• Borte bra, men hjemme best i verdipapirmarkedet. Problemstillinger rundt hjemmefavorisering 

   Bergundhaugen, Jon; Fearnley, Tom A. (Journal article, 2005)
   At investorer holder en høyere andel verdipapirer utstedt i hjemlandet enn rasjonell økonomisk adferd skulle tilsi, har lenge stått uforklart i finansteorien. Markeds- og nasjonalregnskapsdata brukes her for å belyse ...
  • Brasils finanskrise i et historisk perspektiv - statsfinanser, inflasjon og stabilisering 

   Eide, Jostein; Stæhr, Karsten (Journal article, 1999)
  • CDO-er: Nye muligheter for å investere i kredittmarkedet 

   Rakkestad, Ketil Johan; Weme, Sindre (Journal article, 2006)
   Omsettelige instrumenter for overføring av og handel med kredittrisiko er blitt stadig mer utbredt de senere årene. Denne artikkelen tar spesielt for seg én klasse av slike instrumenter, såkalte Collateralized Debt ...
  • Continuous Linked Settlement - valuta for pengene 

   Andresen, Ingrid; Bakke, Bjørn (Journal article, 2004)
   Valutaoppgjørssystemet CLS ble satt i drift høsten 2002 for oppgjør av handler i verdens syv største valutaer, og inkluderer fra høsten 2003 også norske kroner. CLS introduserer «payment versus payment» i valutaoppgjøret ...
  • Corporate governance – i et nøtteskall 

   Eckbo, B. Espen (Journal article, 2006)
   Artikkelen gir en kort historisk oversikt over sentrale temaer innen dagens corporate governance-debatt, med fokus spesielt på USA og Europa. Behovet for beskyttelse av minoritetsaksjonærenes interesser fremheves, og det ...
  • Deflasjon? 

   Claussen, Carl Andreas; Hagelund, Kåre (Journal article, 2003)
   Faren for deflasjon har fått fornyet aktualitet internasjonalt i det siste. Artikkelen drøfter hvordan deflasjon oppstår, og hvilke politikkalternativer som da foreligger. Risikoen for global deflasjon synes nokså begrenset.
  • Den nøytrale realrenten 

   Bernhardsen, Tom; Gerdrup, Karsten R. (Journal article, 2006)
   Begrepet «nøytral realrente» assosieres gjerne med det nivået på realrenten som innebærer at pengepolitikken verken er ekspansiv eller kontraktiv. I artikkelen ser forfatterne nærmere på hvordan den nøytrale realrenten i ...
  • Det amerikanske miraklet - heldige omstendigheter eller "ny økonomi"? 

   Claussen, Carl Andreas (Journal article, 1999)
   Artikkelen tar for seg den økonomiske utviklingen i USA på 1990-tallet og drøfter drivkreftene bak veksten, særtrekk ved 1990-tallet og mulige forklaringer på disse.
  • Det europeiske verdipapirmarkedets infrastruktur i støpeskjeen 

   Weme, Sindre; Axelsen, Kristine Andenæs (Journal article, 2001)
   Deregulering av kapitalmarkedene, rask utvikling av data- og informasjonsteknologi og innføring av euro har ført til økt integrasjon av verdipapirmarkedene i Europa. En sentralisering av infrastrukturenheter som børser og ...
  • Dynamisk strategisk allokering: Simulering av et praktisk eksempel 

   Trovik, Tørres G. (Journal article, 2003)
   Gjennom simulering vises det at betydningen av å gjøre endringer i en langsiktig porteføljetilpasning kan være begrenset når man ser på et realistisk eksempel. Men det er vanskelig å vurdere slike endringer, fordi vanlige ...
  • Dynamisk strategisk allokering: Simulering av et praktisk eksempel 

   Trovik, Tørres G. (Journal article, 2003)
   Gjennom simulering vises det at betydningen av å gjøre endringer i en langsiktig porteføljetilpasning kan være begrenset når man ser på et realistisk eksempel. Men det er vanskelig å vurdere slike endringer, fordi vanlige ...
  • Economic Implications of Copulas and Extremes 

   Chollete, Lorán (Journal article, 2008)
   Recent events in financial markets and in nature have made it clear that it is vital to understand extremes. Such ’tail events’ occur in many aspects of economic life. As suggested by the subprime market spillover of 2007, ...
  • Effekter av handelsliberalisering på klesprisene og på samlet konsumprisvekst 

   Wilhelmsen, Bjørn-Roger; Høegh-Omdal, Kristine (Journal article, 2002)
   Klesprisene slik de måles i konsumprisindeksen er i dag om lag 15 prosent lavere enn i 1995. Nedbygging av handelsbarrierer internasjonalt har påvirket prisene direkte i form av lavere toll og indirekte som følge av vridning ...
  • Ein europeisk marknad for betaling 

   Grønvik, Gunnvald (Journal article, 2010)
   Betalingar vert i utgangspunktet gjorde gjennom nasjonale nettverk. Nettverka er nasjonale sjølv om ulike land skifter frå å nytte kvar sin til å nytte den same valutaen. Konsekvensen er at det oftast er dyrare og mindre ...
  • Endringer i Norges Banks rolle og virksomhet på kontantområdet 

   Eklund, Trond; Nygård, Svein; Veggum, Leif (Journal article, 2010)
   Norges Bank har etter århundreskiftet gjennomført store endringer i sin rolle og virksomhet på kontantområdet. Siktemålet har vært å øke effektiviteten innen kontantforsyningen og i det samlede betalingssystemet. Banken ...
  • Endringer i organiseringen av seddel- og myntforsyningen 

   Eklund, Trond; Veggum, Leif (Journal article, 2002)
   I løpet av de siste to årene er det gjennomført store endringer i organiseringen av seddel- og myntforsyningen i Norge. I 2001 ble det etablert et eget selskap (Norsk Kontantservice AS), som nå utfører de oppgavene Norges ...
  • Er det finansielle systemet stabilt? 

   Gjedrem, Svein (Journal article, 2001)
  • Er uventede utlånstap mindre for små enn for store bedrifter? 

   Larsen, Kai; Bjerkeland, Kristin M. (Journal article, 2005)
   Uventede tap har vært lavere ved lån til små og mellomstore bedrifter (SMB) enn til store foretak i om lag 2/3 av perioden som analyseres. I resten av perioden, blant annet i to av årene under bankkrisen, var de uventede ...
  • Erfaringer med inflasjonsstyring i Norge og andre land 

   Gjedrem, Svein (Journal article, 2005)
  • Et indre marked for pensjonskasser? 

   Grønvik, Gunnvald (Journal article, 2002)
   Det er i EU en utbredt oppfatning at en større del av pensjonsforpliktelsene bør være basert på oppsparing i fond, og det vil bli stor vekst i slike fond framover. Arbeidet med å lage felles markeder vil føre til felles ...