• Are Unexpected Loan Losses Lower for Small Enterprises Than for Large Enterprises? 

   Larsen, Kai; Bjerkeland, Kristin M. (Journal article, 2005)
   Unexpected loan losses have been lower for loans to small- and medium-sized enterprises (SMEs) than for those to large enterprises in about ⅔ of the period reviewed in this article. In the remaining period, including two ...
  • Bankenes prising av risiko ved utlån til foretakssektoren 

   Bernhardsen, Eivind; Larsen, Kai (Journal article, 2002)
   En bank som priser sine utlån for lavt i forhold til risikoen, vil svekke sin soliditet, og bankenes prising av risiko har derfor betydning for stabiliteten i det finansielle systemet. Artikkelen ser på sammenhengen mellom ...
  • Banks’ Pricing of Risk Associated with Corporate Lending 

   Bernhardsen, Eivind; Larsen, Kai (Journal article, 2003)
   If a bank on average prices its loans too low in relation to the risk associated with the loans, the bank’s financial strength will deteriorate over time. Banks’ pricing of risk is therefore important to the stability of ...
  • Er uventede utlånstap mindre for små enn for store bedrifter? 

   Larsen, Kai; Bjerkeland, Kristin M. (Journal article, 2005)
   Uventede tap har vært lavere ved lån til små og mellomstore bedrifter (SMB) enn til store foretak i om lag 2/3 av perioden som analyseres. I resten av perioden, blant annet i to av årene under bankkrisen, var de uventede ...
  • How Vulnerable Are Financial Institutions to Macroeconomic Changes? : An Analysis Based on Stress Testing 

   Frøyland, Espen; Larsen, Kai (Journal article, 2002)
   Macroeconomic changes have been an important reason why financial institutions have experienced losses on loans to households and enterprises. This article contains an analysis of financial institutions’ vulnerability in ...
  • Hvor sårbare er finansinstitusjoner for makroøkonomiske endringer? En analyse basert på stresstester 

   Frøyland, Espen; Larsen, Kai (Journal article, 2002)
   Makroøkonomiske endringer har vært en viktig årsak til finansinstitusjoners tap på utlån til husholdninger og foretak. I artikkelen analyseres finansinstitusjoners sårbarhet for tap ved to stresstestscenarioer der det ...
  • Kredittrisiko knyttet til foretakssektoren 

   Sæther, Pål; Larsen, Kai (Journal article, 1999)
   I tillegg til å beskrive Norges Banks risikoklassifiseringsmodell (SEBRA1), drøfter artikkelen utviklingen i foretakenes finansielle stilling og dens betydning for norske finansinstitusjoner. Analysen indikerer at ...
  • Model for Analysing Credit Risk in the Enterprise Sector 

   Eklund, Trond; Larsen, Kai; Bernhardsen, Eivind (Journal article, 2001)
   When banks’ overall risk is evaluated, their credit risk exposure to the enterprise sector is a key element. In analyses of banks’ credit risk in the enterprise sector, both a macroeconomic and a business economics approach ...
  • Modell for analyse av kredittrisiko i foretakssektoren 

   Eklund, Trond; Larsen, Kai; Bernhardsen, Eivind (Journal article, 2001)
   Sentralt i vurderingen av bankenes samlede risiko er deres kredittrisiko overfor foretakssektoren. I analyser av bankenes kredittrisiko overfor foretakssektoren legges generelt både en makroøkonomisk og en bedriftsøkonomisk ...
  • Modellering av kredittrisiko i foretakssektoren - Videreutvikling av SEBRA-modellen 

   Bernhardsen, Eivind; Larsen, Kai (Journal article, 2007)
   Norges Bank har siden 2001 brukt en empirisk modell, SEBRA-modellen, til å anslå sannsynligheter for konkurs i norske aksjeselskap. Modellen brukes også til å anslå bankenes forventede utlånstap til foretak og ulike næringer. ...
  • Modelling Credit Risk in the Enterprise Sector – Further Development of the SEBRA Model 

   Bernhardsen, Eivind; Larsen, Kai (Journal article, 2007)
   Since 2001, Norges Bank has used an empirical model, the SEBRA model2, to estimate bankruptcy probabilities for Norwegian limited companies. The model is also used to estimate banks’ expected losses on loans to enterprises ...