• A Cobweb Model of Financial Stability in Norway 

   Dahl, Geir Arne; Kloster, Thea Birkeland; Larsen, Unni; Rakkestad, Ketil Johan; Reisvaag, Rebekka; Syversten, Bjørne Dyre H.; Træe, Cathrine Bolstad (Staff Memo;15/2011, Working paper, 2011)
   The Staff Memo presents a cobweb model of financial stability in Norway. The model is a technical tool that incorporates both vulnerabilities in the banking sector and external risks to the banking sector. Thus, the model ...
  • Asset Prices, Investment and Credit – What Do They Tell Us About Financial Vulnerability? 

   Riiser, Magdalena D. (Economic Commentaries;6/2008, Others, 2008)
   In this commentary we examine whether a number of historical indicators can predict financial vulnerability over the past 150 years in Norway. Using a Hodrick-Prescott filter, we estimate the gap between actual observations ...
  • Asset Prices, Investment, Credit and Financial Vulnerability 

   Riiser, Magdalena D. (Economic Commentaries;4/2010, Others, 2010)
   Previous analyses indicate that macroeconomic gap indicators for house prices, equity prices, investment and credit are useful in predicting periods of financial instability in Norway. The indicators show, with few exceptions, ...
  • Asset Prices, Investment, Credit and Financial Vulnerability. An Analysis Using Quarterly Figures 

   Riiser, Magdalena D. (Economic Commentaries;6/2012, Others, 2012)
   Previous analyses using annual figures for a period of over 150 years show that gap indicators of house prices, equity prices, investment and credit are useful in predicting periods of financial instability in Norway. ...
  • Bankenes etterspørsel og kredittpraksis siden 2008 : Resultater fra Norges Banks utlånsundersøkelse 

   Lindquist, Kjersti-Gro; Mundal, Olav M.K.; Riiser, Magdalena D.; Solheim, Haakon (Staff Memo;17/2016, Working paper, 2016)
   Artikkelen presenterer utviklingen i etterspørsel etter kreditt og kredittpraksis fra norske banker siden 2008, slik de er representert i Norges Banks utlånsundersøkelse. Norske banker har rapportert om en betydelig ...
  • Boligpriser, aksjekurser, investeringer og kreditt - hva sier de om bankkriser? En historisk analyse på norske data 

   Riiser, Magdalena D. (Journal article, 2005)
   Gapet mellom faktisk observasjon og trend for variablene realboligpriser, realaksjekurser, investeringer og kreditt kan brukes som et signal om oppbygging av finansielle ubalanser. Indikatorene viser med få unntak et felles ...
  • Formuespriser, investeringer og kreditt – hva sier de om finansiell utsatthet? 

   Riiser, Magdalena D. (Aktuell Kommentar;6/2008, Others, 2008)
   I denne kommentaren ser vi på om noen historiske indikatorer kan predikere finansiell utsatthet gjennom de siste 150 årene i Norge. Ved hjelp av et såkalt Hodrick-Prescott filter beregner vi gapet mellom faktisk observasjon ...
  • Formuespriser, investeringer, kreditt og finansiell utsatthet 

   Riiser, Magdalena D. (Aktuell Kommentar;4/2010, Others, 2010)
   Tidligere analyser peker på at makroøkonomiske gapindikatorer for boligpriser, aksjekurser, investeringer og kreditt er nyttige i prediksjonen av perioder med finansiell ustabilitet i Norge. Indikatorene viser med få unntak ...
  • Formuespriser, investeringer, kreditt og finansiell utsatthet. En analyse på kvartalstall 

   Riiser, Magdalena D. (Aktuell Kommentar;6/2012, Others, 2012)
   Tidligere analyser på årstall for en periode på over 150 år viser at gapindikatorer for boligpriser, aksjekurser, investeringer og kreditt er nyttige i prediksjonen av perioder med finansiell ustabilitet i Norge. Beregningen ...
  • House Prices, Equity Prices, Investment and Credit - What Do They Tell Us About Banking Crises? a Historical Analysis Based on Norwegian Data 

   Riiser, Magdalena D. (Journal article, 2005)
   In recent years, many countries have experienced a sharp rise in house prices and household credit. Many have expressed concern that this development is not sustainable over time and that it may lead to financial imbalances. ...
  • Household Net Lending – What the Micro Data Indicate 

   Riiser, Magdalena D. (Journal article, 2009)
   While existing statistics are based on macro data, this article uses micro data to analyse household financial wealth and debt dating back to 1987. These data show that households in the 35–44 age group were behind the ...
  • How to assess the systemic risk buffer for banks 

   Mæhlum, Sverre; Riiser, Magdalena D. (Staff Memo;11/2019, Working paper, 2019)
   Since 2013, Norwegian banks have been required to hold a systemic risk buffer (SyRB) of 3 percent. The reason for the buffer is to address structural vulnerabilities in the economy and the financial system. The Ministry ...
  • Husholdningenes nettofinansinvesteringer – hva sier mikrodataene? 

   Riiser, Magdalena D. (Journal article, 2009)
   Artikkelen bruker en ny kilde for å studere husholdningenes nettofinansinvesteringer. Mens eksisterende statistikk er basert på makrodata, benytter vi her mikrodata for husholdningenes finansformue og gjeld tilbake til ...
  • Hvordan vurdere systemrisikobufferen for bankene? 

   Mæhlum, Sverre; Riiser, Magdalena D. (Staff Memo;11/2019, Working paper, 2019)
   Siden 2013 har det vært krav om at norske banker skal holde en systemrisikobuffer på tre prosent. Kravet begrunnes med strukturelle sårbarheter i økonomien og finanssystemet. Finansdepartementet har foreslått å øke ...
  • Norges Bank's Management of Cash Inventories 

   Riiser, Magdalena D.; Vatne, Bjørn Helge (Journal article, 2006)
   Household debt in Norway has increased substantially since the 1980s. This article uses microdata to describe developments in household debt, income and financial assets from 1986 to 2003. Our findings show that an increase ...
  • Regulering av boliglån – effekter på kreditt og boligpriser 

   Lindquist, Kjersti-Gro; Riiser, Magdalena D. (Aktuell kommentar;3/2018, Others, 2018)
   Internasjonale analyser finner at reguleringstiltak rettet mot boliglån kan bidra til å dempe veksten i boligpriser og kreditt, men resultatene spriker noe med hensyn på hvilke tiltak som virker og hvor effektive de er. ...
  • Ten Years of Household Micro Data. What Have We Learned? 

   Lindquist, Kjersti-Gro; Riiser, Magdalena D.; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;8/2014, Working paper, 2014)
   Administrative register data for Norwegian households are used to analyse the distribution of debt and assets by income, wealth and age group. We find that the cross-sectional distribution is skewed. The distribution of ...
  • Utviklingen i husholdningenes gjeld. En analyse av mikrodata for perioden 1986–2003 

   Riiser, Magdalena D.; Vatne, Bjørn Helge (Journal article, 2006)
   Husholdningenes gjeld i Norge har økt betydelig siden 1980-tallet. I artikkelen brukes mikrodata for å analysere utviklingen i husholdningenes gjeld, inntekt og finansformue fra 1986 til 2003. Har strukturelle endringer ...