• Etterprøving av Norges Banks anslag for 2012 

   Unknown author (Norges Bank Memo;2/2013, Report, 2013)
   Norges Banks anslag for prisveksten og den økonomiske utviklingen danner et viktig grunnlag for rentesettingen. Etterprøving av anslagene kan gi oss bedre innsikt i økonomiens virkemåte og bidra til forbedring av vårt ...
  • Kriterier for en god motsyklisk kapitalbuffer 

   Unknown author (Norges Bank Memo;1/2013, Report, 2013)
   Målet med den motsykliske kapitalbufferen er å gjøre bankene mer solide i en kommende lavkonjunktur og motvirke store utslag i tilbudet av kreditt som kan forsterke svingningene i økonomien. Bufferkravet bør økes når ...
  • Evaluation of Norges Bank’s Projections in 2012 

   Unknown author (Norges Bank Papers;2/2013, Report, 2013)
   Norges Bank's projections of inflation and economic developments form an important basis for interest rate setting. An evaluation of the projections can provide us with increased insight into the functioning of the economy ...
  • Criteria for an Appropriate Countercyclical Capital Buffer 

   Unknown author (Norges Bank Papers;1/2013, Report, 2013)
   The objective of the countercyclical capital buffer is to strengthen the resilience of the banking sector to an economic downturn and counter excessive fluctuations in the credit supply that may amplify the economic cycle. ...
  • Kostnader i det norske betalingssystemet 

   Unknown author (Norges Bank Memo;5/2014, Report, 2014)
  • Bankenes vurdering av Norges Banks likviditetsstyring 

   Unknown author (Norges Bank Memo;4/2014, Report, 2014)
   Norges Bank vurderer jevnlig hvordan systemet for likviditetsstyring fungerer og om det er behov for justeringer. Tilbakemeldingene fra bankene er nyttige og spiller en viktig rolle i dette arbeidet. I hovedsak ser bankene ...
  • Weaknesses in NIBOR 

   Unknown author (Norges Bank Papers;2/2014, Report, 2014)
   High-frequency data from Thomson Reuters provide an opportunity to study in detail how individual banks have determined their NIBOR contributions. The analysis shows that the individual panel banks’ contributions to NIBOR ...
  • Evaluation of Norges Bank’s Projections for 2013 

   Unknown author (Norges Bank Papers;3/2014, Report, 2014)
  • Svakheter ved Nibor 

   Unknown author (Norges Bank Memo;2/2014, Report, 2014)
   Høyfrekvente data fra Thomson Reuters gir mulighet til å studere i detalj hvordan individuelle banker har fastsatt sine Nibor-bidrag. Analysen viser at panelbankenes individuelle bidrag til Nibor varierer mye i forhold til ...
  • Developments in Retail Payment Services - 2013 

   Unknown author (Norges Bank Papers;1/2014, Report, 2014)
   The number of card payments continued to rise in 2013. Norwegian residents remain among the leading users of card payments per year, while the number of ATM withdrawals and point-of-sale (POS) withdrawals declined. This ...
  • Utviklingstrekk i kunderetta betalingsformidling - 2013 

   Unknown author (Norges Bank Memo;1/2014, Report, 2014)
   Talet på kortbetalingar auka vidare i 2013. Norske innbyggjarar er framleis i verdstoppen når det gjeld kortbetalingar per år. Samtidig minka uttaket av kontantar frå minibankar og uttak i samband med varekjøp. Det kan ...
  • Etterprøving av Norges Banks anslag for 2013 

   Unknown author (Norges Bank Memo;3/2014, Report, 2014)
  • Banks’ Assessment of Norges Bank’s Liquidity Management System 

   Unknown author (Norges Bank Papers;4/2014, Report, 2014)
   Norges Bank continuously assesses the functioning of the liquidity management system and whether adjustments are needed. Feedback from banks is useful and plays an important role in this context. Most banks seem to think ...
  • Costs in the Norwegian Payment System 

   Unknown author (Norges Bank Papers;5/2014, Report, 2014)
  • Developments in Retail Payment Services – 2014 

   Unknown author (Norges Bank Papers;1/2015, Report, 2015)
   The strong growth in payment card use continued in 2014. The average number of card transactions per inhabitant in 2014 was 369. Cards are used for smaller and smaller payments. Payments abroad and over the internet represent ...
  • Beregning av aggregatet for handelspartnernes renter 

   Unknown author (Norges Bank Memo;2/2015, Report, 2015)
  • Calculation of the Aggregate for Trading Partner Interest Rates 

   Unknown author (Norges Bank Papers;2/2015, Report, 2015)
  • Utviklingstrekk i kunderetta betalingsformidling – 2014 

   Unknown author (Norges Bank Memo;1/2015, Report, 2015)
   Den sterke veksten i bruken av betalingskort heldt fram også i 2014. Kvar innbyggjar nytta i gjennomsnitt kortet 369 gonger i fjor. Korta vert nytta til stadig mindre betalingar. Betalingar i utlandet og over Internett ...
  • Utviklingstrekk i kunderetta betalingsformidling – 2015 

   Unknown author (Norges Bank Memo;1/2016, Report, 2016)
   Den sterke veksten i bruken av betalingskort heldt fram også i 2015. Kvar innbyggjar nytta i gjennomsnitt kortet 391 gonger i fjor. Betalingar i utlandet og over Internett utgjer ein aukande del av dei samla betalingane, ...
  • Developments in Retail Payment Services – 2015 

   Unknown author (Norges Bank Papers;1/2016, Report, 2016)
   The strong growth in payment card use continued in 2015. The average number of card transactions per inhabitant in 2015 was 391. Payments abroad and over the internet represent a rising share of total payments. This ...