep. Etter finanskrisen holdt de internasjonale gassprisene ...
  • Økt omstillingsevne blant norske oljeleverandører 

   Brander, Anna Sandvig; Brekke, Henriette; Naug, Bjørn E. (Aktuell Kommentar;4/2016, Others, 2016)
   Norske oljeleverandører har opplevd et kraftig fall i etterspørselen den siste tiden. Virkningene av denne nedgangen på norsk økonomi vil blant annet avhenge av omstillingsevnen i leverandørindustrien. Vi ser her på ...