Now showing items 21-40 of 160

  • IMF i endring – lån fra Norges Bank 

   Jonassen, Morten; Støholen, Bente; Winje, Pål (Aktuell Kommentar;5/2009, Others, 2009)
   Det internasjonale valutafondet (IMF) er viktig i håndteringen av internasjonale økonomiske og finansielle kriser. Det siste året har IMF ytt lån til flere land som har kommet i eller kan komme i betalingsbalanseproblemer. ...
  • Higher Risk Premiums on Government Debt 

   Bernhardsen, Tom; Åmås, Terje (Economic Commentaries;1/2009, Others, 2009)
   In this commentary we examine liquidity and credit premiums in euro-area government securities markets. For countries with a common currency and monetary policy, differences in government bond yields largely reflect different ...
  • The IMF in Change – Loan from Norges Bank 

   Jonassen, Morten; Støholen, Bente; Winje, Pål (Economic Commentaries;5/2009, Others, 2009)
   The International Monetary Fund (IMF) is important in managing international economic and financial crises. In the past year, the IMF has provided crisis-related loans to several countries experiencing balance of payments ...
  • En foreløpig stopp i arbeidsinnvandringen? 

   Halvorsen, Kaj W.; Lerbak, Marie Norum; Solheim, Haakon (Aktuell Kommentar;6/2009, Others, 2009)
   Etter utvidelsen av EØS i 2004 økte arbeidsinnvandringen til Norge betydelig. Sommeren 2008 hadde nesten 95 000 personer fra de baltiske land og Polen arbeid i Norge. I tillegg kom 60 000 fra nordiske land og 30 000 fra ...
  • Temporary Halt in Labour Migration to Norway? 

   Halvorsen, Kaj W.; Lerbak, Marie Norum; Solheim, Haakon (Economic Commentaries;6/2009, Others, 2009)
   Labour migration to Norway increased considerably following EEA enlargement in 2004. In summer 2008, close to 95 000 persons from the Baltic countries and Poland were employed in Norway in addition to 60 000 from Nordic ...
  • Are Household Debt-To-Income Ratios Too High? 

   Berge, Tor Oddvar; Vatne, Bjørn Helge (Economic Commentaries;4/2009, Others, 2009)
   Household debt growth has been high over the past 8‐9 years and it has been far higher than growth in disposable income. As a result, the household interest burden has risen sharply and is now at a historically high level ...
  • Housing and Debt 

   Vatne, Bjørn Helge (Economic Commentaries;9/2009, Others, 2009)
   Residential mortgage loans account for more than half of banks’ total lending. It is therefore important to understand the risk factors related to housing debt when analysing financial stability. Two factors are of particular ...
  • Bolig og gjeld 

   Vatne, Bjørn Helge (Aktuell Kommentar;9/2009, Others, 2009)
   Lån med pant i bolig utgjør mer enn halvparten av bankenes samlede utlån. Det er derfor viktig å forstå risikoforholdene knyttet til boliggjeld i analyser av finansiell stabilitet. To forhold er av særlig interesse; ...
  • Sammenhengen mellom styringsrenten og pengemarkedsrentene 

   Bache, Ida Wolden; Bernhardsen, Tom (Aktuell Kommentar;2/2009, Others, 2009)
  • Har husholdningene for høy gjeld i forhold til inntekten? 

   Berge, Tor Oddvar; Vatne, Bjørn Helge (Aktuell Kommentar;4/2009, Others, 2009)
   Husholdningene har i løpet av de siste 8‐9 årene hatt en høy gjeldsvekst. I denne perioden har gjeldsveksten vært langt høyere enn veksten i disponibel inntekt. Dette har medført en kraftig økning i husholdningenes ...
  • Hva er nivået på den normale renten? 

   Bernhardsen, Tom; Kloster, Arne (Aktuell Kommentar;1/2010, Others, 2010)
   Det normale nivået på realrenten i Norge anslås å ligge i intervallet 2-3 prosent. Med et inflasjonsmål på 2,5 prosent er intervallet for den normale nominelle renten 4½-5½ prosent (tremåneders pengemarkedsrente). Dette ...
  • KPIM : en modellbasert indikator for underliggende inflasjon 

   Hov, Marius Nyborg (Aktuell Kommentar;5/2010, Others, 2010)
   KPIM er en ny indikator for underliggende inflasjon, se Pengepolitisk rapport 3/10. Indikatoren er basert på prediksjonsevnen til delindeksene i KPI, og skiller seg dermed noe ut i forhold til andre indikatorer som Norges ...
  • Public Finances – the Difficult Path Back to Sustainable Levels 

   Larsen, Unni; Støholen, Bente (Economic Commentaries;2/2010, Others, 2010)
   In order to curb falling output and employment resulting from the financial crisis, extensive monetary and fiscal measures were put in place by authorities the world over. Many governments also recapitalised banks to ...
  • What Is the Normal Interest Rate Level? 

   Bernhardsen, Tom; Kloster, Arne (Economic Commentaries;1/2010, Others, 2010)
   The normal real interest rate level in Norway is estimated to be in the interval of 2-3 per cent. With an inflation target of 2.5 per cent, the interval for the normal nominal interest rate is 4½-5½ per cent (three-month ...
  • The Norwegian Market for Government Securities and Covered Bonds in View of New Liquidity Buffer Requirements for Banks 

   Syed, Haseeb (Economic Commentaries;7/2010, Others, 2010)
   In this commentary we look more closely at Norwegian banks’ investment alternatives for meeting proposed new international liquidity buffer requirements. The Basel Committee’s final recommendations for liquidity standards ...
  • What Determines Developments in Us Long-Term Interest Rates over Time? 

   Hellum, Erlend (Economic Commentaries;3/2010, Others, 2010)
   This report analyses developments in long-term interest rates in the US. We estimate a model where developments in US long-term interest rates are decided by short-term interest rates, long-term inflation expectations, the ...
  • Asset Prices, Investment, Credit and Financial Vulnerability 

   Riiser, Magdalena D. (Economic Commentaries;4/2010, Others, 2010)
   Previous analyses indicate that macroeconomic gap indicators for house prices, equity prices, investment and credit are useful in predicting periods of financial instability in Norway. The indicators show, with few exceptions, ...
  • Hva bestemmer utviklingen i langsiktige amerikanske statsrenter over tid? 

   Hellum, Erlend (Aktuell Kommentar;3/2010, Others, 2010)
   I denne kommentaren ser vi på utviklingen i langsiktige amerikanske statsrenter. Vi estimerer en modell der langsiktige amerikanske statsrenter bestemmes av kortsiktige renter, langsiktige inflasjonsforventninger, ISM-indeksen ...
  • Formuespriser, investeringer, kreditt og finansiell utsatthet 

   Riiser, Magdalena D. (Aktuell Kommentar;4/2010, Others, 2010)
   Tidligere analyser peker på at makroøkonomiske gapindikatorer for boligpriser, aksjekurser, investeringer og kreditt er nyttige i prediksjonen av perioder med finansiell ustabilitet i Norge. Indikatorene viser med få unntak ...
  • CPIM : A Model-Based Indicator of Underlying Inflation 

   Hov, Marius Nyborg (Economic Commentaries;6/2010, Others, 2010)
   The CPIM is a new indicator of underlying inflation (see the October 2010 Monetary Policy Report). This indicator is based on the predictive power of the sub-indices of the CPI and thus differs somewhat from other indicators ...