Now showing items 1-20 of 312

  • 20-krone minnemynt - tusenårsskiftet 

   Unknown author (Journal article, 2000)
  • 20-krone minnemynt til jernbanens 150-årsjubileum 

   Unknown author (Journal article, 2004)
  • 20-kronemynt til minne om Niels Henrik Abel 

   Unknown author (Journal article, 2002)
  • A Model for Predicting Aggregated Corporate Credit Risk 

   Nordal, Kjell Bjørn; Syed, Haseeb (Journal article, 2010)
   We present a model linking macroeconomic variables directly to an aggregate measure of credit risk in selected industries. The model is an alternative to an approach where firm-specific credit risk is predicted and then ...
  • Aksjemarkedets mikrostruktur – betyr det noe? 

   Næs, Randi; Skjeltorp, Johannes A. (Journal article, 2006)
   Mikrostrukturmodeller skiller seg fra tradisjonelle finansmodeller ved å åpne for at lovlig informasjon om underliggende selskapsverdier kan være ulikt fordelt og analysert mellom markedsaktørene. Litteraturen på fagområdet ...
  • Analyse av auksjoner i statskasseveksler i perioden fra oktober 2000 til utgangen av 2004 

   Jacobsen, Thomas Svane (Journal article, 2005)
   I gjennomsnitt var statens lånerente 11 rentepunkter under sammenlignbar rente i pengemarkedet i perioden fra oktober 2000 og ut 2004, og bare i fire av sytti tilfeller var den høyere enn pengemarkedsrenten. Estimering av ...
  • Avveininger i pengepolitikken 

   Svendsen, Ingvild; Røisland, Øistein; Olsen, Kjetil (Journal article, 2004)
   Fleksibel inflasjonsstyring innebærer at sentralbanken på kort sikt foretar en avveining mellom prisstabilitet og realøkonomisk stabilitet. En toårshorisont for oppnåelse av inflasjonsmålet gir normalt en hensiktsmessig ...
  • Bankenes kostnader og inntekter i betalingsformidlingen i 2001 

   Gresvik, Olaf; Øwre, Grete (Journal article, 2002)
   Det har vært en sterk produktivitetsøkning i finansiell sektor på 1990-tallet, og endringer i betalingsformidlingen har vært en viktig kilde til dette. Betalingstransaksjonene produseres nå til betydelig lavere kostnader ...
  • Bankenes likviditetssituasjon under finansuroen høsten 2008 

   Berg, Sigbjørn Atle; Lund, Arild J.; Paulsen, Kenneth Sæterhagen; Sundvall, Nora (Journal article, 2011)
   Etter konkursen i Lehman Brothers 15. september 2008 ble omsetningen i internasjonale pengemarkeder sterkt redusert. Banker i omtrent alle land fikk betydelige problemer med finansieringen av sine porteføljer. Sentralbankene ...
  • Bankenes motpartsrisiko - resultater fra en kartlegging gjennomført av Norges Bank og Kredittilsynet 

   Gerdrup, Karsten R.; Bakke, Bjørn (Journal article, 2002)
   Norges Bank og Kredittilsynet har kartlagt en del norske bankers usikrede eksponeringer mot deres største motparter for å vurdere risikoen for en systemkrise hvis en viktig motpart ikke innfrir sine forpliktelser. Funnene ...
  • Bankenes prising av risiko ved utlån til foretakssektoren 

   Bernhardsen, Eivind; Larsen, Kai (Journal article, 2002)
   En bank som priser sine utlån for lavt i forhold til risikoen, vil svekke sin soliditet, og bankenes prising av risiko har derfor betydning for stabiliteten i det finansielle systemet. Artikkelen ser på sammenhengen mellom ...
  • Bankers likviditet og finansiering 

   Hoff, Erna (Journal article, 2012)
   Bankene finansierer utlån med innskudd fra kunder og ved markedsfinansiering, det vil si innlån fra penge- og kapitalmarkedene. En viktig oppgave for banker er å omdanne kortsiktig sparing fra publikum til langsiktige ...
  • Banktestamenter – krav om avviklingsplaner for banker 

   Søvik, Ylva (Journal article, 2011)
   Finanskrisen viste at man trenger bedre systemer for å håndtere banker i krise, slik at man unngår at skattebetalerne må finansiere videre drift for å sikre finansiell stabilitet. Det er foreslått at bankene må utarbeide ...
  • Beregning og tolking av renteforventninger 

   Kloster, Arne (Journal article, 2000)
   Forventninger om utviklingen i rentenivået og inflasjonen påvirker den økonomiske utviklingen. For eksempel vil forventninger om økt inflasjon i seg selv kunne føre til høyere inflasjon, blant annet gjennom økte lønnstillegg. ...
  • Betalingssystemet – en kilde til risiko. Behovet for overvåking og tilsyn 

   Haare, Harald; Sletner, Inger-Johanne (Journal article, 2007)
   Betalingssystemet er en viktig del av et lands finansielle infrastruktur. Velfungerende betalingssystemer gjør det mulig å gjennomføre pengeoverføringer på en sikker måte og til avtalt tid. Artikkelen beskriver Norges Banks ...
  • Betalingssystemet – en kilde til risiko. Behovet for overvåking og tilsyn 

   Haare, Harald; Sletner, Inger-Johanne (Journal article, 2007)
   Betalingssystemet er en viktig del av et lands finansielle infrastruktur. Velfungerende betalingssystemer gjør det mulig å gjennomføre pengeoverføringer på en sikker måte og til avtalt tid. Artikkelen beskriver Norges Banks ...
  • Betydningen av usikkerhet i pengepolitikken 

   Frøyland, Espen; Lønning, Ingunn (Journal article, 2000)
   Observasjoner kan tyde på at sentralbanker endrer sine styringsrenter gradvis. Usikkerhet om økonomiske sammenhenger og målefeil i data kan trekke i retning av en gradvis justering i styringsrentene. Usikkerhet knyttet til ...
  • Boliginvesteringer og boligpriser 

   Jacobsen, Dag Henning; Solberg-Johansen, Kristin; Haugland, Kjersti (Journal article, 2006)
   I artikkelen analyseres utviklingen i boliginvesteringene og samspillet mellom etterspørsel og tilbud i boligmarkedet. Analysen indikerer at den markerte økningen i boliginvesteringene siden 2004 har sammenheng med lav ...
  • Boligpriser, aksjekurser, investeringer og kreditt - hva sier de om bankkriser? En historisk analyse på norske data 

   Riiser, Magdalena D. (Journal article, 2005)
   Gapet mellom faktisk observasjon og trend for variablene realboligpriser, realaksjekurser, investeringer og kreditt kan brukes som et signal om oppbygging av finansielle ubalanser. Indikatorene viser med få unntak et felles ...