Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger. Det er ikke faste publiseringstidspunkter for artiklene i denne serien.

This series consists of short, signed articles on current economic issues. Articles in the Economic commentaries series will not be published on specified dates.

OPPHAVSRETT: Det er tillatt å sitere fra Norges Banks publikasjoner, samt videreformidle til andre, i henhold til åndsverkslovens regler. Navn på opphavsmann og utgiver må angis. Kommersiell bruk er ikke tillatt.

Recent Submissions

 • Regulering av boliglån – effekter på kreditt og boligpriser 

  Lindquist, Kjersti-Gro; Riiser, Magdalena D. (Aktuell kommentar;3/2018, Others, 2018)
  Internasjonale analyser finner at reguleringstiltak rettet mot boliglån kan bidra til å dempe veksten i boligpriser og kreditt, men resultatene spriker noe med hensyn på hvilke tiltak som virker og hvor effektive de er. ...
 • Hvordan finansierer husholdningene kjøp av fast eiendom? 

  Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Aktuell kommentar;2/2018, Others, 2018)
  Høy gjeld i norske husholdninger har lenge vært trukket fram som et risikoelement for finansiell stabilitet, blant annet i Norges Banks rapporter Finansiell stabilitet. Gjeldsopptak i husholdningene er nært knyttet til ...
 • How Do Households Finance Real Estate Purchases? 

  Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Economic Commentaries;2/2018, Others, 2018)
  Norwegian households' high debt levels have long been cited as a financial stability risk (see e.g. Norges Bank's Financial Stability Report). Household borrowing is closely associated with the financing of home purchases, ...
 • Stress Testing in Norges Bank Before and During the Crisis - an Overview 

  Havro, Gøril Bjerkhol (Economic Commentaries;5/2010, Others, 2010)
  Stress testing is a central tool in assessing the outlook for and risks to financial stability, and a tool that has received increased attention in connection with the global financial crisis. Since 2004, Norges Bank has ...
 • Sammenhengen mellom styringsrenten og pengemarkedsrentene 

  Bache, Ida Wolden; Bernhardsen, Tom (Aktuell Kommentar;2/2009, Others, 2009)
 • Det norske markedet for statspapirer og obligasjoner med fortrinnsrett i lys av nye krav til bankenes likviditetsbuffer 

  Syed, Haseeb (Aktuell Kommentar;7/2010, Others, 2010)
  I denne kommentaren ser vi nærmere på norske bankers investeringsalternativer for å oppfylle forslag til nye internasjonale krav til likviditetsbuffer. Endelige anbefalinger om likviditetskrav fra Basel-komiteen ventes i ...
 • KPIM : en modellbasert indikator for underliggende inflasjon 

  Hov, Marius Nyborg (Aktuell Kommentar;5/2010, Others, 2010)
  KPIM er en ny indikator for underliggende inflasjon, se Pengepolitisk rapport 3/10. Indikatoren er basert på prediksjonsevnen til delindeksene i KPI, og skiller seg dermed noe ut i forhold til andre indikatorer som Norges ...
 • Hva er nivået på den normale renten? 

  Bernhardsen, Tom; Kloster, Arne (Aktuell Kommentar;1/2010, Others, 2010)
  Det normale nivået på realrenten i Norge anslås å ligge i intervallet 2-3 prosent. Med et inflasjonsmål på 2,5 prosent er intervallet for den normale nominelle renten 4½-5½ prosent (tremåneders pengemarkedsrente). Dette ...
 • CPIM : A Model-Based Indicator of Underlying Inflation 

  Hov, Marius Nyborg (Economic Commentaries;6/2010, Others, 2010)
  The CPIM is a new indicator of underlying inflation (see the October 2010 Monetary Policy Report). This indicator is based on the predictive power of the sub-indices of the CPI and thus differs somewhat from other indicators ...
 • Offentlige finanser – den krevende veien tilbake til en bærekraftig situasjon 

  Larsen, Unni; Støholen, Bente (Aktuell Kommentar;2/2010, Others, 2010)
  For å begrense fallet i produksjon og sysselsetting som følge av finanskrisen iverksatte myndigheter verden over omfattende penge- og finanspolitiske tiltak. Mange stater gikk også inn med kapital for å bedre bankenes ...
 • Hva bestemmer utviklingen i langsiktige amerikanske statsrenter over tid? 

  Hellum, Erlend (Aktuell Kommentar;3/2010, Others, 2010)
  I denne kommentaren ser vi på utviklingen i langsiktige amerikanske statsrenter. Vi estimerer en modell der langsiktige amerikanske statsrenter bestemmes av kortsiktige renter, langsiktige inflasjonsforventninger, ISM-indeksen ...
 • What Determines Developments in Us Long-Term Interest Rates over Time? 

  Hellum, Erlend (Economic Commentaries;3/2010, Others, 2010)
  This report analyses developments in long-term interest rates in the US. We estimate a model where developments in US long-term interest rates are decided by short-term interest rates, long-term inflation expectations, the ...
 • Oppgangen i oljeprisen – fundamentale og finansielle faktorer 

  Akram, Q. Farooq; Winje, Pål (Aktuell Kommentar;1/2008, Others, 2008)
  Oljeprisen har steget mye de senere årene. Prisen er nå rekordhøy også i reelle termer, [...]. Fundamentale forhold, som etterspørsel og tilbud av olje, er viktige forklaringsfaktorer bak prisoppgangen. Finansielle forhold, ...
 • The Rise in Oil Prices - Fundamental and Financial Factors 

  Akram, Q. Farooq; Winje, Pål (Economic Commentaries;1/2008, Others, 2008)
  Oil prices have risen sharply in recent years and are now record-high also in real terms [...]. Fundamental factors, such as oil supply and demand, are important explanatory variables for the price increase. Financial ...
 • Asset Prices, Investment and Credit – What Do They Tell Us About Financial Vulnerability? 

  Riiser, Magdalena D. (Economic Commentaries;6/2008, Others, 2008)
  In this commentary we examine whether a number of historical indicators can predict financial vulnerability over the past 150 years in Norway. Using a Hodrick-Prescott filter, we estimate the gap between actual observations ...
 • IMF i endring – lån fra Norges Bank 

  Jonassen, Morten; Støholen, Bente; Winje, Pål (Aktuell Kommentar;5/2009, Others, 2009)
  Det internasjonale valutafondet (IMF) er viktig i håndteringen av internasjonale økonomiske og finansielle kriser. Det siste året har IMF ytt lån til flere land som har kommet i eller kan komme i betalingsbalanseproblemer. ...
 • Økte risikopremier på statsgjeld 

  Bernhardsen, Tom; Åmås, Terje (Aktuell Kommentar;1/2009, Others, 2009)
  I denne kommentaren ser vi på likviditets- og kredittpremier i statspapirmarkedet for land i eurosonen. Når land har felles valuta og pengepolitikk, reflekterer forskjeller i statsrenter i stor grad ulike risikopremier ...
 • Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? 

  Skjæveland, Marita (Aktuell Kommentar;5/2008, Others, 2008)
  De siste årene har det vært en markert økning i boligbyggingen. Samtidig har befolkningsveksten også vært høy. Nedenfor ser vi nærmere på nybyggingen sammenlignet med etterspørselen etter nye boliger gitt den demografiske ...
 • Norske kroner ingen trygg havn 

  Flatner, Alexander (Aktuell Kommentar;3/2009, Others, 2009)
  I denne kommentaren ser vi nærmere på hvilke valutaer som synes å ha vært trygg havn-valutaer siden finansuroen startet sommeren 2007.
 • Norwegian Krone No Safe Haven 

  Flatner, Alexander (Economic Commentaries;3/2009, Others, 2009)
  This Commentary examines the various currencies to identify those that seem to have been safe haven currencies since the start of the financial turmoil in summer 2007.

View more