Now showing items 103-122 of 2788

  • Background Information, Annual Address 2010 

   Unknown author (Staff Memo;2/2010, Working paper, 2010)
  • Background Information, Annual Address 2012 

   Unknown author (Staff Memo;6/2012, Working paper, 2012)
  • Bad News, Good News: Coverage and Response Asymmetries 

   Gambetti, Luca; Maffei-Faccioli, Nicolò; Zoi, Sarah (Working paper;8/2022, Working paper, 2022)
   We study the dynamic link between economic news coverage and the macroeconomy. We construct two measures of media coverage of bad and good unemployment figures based on three major US newspapers. Using nonlinear time series ...
  • Bagehot for Beginners: The Making of Lending of Last Resort Operations in the Mid-19th Century 

   Bignon, Vincent; Flandreau, Marc; Ugolini, Stefano (Working Papers;22/2009, Working paper, 2009)
   In this paper we survey the development of lending of last resort operations in the mid-19th century. We identify and document critical dimensions of the extension of lending of last resort functions, and also develop ...
  • Bank Lending to the Commercial Real Estate Sector - a Source of Systemic Risk? 

   Hagen, Marius; Hjelseth, Ida Nervik; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;11/2018, Working paper, 2018)
   Banks' commercial real estate loans account for almost half of banks' total loans to non-financial enterprises. Losses on these loans are normally low in good times, but they have proved to be one of the largest sources ...
  • Bank Regulation and Bank Crisis 

   Berg, Sigbjørn Atle; Eitrheim, Øyvind (Working Papers;18/2009, Working paper, 2009)
   The Norwegian experiences of the past thirty years illustrate what we believe are two general tendencies in bank regulation. The first one is that a bank crisis will tend to focus regulators' minds and lead to stricter ...
  • Bankenes etterspørsel og kredittpraksis siden 2008 : Resultater fra Norges Banks utlånsundersøkelse 

   Lindquist, Kjersti-Gro; Mundal, Olav M.K.; Riiser, Magdalena D.; Solheim, Haakon (Staff Memo;17/2016, Working paper, 2016)
   Artikkelen presenterer utviklingen i etterspørsel etter kreditt og kredittpraksis fra norske banker siden 2008, slik de er representert i Norges Banks utlånsundersøkelse. Norske banker har rapportert om en betydelig ...
  • Bankenes kostnader og inntekter i betalingsformidlingen i 2001 

   Gresvik, Olaf; Øwre, Grete (Journal article, 2002)
   Det har vært en sterk produktivitetsøkning i finansiell sektor på 1990-tallet, og endringer i betalingsformidlingen har vært en viktig kilde til dette. Betalingstransaksjonene produseres nå til betydelig lavere kostnader ...
  • Bankenes kredittrisiko mot oljeleverandørnæringen 

   Hjelseth, Ida Nervik; Turtveit, Lars-Tore; Winje, Hanna (Aktuell Kommentar;5/2016, Others, 2016)
   Den direkte kreditteksponeringen mot oljeleverandørnæringen er samlet sett lav i norske banker. Til tross for betydelig fall i oljepris og oljeinvesteringer har bankenes utlånstap holdt seg lave. Flere oljeleverandører ...
  • Bankenes likviditetssituasjon under finansuroen høsten 2008 

   Berg, Sigbjørn Atle; Lund, Arild J.; Paulsen, Kenneth Sæterhagen; Sundvall, Nora (Journal article, 2011)
   Etter konkursen i Lehman Brothers 15. september 2008 ble omsetningen i internasjonale pengemarkeder sterkt redusert. Banker i omtrent alle land fikk betydelige problemer med finansieringen av sine porteføljer. Sentralbankene ...
  • Bankenes marginer 

   Erard, Monique E. Erlandsen (Aktuell Kommentar;4/2014, Others, 2014)
   Det har den siste tiden vært fokus på hvordan bankene priser utlån. Ulike aktører har sprikende synspunkter på om bankenes marginer er høye, og hvordan de har utviklet seg over tid. Denne kommentaren søker å avklare ulike ...
  • Bankenes motpartsrisiko - resultater fra en kartlegging gjennomført av Norges Bank og Kredittilsynet 

   Gerdrup, Karsten R.; Bakke, Bjørn (Journal article, 2002)
   Norges Bank og Kredittilsynet har kartlagt en del norske bankers usikrede eksponeringer mot deres største motparter for å vurdere risikoen for en systemkrise hvis en viktig motpart ikke innfrir sine forpliktelser. Funnene ...
  • Bankenes prising av risiko ved utlån til foretakssektoren 

   Bernhardsen, Eivind; Larsen, Kai (Journal article, 2002)
   En bank som priser sine utlån for lavt i forhold til risikoen, vil svekke sin soliditet, og bankenes prising av risiko har derfor betydning for stabiliteten i det finansielle systemet. Artikkelen ser på sammenhengen mellom ...
  • Bankenes tilpasning til reguleringer : en modellbasert analyse 

   Nordal, Kjell Bjørn; Aronsen, Per Atle; Turtveit, Lars-Tore (Staff Memo;11/2016, Working paper, 2016)
   I denne artikkelen benytter vi en modell for å belyse insentivene banker har til å velge nivåene på kapitaldekning og utlånsvekst når de står overfor et regulatorisk kapitalkrav og regler om tvungen konvertering av gjeld ...
  • Bankenes utlån til næringseiendom – en kilde til systemrisiko? 

   Hagen, Marius; Hjelseth, Ida Nervik; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;11/2018, Working paper, 2018)
   Utlån til næringseiendom utgjør nesten halvparten av bankenes utlån til ikke- finansielle foretak. Disse lånene har normalt lave tap i gode tider, men har vist seg som en av de største kildene til tap i bankene under ...
  • Bankenes vurdering av Norges Banks likviditetsstyring 

   Unknown author (Norges Bank Memo;4/2014, Report, 2014)
   Norges Bank vurderer jevnlig hvordan systemet for likviditetsstyring fungerer og om det er behov for justeringer. Tilbakemeldingene fra bankene er nyttige og spiller en viktig rolle i dette arbeidet. I hovedsak ser bankene ...
  • Bankers likviditet og finansiering 

   Hoff, Erna (Journal article, 2012)
   Bankene finansierer utlån med innskudd fra kunder og ved markedsfinansiering, det vil si innlån fra penge- og kapitalmarkedene. En viktig oppgave for banker er å omdanne kortsiktig sparing fra publikum til langsiktige ...
  • Banking Competition, Monitoring Incentives and Financial Stability 

   Vo, Thi Quynh Anh (Working Papers;16/2010, Working paper, 2010)
   This paper addresses the desirability of competition in banking industry. In a model where banks compete on both deposit and loan markets and where banks can use monitoring technology to control entrepreneurs' behavior, ...
  • Banking Crisis Resolution Policy - Different Country Experiences 

   Mayes, David G. (Staff Memo;10/2009, Working paper, 2009)
   The current financial crisis has sparked an intense debate about how weak banks should be resolved. Despite international efforts to coordinate and converge on such policies, national policy advice and resolution practices ...