Now showing items 41-60 of 312

  • Etterprøving av Norges Banks anslag 

   Jore, Anne Sofie (Journal article, 1999)
   I denne artikkelen analyseres Norges Banks anslag for 1998, gitt henholdsvis høsten 1996 og høsten 1997. I forhold til tidligere artikler om dette temaet går vi et skritt videre i analysen ved å se på anslag med to års ...
  • Etterprøving av Norges Banks anslag for 1999 

   Jore, Anne Sofie (Journal article, 2000)
   For å ha et best mulig beslutningsgrunnlag i pengepolitikken er det blant annet nødvendig for sentralbanken å evaluere sine anslag for den økonomiske utviklingen. Det er tidligere lagt fram analyser av Norges Banks anslag ...
  • Etterprøving av Norges Banks anslag for 2000 

   Sturød, Marianne (Journal article, 2002)
   Norges Banks anslag for utviklingen i norsk og internasjonal økonomi er et viktig grunnlag for pengepolitiske beslutninger. Norges Bank legger vekt på at prognosene i inflasjonsrapportene skal være etterprøvbare og at det ...
  • Etterprøving av Norges Banks anslag for 2001 og 2002 

   Lohrmann, Heidi (Journal article, 2003)
   Norges Bank legger vekt på at anslagene i inflasjonsrapporten skal være etterprøvbare, og at det skal være åpenhet om hvordan vi kommer fram til anslagene. Vi legger spesiell vekt på å analysere våre anslag for konsumprisveksten. ...
  • Etterprøving av Norges Banks anslag for 2003 

   Høegh-Omdal, Kristine (Journal article, 2004)
   Norges Bank legger vekt på at anslagene i inflasjonsrapporten skal være etterprøvbare, og at det skal være åpenhet om hvordan vi kommer fram til anslagene. Vi legger spesiell vekt på å analysere våre anslag for konsumprisveksten. ...
  • Etterprøving av Norges Banks anslag for 2004 

   Lilleås, Per Espen (Journal article, 2005)
   Norges Bank legger vekt på at anslagene i inflasjonsrapporten skal være etterprøvbare. Vi legger spesiell vekt på å analysere våre anslag for konsumprisveksten og kapasitetsutnyttelsen i økonomien, målt ved produksjonsgapet. ...
  • Etterprøving av Norges Banks anslag for 2005 

   Åserud, Erik Remy (Journal article, 2006)
   Norges Bank legger vekt på at anslagene i inflasjonsrapporten skal være etterprøvbare. Vi legger spesiell vekt på å analysere våre anslag for konsumprisveksten og kapasitetsutnyttelsen i økonomien, målt ved produksjonsgapet. ...
  • Etterprøving av Norges Banks anslag for 2008 

   Naug, Bjørn E. (Journal article, 2009)
   Prisveksten i 2008 ble vesentlig høyere enn hva Norges Bank anslo høsten 2007. Det har sammenheng med at produktiviteten utviklet seg svakere enn ventet, og at prisene på råvarer og industrivarer i utlandet økte uventet ...
  • Euroens innvirkning på de europeiske kapitalmarkedene 

   Weme, Sindre (Journal article, 2002)
   Ett av målene ved innføring av euroen var å skape et større og mer effektivt kapitalmarked i Europa. Bortfallet av valutakursrisiko mellom eurolandene har gjort de tidligere nasjonale markedene langt mer tilgjengelige for ...
  • Faktorer bak bankenes problemlån 

   Berge, Tor Oddvar; Boye, Katrine Godding (Journal article, 2007)
   Utviklingen i bankenes problemlån knyttet til husholdninger og foretak analyseres med utgangspunkt i empiriske modeller. Problemlån omfatter misligholdte lån og andre særlig tapsutsatte lån. Problemlån som andel av samlede ...
  • Finansiell stabilitet - erfaringer og utfordringer 

   Gjedrem, Svein (Journal article, 1999)
  • Finansiell stabilitet og pengepolitikk – teori og praksis 

   Haugland, Kjersti; Vikøren, Birger (Journal article, 2006)
   Korleis ein bør vega omsynet til finansiell stabilitet mot omsynet til prisstabilitet i pengepolitiske avgjerder, er ikkje opplagt. Ut frå kommunikasjon og pengepolitiske avgjerder i sentralbankar ser det ut til at finansiell ...
  • Finansiell stabilitet, formuespriser og pengepolitikk 

   Gjedrem, Svein (Journal article, 2003)
   I foredraget drøftet sentralbanksjefen om - og i tilfelle hvordan - pengepolitikken skal ta hensyn til oppbyggingen av finansielle ubalanser. Drivkreftene i valutamarkedet ble også drøftet.
  • Finansielle størrelser og utviklingen i realøkonomien 

   Gerdrup, Karsten R.; Hammersland, Roger; Naug, Bjørn E. (Journal article, 2006)
   Artikkelen vurderer om finansielle variable er egnet som ledende indikatorer for produksjonsgapet og BNPveksten for Fastlands-Norge. Forfatterne finner at boligpriser, aksjekurser, kredittvekst, pengemengdevekst, korte ...
  • Finanskriser og sammensetningen av ekstern gjeld 

   Bergundhaugen, Jon (Journal article, 2003)
   Sammensetningen av utenlandsgjelden kan ha betydning for hvordan finanskriser i fremvoksende økonomier utløses og forløper. Vi ser her på fem kriseland fra det siste tiåret og deres utenlandsgjeld. Artikkelen går også inn ...
  • Finanspolitikk og finanskrise – hvilken effekt har egentlig finanspolitikken? 

   Midthjell, Nina Larsson (Journal article, 2010)
   Artikkelen drøfter i hvilken utstrekning finanspolitiske tiltak satt i verk under finanskrisen har hatt en ønsket effekt på realøkonomien. Det er betydelig usikkerhet knyttet til effekten av finanspolitikk. Estimeringsresultater ...
  • Finanstilsynets innskuddsundersøkelse under finanskrisen – en kort oppsummering 

   Lie, Aud Ebba (Journal article, 2011)
   Finanstilsynets oppfølging av de norske bankene under finanskrisen på slutten av det forrige tiåret omfattet en undersøkelse av innskuddsutviklingen i et utvalg bestående av 25 norske banker. Undersøkelsen startet 7. oktober ...
  • Fleksibel inflasjonsstyring 

   Bergo, Jarle (Journal article, 2004)
   Med innføringen av et nytt mandat for pengepolitikken 29. mars 2001 fikk Norges Bank i oppgave å sikre lav og stabil inflasjon. Samtidig skal pengepolitikken bidra til å stabilisere utviklingen i produksjon og sysselsetning. ...
  • Formuespriser - konsekvenser for pengepolitikken 

   Langbraaten, Nina (Journal article, 2001)
   Utviklingen i formuesprisene er viktig informasjon for sentralbanker i rentesettingen, da den kan påvirke inflasjonen – enten den nominelle utviklingen direkte, eller indirekte via virkninger på realøkonomien. Formuespriser ...
  • Formuespriser og konjunkturer - internasjonale erfaringer 

   Langbraaten, Nina; Lohrmann, Heidi (Journal article, 2001)
   Betydningen formuespriser har for konjunkturutviklingen er sammensatt, og det er vanskelig å skille årsak fra virkning. Utviklingen i formuespriser påvirker den økonomiske aktiviteten gjennom konsum, investeringer og ...