Now showing items 247-266 of 466

  • Kostnader i det norske betalingssystemet 

   Unknown author (Norges Bank Memo;5/2014, Report, 2014)
  • Kostnader i det norske betalingssystemet 2020 

   Unknown author (Norges Bank Memo;3/2022, Report, 2022)
   De samfunnsøkonomiske kostnadene (ressursbruken) ved innenlands betalingsformidling utgjorde i 2020 0,79 prosent av BNP for Fastlands-Norge. Kostnadene har gått noe ned siden forrige undersøkelse i 2013, dersom vi benytter ...
  • Kriterier for en god motsyklisk kapitalbuffer 

   Unknown author (Norges Bank Memo;1/2013, Report, 2013)
   Målet med den motsykliske kapitalbufferen er å gjøre bankene mer solide i en kommende lavkonjunktur og motvirke store utslag i tilbudet av kreditt som kan forsterke svingningene i økonomien. Bufferkravet bør økes når ...
  • Kunderetta betalingsformidling 2016 

   Unknown author (Norges Bank Memo;2/2017, Report, 2017)
   Det var sterk vekst i bruken av betalingskort også i 2016. Veksten i bruken av internasjonale betalingskort var særleg sterk, etter at betalingar over internett og bruken av mobile betalingsløysningar auka mykje. Kvar av ...
  • Kunderetta betalingsformidling 2017 

   Unknown author (Norges Bank Memo;2/2018, Report, 2018)
   Kvar av oss brukte betalingskortet i gjennomsnitt 441 gonger i 2017, medan den gjennomsnittlege verdien av korttransaksjonane var 397 kroner. Det var på nytt sterk vekst i bruken av internasjonale betalingskort, etter at ...
  • Kunderetta betalingsformidling 2018 

   Unknown author (Norges Bank Memo;1/2019, Report, 2019)
   Bruken av betalingskort held fram med å auke. I 2018 vart det gjort til saman 2,5 milliardar transaksjonar med norske betalingskort. Kvar av oss brukte betalingskortet i gjennomsnitt 475 gonger i 2018. Den gjennomsnittlege ...
  • Kunderetta betalingsformidling 2019 

   Unknown author (Norges Bank Memo;1/2020, Report, 2020)
   Dei fleste av oss handlar og betaler hyppigare enn tidlegare. Vi gjer meir bruk av elektroniske betalingsmåtar og betaler sjeldnare med kontantar. Dette har vore ei utvikling som har gått over mange år. Noreg er eit av ...
  • Kunderetta betalingsformidling 2020 

   Unknown author (Norges Bank Memo;2/2021, Report, 2021)
   Pandemiutbrotet som starta våren 2020, har påverka betalingsmåtane, og dette er godt synleg i statistikken. Talet på kortbetalingar på fysiske brukarstader fall frå 2019 til 2020. Samstundes auka den gjennomsnittlege ...
  • Kunderetta betalingsformidling 2021 

   Unknown author (Norges Bank Memo;2/2022, Report, 2022)
   Pandemien påverka tala også i 2021, men ikkje i like stor grad som i 2020. Talet på kortbetalingar auka att, både i Noreg og ved fysiske utsalsstader i utlandet. Kvar av oss nytta i gjennomsnitt korta våre 479 gonger i ...
  • Kunderetta betalingsformidling 2022 

   Unknown author (Norges Bank Memo;1/2023, Report, 2023)
   Noreg er eit av dei landa i verda der innbyggjarane bruker betalingskorta sine flest gonger kvart år. I gjennomsnitt brukte kvar innbyggjar i Noreg betalingskorta sine 531 gonger i 2022. 86 prosent av betalingane mot fysiske ...
  • Likviditeten i det norske sertifikat- og obligasjonsmarkedet i første halvår 2020 

   Unknown author (Norges Bank Memo;3/2020, Report, 2020)
   Utbruddet av koronavirus og pandemien som fulgte, bidro til betydelig uro i norske finansmarkeder i mars 2020. Markedslikviditeten i det norske sertifikat- og obligasjonsmarkedet ble i en periode markert dårligere. Norges ...
  • Liquidity in the Norwegian bond and certificate market in the first half of 2020 

   Unknown author (Norges Bank Papers;3/2020, Report, 2020)
   The coronavirus outbreak and the pandemic that followed contributed to considerable volatility in Norwegian financial markets in March 2020. For a period, liquidity in the Norwegian bond and certificate market deteriorated ...
  • Monetary Policy Report 1/07 

   Gjedrem, Svein (Monetary Policy Report;1/2007, Report, 2007)
  • Monetary Policy Report 1/08 

   Gjedrem, Svein (Monetary Policy Report;1/2008, Report, 2008)
  • Monetary Policy Report 1/09 

   Gjedrem, Svein (Monetary Policy Report;1/2009, Report, 2009)
  • Monetary Policy Report 1/10 

   Gjedrem, Svein (Monetary Policy Report;1/2010, Report, 2010)
  • Monetary Policy Report 1/11 

   Olsen, Øystein (Monetary Policy Report;1/2011, Report, 2011)
  • Monetary Policy Report 1/12 

   Olsen, Øystein (Monetary Policy Report;1/2012, Report, 2012)
  • Monetary Policy Report 1/20 

   Unknown author (Monetary policy report;1/20, Report, 2020)
  • Monetary Policy Report 1/2023 

   Bache, Ida Wolden (Monetary policy report;1/2023, Report, 2023)