• Bankenes kredittrisiko mot oljeleverandørnæringen 

   Hjelseth, Ida Nervik; Turtveit, Lars-Tore; Winje, Hanna (Aktuell Kommentar;5/2016, Others, 2016)
   Den direkte kreditteksponeringen mot oljeleverandørnæringen er samlet sett lav i norske banker. Til tross for betydelig fall i oljepris og oljeinvesteringer har bankenes utlånstap holdt seg lave. Flere oljeleverandører ...
  • Bankenes tilpasning til reguleringer : en modellbasert analyse 

   Nordal, Kjell Bjørn; Aronsen, Per Atle; Turtveit, Lars-Tore (Staff Memo;11/2016, Working paper, 2016)
   I denne artikkelen benytter vi en modell for å belyse insentivene banker har til å velge nivåene på kapitaldekning og utlånsvekst når de står overfor et regulatorisk kapitalkrav og regler om tvungen konvertering av gjeld ...
  • Banks’ Credit Risk Associated with the Oil Service Industry 

   Hjelseth, Ida Nervik; Turtveit, Lars-Tore; Winje, Hanna (Economic Commentaries;5/2016, Others, 2016)
   Norwegian banks’ direct credit exposures to the oil service industry are low overall. Despite a substantial fall in oil prices and oil investment, banks’ losses on loans have remained low. The debt-servicing capacity of a ...
  • Branches of Foreign Banks and Credit Supply 

   Turtveit, Lars-Tore (Economic Commentaries;2/2017, Others, 2017)
   Over time, the government has received substantial revenues in both NOK and foreign currency from the petroleum sector (the government’s net cash flow). At the same time, the government earns considerable foreign currency ...
  • Filialer av utenlandske banker og kredittilbud 

   Turtveit, Lars-Tore (Aktuell Kommentar;3/2017, Others, 2017)
   Filialer av utenlandske banker (filialer) har hatt mer volatil utlånsvekst enn norske banker de siste 10 årene. Filialer har ikke selvstendig kapitaldekning, men bankkonsernet må oppfylle kapitalkrav i hjemlandet. Noe av ...
  • Hvordan virker ulike kapitalkrav på bankene i dårlige tider? 

   Andersen, Henrik; Haugen, Charlotte Høeg; Johnsen, Jama; Turtveit, Lars-Tore; Vale, Bent (Staff Memo;8/2021, Working paper, 2021)
   Bruk av kapitalbuffere kan dempe faren for at bankene forsterker tilbakeslag. Men andre krav kan hindre bankene fra å bruke bufferne motsyklisk, særlig om konsekvensene av å bryte andre krav er mer alvorlige enn konsekvensene ...
  • Klimarisiko og bankers utlån til foretak 

   Haug, Kaja Dørum; Reiakvam, Lisa Kristine; Solheim, Haakon; Turtveit, Lars-Tore; Vatne, Bjørn H. (Staff Memo;7/2021, Working paper, 2021)
   Basert på informasjon om utslipp og eksponering mot fysisk risiko fra enkelt tilgjengelige, offentlige norske kilder, kartlegger vi hvor stor andel av foretakslånene i norske banker som er eksponert mot overgangsrisiko – ...
  • Norske bankers tilpasning til økte kapitalkrav 

   Winje, Hanna; Turtveit, Lars-Tore (Staff Memo;14/2014, Working paper, 2014)
   Bankene har de siste årene økt kapitaldekningen for å møte strengere krav fra myndighetene. I dette Staff Memoet ser vi på hvordan de største norske bankene har tilpasset seg økte kapitalkrav over de siste fem årene. Vi ...
  • Norwegian Banks’ Adjustment to Stricter Capital and Liquidity Regulation 

   Aronsen, Per Atle; Erard, Monique E. Erlandsen; Nordal, Kjell Bjørn; Turtveit, Lars-Tore (Staff Memo;18/2014, Working paper, 2014)
   Capital and liquidity requirements for Norwegian banks are being gradually tightened. This paper presents the alternatives Norwegian banks have for complying with stricter capital regulation and the forthcoming LCR. Norwegian ...
  • Sterk vekst i forbrukslån 

   Hagen, Marius; Turtveit, Lars-Tore; Vatne, Bjørn Helge (Aktuell Kommentar;1/2017, Others, 2017)
   Forbrukslån har vokst raskt de siste årene. Forbrukslån står for en liten andel av husholdningenes totale lån, men en stor andel av utlånstapene til husholdningssektoren. Ligningstall tyder på at mye av forbrukslånene ...
  • Strong Growth in Consumer Credit 

   Hagen, Marius; Turtveit, Lars-Tore (Economic Commentaries;1/2017, Others, 2017)
   Consumer credit has grown rapidly in recent years. While consumer credit accounts for a small share of total household debt, it represents a substantial portion of household sector credit losses. Tax assessment data indicate ...
  • Teknologiutvikling og klimatiltak kan påvirke bankenes kredittrisiko 

   Turtveit, Lars-Tore; Goldsack, Madeleine (Staff Memo;6/2018, Working paper, 2018)
   Klimarisiko kan ha betydning for finansiell stabilitet. For Norge kan en stor oljesektor innebære en særegen risiko knyttet til svakere framtidig oljeetterspørsel. Usikkerhet om framtidig klimaregulering og teknologiutvikling ...