• Arbeidsinnvandring og lønn 

   Nordbø, Einar W. (Aktuell Kommentar;5/2013, Others, 2013)
   Siden EU-utvidelsen i 2004 har Norge opplevd en sterk tilstrømning av utenlandsk arbeidskraft. I denne kommentaren diskuteres det hvilken betydning dette kan ha for lønnsutviklingen. Bruken av utenlandsk arbeidskraft har ...
  • CPIXE and Projections for Energy Prices 

   Nordbø, Einar W. (Staff Memo;7/2008, Working paper, 2008)
   This paper describes the new indicator of underlying inflation used at Norges Bank, the consumer price index adjusted for tax changes and excluding temporary changes in energy prices (CPIXE). In particular, we discuss the ...
  • CPIXE, a New Indicator of Underlying Inflation 

   Nordbø, Einar W. (Economic Commentaries;3/2008, Others, 2008)
   The operational target of monetary policy is annual consumer price inflation of approximately 2.5 per cent over time. In general, the direct effects on consumer prices resulting from changes in interest rates, taxes, excise ...
  • Effekter av arbeidsinnvandring 

   Hagelund, Kåre; Nordbø, Einar W.; Wulfsberg, Fredrik (Staff Memo;12/2011, Working paper, 2011)
   Høy innvandring har ført til sterk befolkningsvekst i Norge de siste årene. Befolkningsstrømmer av det omfanget vi nå opplever kan påvirke økonomiens virkemåte. Det er derfor viktig å ha en forståelse av hvilke effekter ...
  • Etterprøving av Norges Banks anslag for 2006 

   Nordbø, Einar W. (Journal article, 2007)
   Anslag for den økonomiske utviklingen fremover er et viktig grunnlag for pengepolitikken, og analyser av avvik mellom den faktiske utviklingen og anslagene er en viktig del av arbeidet med å bedre grunnlaget for anslagene. ...
  • Etterprøving av Norges Banks anslag for 2011 

   Nordbø, Einar W. (Staff Memo;13/2012, Working paper, 2012)
   Utøvelsen av pengepolitikken er basert på anslag for den økonomiske utviklingen, og det er derfor viktig å etterprøve anslagene. I denne artikkelen vurderer vi Norges Banks anslag for den økonomiske utviklingen i 2011. ...
  • Evaluation of Norges Bank’s Projections for 2006 

   Nordbø, Einar W. (Journal article, 2007)
   Growth in the mainland economy in 2006 was appreciably higher than projected by Norges Bank and it is likely that the output gap was also more positive than projected. At the same time, consumer price inflation adjusted ...
  • Evaluation of Norges Bank’s Projections for 2011 

   Nordbø, Einar W. (Staff Memo;14/2012, Working paper, 2012)
   Since the conduct of monetary policy relies on projections for economic developments, it is important to evaluate these projections. In this article, we assess Norges Bank's projections for economic developments in 2011. ...
  • How Many Are Unemployed? 

   Nordbø, Einar W. (Economic Commentaries;9/2016, Others, 2016)
   The gap between the official unemployment measures in Norway has recently been unusually wide. In this commentary, we discuss possible explanations for this gap. Part of the difference can be attributed to the fact that ...
  • How Much of a Tailwind Have We Had from the Weaker Krone? 

   Naug, Bjørn; Nordbø, Einar W. (Staff Memo;6/2019, Working paper, 2019)
   It is usual to assume that a weaker currency will stimulate exports and improve the balance of trade. Despite the krone’s depreciation in recent years, however, exports have grown little and the non-oil trade deficit has ...
  • Hvor mange er arbeidsledige? 

   Nordbø, Einar W. (Aktuell Kommentar;9/2016, Others, 2016)
   Den siste tiden har det vært et uvanlig stort avvik mellom de offisielle målene på arbeidsledighet i Norge. I denne kommentaren drøfter vi mulige forklaringer på dette avviket. En del av forskjellen kan tilskrives at AKU ...
  • Hvorfor er pris- og kostnadsnivået i Norge så høyt? 

   Nordbø, Einar W. (Aktuell Kommentar;7/2014, Others, 2014)
   Sammenliknet med andre land er de fleste varer og tjenester relativt dyre i Norge. Internasjonale sammenlikninger viser at det generelle pris- og kostnadsnivået som regel er høyere jo rikere et land er. Klassisk teori om ...
  • Høy innvandring til Norge : Hvem kommer, og hvorfor kommer de? 

   Grangård, Halfdan; Nordbø, Einar W. (Staff Memo;25/2012, Working paper, 2012)
   Høy innvandring har medvirket til at Norge nå er blant de landene i Europa som opplever den raskeste befolkningsveksten. I 2011 var nettoinnvandringen til Norge på rekordhøye 47 000 personer, og i gjennomsnitt har ...
  • Indicators for Underlying Inflation in Norway 

   Jonassen, Morten; Nordbø, Einar W. (Journal article, 2006)
   A central bank that is to steer inflation ahead in time seeks to exclude temporary price variations when setting policy rates. At a given point in time, it is not that easy to determine which price changes are permanent ...
  • Indikatorer for underliggende inflasjon i Norge 

   Jonassen, Morten; Nordbø, Einar W. (Journal article, 2006)
   En sentralbank som skal styre prisutviklingen fremover i tid, vil ønske å se bort fra midlertidige forstyrrelser i prisene når den fastsetter renten. På et gitt tidspunkt er det imidlertid ikke så lett å avgjøre hvilke ...
  • Innvandring og boligpriser i Norge 

   Nordbø, Einar W. (Staff Memo;8/2013, Working paper, 2013)
   Den høye innvandringen Norge har opplevd de siste årene kan ha en rekke økonomiske konsekvenser. Studier gjennomført i andre land har blant annet identifisert innvandring som en viktig drivkraft for boligprisene. Med ...
  • KPIXE, en ny indikator for underliggende inflasjon 

   Nordbø, Einar W. (Aktuell Kommentar;3/2008, Others, 2008)
   Det operative målet for pengepolitikken er en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 prosent. Det tas i utgangspunktet ikke hensyn til direkte effekter som skyldes endringer i rentenivået, skatter, avgifter og ...
  • Lønnsandelen 

   Hagelund, Kåre; Nordbø, Einar W.; Sauvik, Lene (Aktuell Kommentar;9/2017, Others, 2017)
   Andelen av verdiskapingen som går til arbeidstakerne, har falt i flere land de siste tiårene. Så langt er det imidlertid liten enighet om hvilke krefter som har drevet utviklingen. I denne kommentaren gir vi en oversikt ...
  • Oljeprisfallet og arbeidsmarkedet 

   Hvinden, Even C.; Nordbø, Einar W. (Aktuell Kommentar;7/2016, Others, 2016)
   Fallet i oljeprisen siden sommeren 2014 har dempet den økonomiske veksten og ført til høyere arbeidsledighet i Norge. Mye tyder på at den nedgangen de oljerelaterte bedriftene i Norge nå opplever, ikke vil være et midlertidig ...
  • Oljevirksomheten og norsk økonomi 

   Nordbø, Einar W.; Stensland, Njål (Aktuell Kommentar;4/2015, Others, 2015)
   Den økonomiske utviklingen i Norge i årene fra 2000 til 2014 var preget av den kraftige oppgangen i oljeprisen i samme periode. Etterspørselen fra oljeselskapene både på norsk sokkel og i resten av verden økte markert. Det ...