Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMestad, Viking
dc.date.accessioned2018-07-24T08:36:14Z
dc.date.available2018-07-24T08:36:14Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.isbn82-7553-200-0
dc.identifier.issn0802-7188
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2506331
dc.descriptionGullmyntfot vart fastsett som grunnlag for det norske mynt-og valutasystemet i lov om pengevesenet av 4. juni 1873. Kronprinsregentens resolusjon av 29. mars 2001 med heimel i gjeldande lov om Noregs Bank og pengevesenet gav oss eit flytekurssystem med prisstabilitet som nominelt ankerfeste for vår valuta. Dette er valutaregime av ulik type. Rettsleg er ordningane ulike og vegen frå det eine til det andre har gått gjennom mange ulike system, som delvis speglar internasjonale konjunkturar og dominerande økonomiske teoriar, delvis eigne nasjonale oppfatningar og behov. I artikkelen vil eg med rettsleg innfallsvinkel gjennomgå viktige hovudtrekk av norske og internasjonale valutaordingar fra gullmyntfoten fram til dagens ordning. Sjølv om hovudtemaet er dei norske systema, må framstillinga veksle mellom internasjonale og nasjonale system fordi norsk valutapolitikk i heile perioden sjølvsagt har vore meir og mindre prega av internasjonale forholdnb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherNorges Banknb_NO
dc.relation.ispartofseriesNorges Banks Skriftserie;30
dc.relation.haspart1. Innleiingnb_NO
dc.relation.haspart2. Gullmyntfoten og den skandinaviske myntunionennb_NO
dc.relation.haspart3. Gullstandarden og valutasystemet. Før 1914 og deretter fram mot 1939.nb_NO
dc.relation.haspart4. Bretton Woods-systemet frå 1945-1971nb_NO
dc.relation.haspart5. Norsk valutapolitikk under Bretton Woods-systemetnb_NO
dc.relation.haspart6. 1971 - Gullvalutastandarden bryt saman, flytekurs og nytt fastkurssamarbeidnb_NO
dc.relation.haspart7. Endring av avtalen om Det internasjonale valutafond. Norsk ratifikasjon i 1977nb_NO
dc.relation.haspart8. Utviklinga frå Det europeiske felleskap (EF) til Den europeiske union (EU) og Den europeiske sentralbank (ESB)nb_NO
dc.relation.haspart9. Norsk "korgindeks" etter EMS. Ny lov om Norges Bank og pengevesenetnb_NO
dc.relation.haspart10. Det internasjonale valutafond etter 1978nb_NO
dc.relation.haspart11. Nedbygging av norsk valutaregulering og av penge- og kredittreguleringanenb_NO
dc.relation.haspart12. Flytekurs etter 1992. Rentestyringnb_NO
dc.relation.haspart13. Styringsmål for valutapolitikken, heimelsgrunnlag og ny forskrift mars 2001nb_NO
dc.relation.haspart14. Beredskapslovgivingnb_NO
dc.relation.haspart15. System og endringarnb_NO
dc.relation.haspartLitteraturnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleFrå fot til feste - norsk valutarett og valutapolitikk 1873-2001nb_NO
dc.typeBooknb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210nb_NO
dc.source.pagenumber62nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal