• Bankenes motpartsrisiko - resultater fra en kartlegging gjennomført av Norges Bank og Kredittilsynet 

   Gerdrup, Karsten R.; Bakke, Bjørn (Journal article, 2002)
   Norges Bank og Kredittilsynet har kartlagt en del norske bankers usikrede eksponeringer mot deres største motparter for å vurdere risikoen for en systemkrise hvis en viktig motpart ikke innfrir sine forpliktelser. Funnene ...
  • Banks’ Counterparty Risk – Results of a Survey Conducted by Norges Bank and the Banking Insurance and Securities Commission 

   Gerdrup, Karsten R.; Bakke, Bjørn (Journal article, 2003)
   Norges Bank has overall responsibility for promoting financial stability and works systematically to identify conditions that could trigger a systemic crisis. As part of this work, Norges Bank, in collaboration with the ...
  • Collateral for Loans from Norges Bank - New Rules 

   Bakke, Bjørn; Tretvoll, Håkon (Journal article, 2006)
   Norges Bank extends loans to banks against collateral in the form of securities. These loans are provided in connection with payment settlement and the implementation of monetary policy. Since the bond market in Norway is ...
  • Collateral for Loans from Norges Bank – Consequences of Changes in the Rules 

   Bakke, Bjørn; Sandal, Knut; Solberg, Ingrid (Journal article, 2008)
   Norges Bank requires collateral for all lending to banks. Collateral is provided in the form of securities which are pledged to Norges Bank. The list of eligible securities was changed in 2005. The aim of the changes has ...
  • Continuous Linked Settlement - valuta for pengene 

   Andresen, Ingrid; Bakke, Bjørn (Journal article, 2004)
   Valutaoppgjørssystemet CLS ble satt i drift høsten 2002 for oppgjør av handler i verdens syv største valutaer, og inkluderer fra høsten 2003 også norske kroner. CLS introduserer «payment versus payment» i valutaoppgjøret ...
  • Norske aktørars risiko og risikohandtering i valutamarknaden 

   Bakke, Bjørn; Berner, Nathalie; Molland, Jermund (Journal article, 2011)
   Noreg har ein liten og open økonomi, og norske aktørar handlar mykje med valuta. Det er knytt risiko både til oppgjeret av handlane og til eksponeringar mot motparten før handlane vert gjorde opp. Dei siste åra er det teke ...
  • Norwegian Covered Bonds – a Rapidly Growing Market 

   Bakke, Bjørn; Rakkestad, Ketil Johan; Dahl, Geir Arne (Journal article, 2010)
   Covered bonds (OMFs) were introduced in Norway in June 2007 and have already become an important source of funding for Norwegian financial services groups and banking alliances. The volume outstanding in NOK and foreign ...
  • Nye prinsipper for finansiell infrastruktur 

   Bakke, Bjørn; Husevåg, Vigdis; Igland, Sigrid (Staff Memo;3/2013, Working paper, 2013)
   For å fremme finansiell stabilitet har samarbeidsorganer for sentralbanker og tilsynsmyndigheter utarbeidet nye internasjonale prinsipper for finansiell infrastruktur. Prinsippene skal bidra til at finansielle transaksjoner ...
  • Obligasjoner med fortrinnsrett – et marked i sterk vekst 

   Bakke, Bjørn; Rakkestad, Ketil Johan; Dahl, Geir Arne (Journal article, 2010)
   I juni 2007 ble det åpnet for å utstede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) i Norge. OMF har allerede blitt en viktig finansieringskilde for norske finanskonsern og bankallianser. Utestående volum i norske kroner og fremmed ...
  • Risiko i det norske betalingssystemet 

   Bakke, Bjørn; Enge, Asbjørn (Arbeidsnotater;2/2003, Working paper, 2003)
   Risikoen i betalingssystemet er i stor grad knyttet til bankenes eksponeringer mot hverandre i betalingsoppgjørene. Blir disse eksponeringene for store, kan bankene bli ute av stand til å innfri sine forpliktelser om ikke ...
  • Risikoforholdene i det norske oppgjørssystemet 1995 -2000 

   Enge, Asbjørn; Bakke, Bjørn (Journal article, 2000)
   I de senere år har det internasjonalt vært et sterkt fokus på risikoen i betalingssystemet, og de fleste land har satt i verk tiltak for å redusere denne risikoen. I denne artikkelen gjør vi rede for hovedtrekkene i Norges ...
  • Risk in the Norwegian Settlement System 

   Enge, Asbjørn; Bakke, Bjørn (Journal article, 2001)
   In recent years, there has been strong international focus on risk in the payment system and most countries have implemented measures to reduce this risk. In this article, we will discuss the main aspects of Norges Bank’s ...
  • Sikkerhet for lån i Norges Bank - nytt regelverk 

   Bakke, Bjørn; Tretvoll, Håkon (Journal article, 2005)
   Norges Bank yter lån til bankene mot pant i verdipapirer. Slike lån blir gitt for å sikre god gjennomføring av betalingsoppgjørene og pengepolitikken. Norges Bank har hittil godtatt et bredt spekter av verdipapirer som ...
  • Sikkerhet for lån i Norges Bank – konsekvenser av endringer i regelverket 

   Bakke, Bjørn; Sandal, Knut; Solberg, Ingrid (Journal article, 2007)
   Norges Bank krever sikkerhet for alle utlån til bankene. Sikkerhet stilles i form av verdipapirer. Regelverket for hvilke verdipapirer som godkjennes, er endret de siste par årene. Formålet har vært å redusere Norges Banks ...