• Analyser av effekter av boliglånsforskriften 

   Borchgrevink, Henrik; Torstensen, Kjersti Næss (Aktuell Kommentar;1/2018, Others, 2018)
   Denne aktuelle kommentaren analyserer effekter av boliglånsforskriften som kom i 2017. Analysene er foreløpige fordi ligningstall for 2017 ennå ikke foreligger. Krav til utlån med pant i bolig ble forskriftsfestet i 2015 ...
  • Analyses of Effects of the Residential Mortgage Loan Regulation 

   Borchgrevink, Henrik; Torstensen, Kjersti Næss (Economic Commentaries;1/2018, Others, 2018)
   This article analyses the effects of the regulation on residential mortgage loans issued in 2017. The analyses are preliminary as tax data for 2017 are not yet available. Residential mortgage loan requirements were laid ...
  • Distributional effects of monetary policy in Norway 

   Mimir, Yasin; Mæhlum, Mathis; Torstensen, Kjersti Næss (Staff Memo;4/2021, Working paper, 2021)
   We quantify the short-term effects of both non-systematic and systematic monetary policy on the income and wealth distribution in Norway, and measure the relative importance of the various channels. An expansionary monetary ...
  • Does High Debt Growth in Upturns Lead to a More Pronounced Fall in Consumption in Downturns? 

   Hansen, Frank; Torstensen, Kjersti Næss (Economic Commentaries;8/2016, Others, 2016)
   The strong accumulation of debt in the period preceding the financial crisis has resulted in a renewed focus on the relationship between debt and household demand in an economic downturn. Studies based on disaggregated ...
  • Fra en «kritisk rentebelastning» til en «sårbar gjeldsbelastning» 

   Torstensen, Kjersti Næss (Aktuell Kommentar;2/2016, Others, 2016)
   Gjeldsbelastningen, målt som samlet gjeld i husholdningene relativt til disponibel inntekt, har steget markert de siste 30 årene, se figur 1. Endringer i strukturelle forhold som nedbygging av kredittbegrensninger og ...
  • From a "Critical Interest Burden" to a "Vulnerable Debt Ratio" 

   Torstensen, Kjersti Næss (Economic Commentaries;2/2016, Others, 2016)
   The debt ratio, measured as total household debt relative to disposable income, has risen markedly over the past 30 years. Changes in structural factors such as relaxation of credit standards and financial innovation have ...
  • Gir høy gjeldsvekst i oppgangstider større konsumfall i nedgangstider? 

   Hansen, Frank; Torstensen, Kjersti Næss (Aktuell Kommentar;8/2016, Others, 2016)
   Den sterke oppbyggingen av gjeld i forkant av finanskrisen har gitt et fornyet fokus på sammenhengen mellom gjeld og husholdningenes etterspørsel ved tilbakeslag i økonomien. Studier på disaggregerte data finner empirisk ...
  • Nowcasting Norwegian household consumption with debit card transaction data 

   Aastveit, Knut Are; Fastbø, Tuva Marie; Granziera, Eleonora; Paulsen, Kenneth Sæterhagen; Torstensen, Kjersti Næss (Working Paper;17/2020, Working paper, 2020)
   We use a novel data set covering all domestic debit card transactions in physical terminals by Norwegian households, to nowcast quarterly Norwegian household consumption. These card payments data are free of sampling errors ...
  • The Effect of Higher Interest Rates on Household Disposable Income and Consumption - a Static Analysis of the Cash-Flow Channel 

   Gerdrup, Karsten R.; Torstensen, Kjersti Næss (Staff Memo;3/2018, Working paper, 2018)
   Household debt in Norway has risen substantially over the past 15-20 years relative to both disposable income and bank deposits. An increase in interest rates will therefore reduce disposable income for Norwegian households ...
  • Virkningen av økt rente på husholdningenes disponible inntekter og konsum - en statisk analyse av kontantstrømkanalen 

   Gerdrup, Karsten R.; Torstensen, Kjersti Næss (Staff Memo;3/2018, Working paper, 2018)
   Gjelden i norske husholdninger har økt betydelig de siste 15-20 årene både i forhold til utviklingen i disponible inntekter og i forhold til bankinnskudd. En renteøkning vil derfor redusere norske husholdningers disponible ...