Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates of Norges Bank, the central bank of Norway. Views and conclusions expressed in Staff Memos should not be taken to represent the views of Norges Bank.

OPPHAVSRETT: Det er tillatt å sitere fra Norges Banks publikasjoner, samt videreformidle til andre, i henhold til åndsverkslovens regler. Navn på opphavsmann og utgiver må angis. Kommersiell bruk er ikke tillatt.

Recent Submissions

 • Optimal kapitaldekning for norske banker 

  Andersen, Henrik; Juelsrud, Ragnar Enger (Staff Memo;9/2022, Working paper, 2022)
  I dette memoet analyserer vi hvor høy kapitaldekning bankene bør ha i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Mer egenkapital i bankene kan bidra til finansiell stabilitet ved å redusere risikoen for kostbare bankkriser, men utlån ...
 • Norske boligeiere har god gjeldsbetjeningsevne 

  Lindquist, Kjersti-Gro; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;8/2022, Working paper, 2022)
  Gjeldsbetjeningsevne handler om å ha midler til å dekke utgifter til livsopphold og kostnader knyttet til å betjene lån. Vi bruker opplysninger på husholdningsnivå til å beregne et anslag på normale utgifter til livsopphold ...
 • The neutral real interest rate: An updated view of r* 

  Meyer, Sara S.; Ulvedal, Pål B.; Wasberg, Erik S. (Staff Memo;7/2022, Working paper, 2022)
  The neutral real rate of interest (r*) is a key variable for assessing the tightness of monetary policy. The neutral real interest rate has by all accounts fallen substantially over the past three decades, amid slowing ...
 • Den nøytrale realrenten: Et oppdatert syn på r* 

  Meyer, Sara S.; Ulvedal, Pål B.; Wasberg, Erik S. (Staff Memo;7/2022, Working paper, 2022)
  Den nøytrale realrenten (r*) er en sentral størrelse for å kunne vurdere stramheten i pengepolitikken. Den nøytrale realrenten har etter alt å dømme falt betydelig de siste tre tiårene, drevet av avtakende produktivitetsvekst, ...
 • Næringseiendomsmarkedet - ikke lenger en «svart boks» 

  Bjørland, Christian; Hjelseth, Ida Nervik; Mulelid, John Henrik; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;6/2022, Working paper, 2022)
  Norske banker har en stor eksponering mot næringseiendom. Historisk har banker i Norge og internasjonalt tapt mye på utlån til næringen i finansielle kriser. Offentlig tilgjengelig informasjon har vært begrenset. Det skyldes ...
 • What do banks lose money on during crises? 

  Solheim, Haakon; Kragh-Sørensen, Kasper (Staff Memo;3/2014, Working paper, 2014)
  We look at a wide range of national and international crises to identify banks' exposures to losses during banking crises. We find that banks generally sustain greater losses on corporate loans than on household loans. ...
 • Det norske pengemarkedet : 

  Stiansen, Kjetil (Staff Memo;4/2022, Working paper, 2022)
  Dette memoet beskriver de viktigste delene av det norske pengemarkedet. Siden 2019 har banker med konto i Norges Bank rapportert sine transaksjoner i pengemarkedet til Norges Banks pengemarkedsrapportering (RPD). Memoet ...
 • En statistisk analyse av Norges Banks prognoser 

  Hagelund, Kåre; Husabø, Eilert (Staff Memo;3/2022, Working paper, 2022)
  I denne artikkelen gjennomfører vi en statistisk analyse av prognoseegenskapene til Norges Banks makroøkonomiske prognoser i perioden 1998 – 2019. Som del av analysen vurderer vi Norges Banks prognoser opp mot tilsvarende ...
 • A statistical analysis of Norges Bank’s forecasts 

  Hagelund, Kåre; Husabø, Eilert (Staff Memo;3/2022, Working paper, 2022)
  In this paper, we perform a statistical analysis of the forecasting properties of Norges Bank’s macroeconomic forecasts in the period 1998 – 2019. As a part of the analysis we assess Norges Bank’s forecasts against similar ...
 • Frontfagets betydning for lønnsdannelsen i private tjenestnæringer 

  Brubakk, Leif; Hagelund, Kåre (Staff Memo;5/2022, Working paper, 2022)
  I denne analysen ser vi nærmere på i hvilken utstrekning lønnsutviklingen i industrien driver lønnsutviklingen i de ulike tjenesteytende næringene i privat sektor, i tråd med prediksjonen fra frontfagsmodellen. Spesielt ...
 • Finding DORY 

  Landsem, Jørgen; Njølstad, Erlend; Paulsen, Kenneth Sæterhagen; Robstad, Ørjan; Åstebøl, Magnus (Staff Memo;2/2022, Working paper, 2022)
  This paper describes the semi-structural model DORY used by Norges Bank as a link between raw data, sector experts and the core policy model NEMO. While the primary objective in NEMO is to analyse business cycle fluctuations ...
 • Pensjonsreformen og individuell risiko 

  Reiakvam, Lisa Kristine; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn H. (Staff Memo;1/2022, Working paper, 2022)
  Pensjonsreformen ble gjennomført for å bidra til at fremtidens pensjoner skulle bli mer økonomisk bærekraftige. For den enkelte betyr det økt sannsynlighet for at utbetalingene blir som lovet. Reformen gir sterke insentiver ...
 • Optimal variable bank capital requirements 

  Alstadheim, Ragna (Staff Memo;9/2021, Working paper, 2021)
  The purpose of the “counter-cyclical capital buffer” (buffer) is to dampen procyclicality in the financial system, absorb capital losses and prevent a credit crunch during recessions. In this paper, a stylized analytical ...
 • Hvordan virker ulike kapitalkrav på bankene i dårlige tider? 

  Andersen, Henrik; Haugen, Charlotte Høeg; Johnsen, Jama; Turtveit, Lars-Tore; Vale, Bent (Staff Memo;8/2021, Working paper, 2021)
  Bruk av kapitalbuffere kan dempe faren for at bankene forsterker tilbakeslag. Men andre krav kan hindre bankene fra å bruke bufferne motsyklisk, særlig om konsekvensene av å bryte andre krav er mer alvorlige enn konsekvensene ...
 • Klimarisiko og bankers utlån til foretak 

  Haug, Kaja Dørum; Reiakvam, Lisa Kristine; Solheim, Haakon; Turtveit, Lars-Tore; Vatne, Bjørn H. (Staff Memo;7/2021, Working paper, 2021)
  Basert på informasjon om utslipp og eksponering mot fysisk risiko fra enkelt tilgjengelige, offentlige norske kilder, kartlegger vi hvor stor andel av foretakslånene i norske banker som er eksponert mot overgangsrisiko – ...
 • Boligmarkedet i pandemiåret 2020 

  Lindquist, Kjersti-Gro; Mæhlum, Sverre; Vatne, Bjørn Helge; Wold, Ella Getz (Staff Memo;6/2021, Working paper, 2021)
  Til tross for pandemien var boligprisveksten høy gjennom store deler av 2020. Lavere utlånsrenter, endringer i boligpreferanser og begrenset tilbud av nye boliger har bidratt til økt prispress, især i Oslo. Våre analyser ...
 • House price prediction using daily news data 

  Kirkeby, Sara Jahr; Larsen, Vegard Høghaug (Staff Memo;5/2021, Working paper, 2021)
  We investigate whether information from news articles could improve predictions of house price inflation at a short forecast horizon. The Covid-19 pandemic led to a shutdown of the Norwegian economy on 12 March 2020. Large ...
 • Government support schemes during the Covid-19 pandemic have had a dampening effect on corporate credit risk 

  Hjelseth, Ida Nervik; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn H. (Staff Memo;3/2021, Working paper, 2021)
  After the Covid-19 pandemic broke out, the authorities have introduced a number of measures aimed at the business sector. Support has largely been given to the sectors hardest hit by the pandemic and measures to contain ...
 • Distributional effects of monetary policy in Norway 

  Mimir, Yasin; Mæhlum, Mathis; Torstensen, Kjersti Næss (Staff Memo;4/2021, Working paper, 2021)
  We quantify the short-term effects of both non-systematic and systematic monetary policy on the income and wealth distribution in Norway, and measure the relative importance of the various channels. An expansionary monetary ...
 • Myndighetenes støtteordninger under koronapandemien har dempet kredittrisikoen i foretakene 

  Hjelseth, Ida Nervik; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn H. (Staff Memo;3/2021, Working paper, 2021)
  Etter at koronapandemien brøt ut, har myndighetene innført en rekke tiltak rettet mot næringslivet. Støtten har i stor grad blitt gitt til de næringene som er hardest rammet av pandemien og smitteverntiltakene. En betydelig ...

View more