• Salience of Debt and Homebuyers’ Credit Decisions 

   Agarwal, Sumit; Karapetyan, Artashes (Working Papers;21/2015, Working paper, 2015)
   We show how a regulatory disclosure of hidden debt can eliminate a large mispricing in housing. In a setting where homebuyers must combine several sources of debt, they are biased towards hidden loans, especially if they ...
  • Samfunnets besparelse ved overgang til elektronisk faktura 

   Haare, Harald (Staff Memo;7/2014, Working paper, 2014)
   Norge har et effektivt betalingssystem sammenlignet med de fleste andre land. Dette er dokumentert gjennom Norges Banks kostnadsundersøkelser og i bankens årsrapporter om betalingssystem. Det er likevel rom for forbedringer. ...
  • Sammenhengen mellom styringsrenten og makroøkonomiske variable : noen enkle ligninger for Norge 

   Bernhardsen, Tom; Bårdsen, Gunnar (Staff Memo;2/2004, Working paper, 2004)
   Sentralbanker med fleksibel inflasjonsstyring setter renten ut fra utsiktene for inflasjon og produksjon og sysselsetting. Utsiktene påvirkes av løpende informasjon om den økonomiske utviklingen. Fra utsiden vil analytikere ...
  • Sammenhengen mellom styringsrenten og pengemarkedsrentene 

   Bache, Ida Wolden; Bernhardsen, Tom (Aktuell Kommentar;2/2009, Others, 2009)
  • Sammenhengen mellom styringsrenten og pengemarkedsrentene : 2007-2012 

   Bernhardsen, Tom (Aktuell Kommentar;2/2012, Others, 2012)
   I denne kommentaren vises det at endringer i styringsrenten har hatt bredt gjennomslag til pengemarkedsrentene i Norge og andre land, og at risikopåslagene i pengemarkedsrentene er uavhengig av endringer i styringsrenten. ...
  • Sammenligning av nordiske og norske banker basert på ulike soliditetsmål 

   Syversten, Bjørne Dyre H. (Aktuell Kommentar;9/2012, Others, 2012)
   Basel II-regelverket åpnet for at banker, etter godkjennelse av nasjonale tilsynsmyndigheter, kunne bruke interne modeller (IRB-modeller) for kapitaldekningsformål. Målsetningen var at kapitaldekningsmålet i bedre grad ...
  • Sammenlikning av gjeldsbelastningen i fire nordiske land 

   Reiakvam, Lisa K.; Solheim, Haakon (Staff Memo;5/2013, Working paper, 2013)
   Vi sammenligner husholdningers gjeldsbelastning på tvers av land. Spesielt vektlegger vi forskjellene mellom de nordiske landene. Vi finner at forskjeller i nivået på gjeldsbelastning mellom land er systematiske over tid, ...
  • Sammenlikning av norske bankers kapitaldekning 

   Andersen, Henrik (Journal article, 2010)
   For å få et bedre grunnlag for å sammenlikne bankenes soliditet benytter jeg i denne artikkelen den samme metoden til å beregne kapitaldekningen i alle de norske bankene. Basel II gir bankene adgang til å velge mellom ulike ...
  • Savers, Spenders and Fiscal Policy in a Small Open Economy 

   Matsen, Egil; Sveen, Tommy; Torvik, Ragnar (Working Papers;18/2004, Working paper, 2004)
   This paper analyzes the effects of fiscal policy in an open economy. We extend the savers-spenders theory of Mankiw (2000) to a small open economy with endogenous labor supply. We first show how the Dornbusch (1983) ...
  • The Saving and Employment Effects of Higher Job Loss Risk 

   Juelsrud, Ragnar E.; Wold, Ella Getz (Working Paper;17/2019, Working paper, 2019)
   In this paper we use Norwegian tax data and a novel natural experiment to isolate the impact of job loss risk on saving behavior. We find that a one percentage point increase in job loss risk increases liquid savings by ...
  • Scale Economies, Bank Mergers, and Electronic Payments: A Spline Function Approach 

   Humphrey, David B.; Vale, Bent (Working Papers;5/2003, Working paper, 2003)
   This paper demonstrates the importance of using a flexible cost function specification when analyzing economies of scale and estimating the cost effect of banking mergers. The inflexibility of the translog cost function ...
  • Schweigaard Lecture 

   Gjedrem, Svein (Others, 2010)
  • Schweigaard-forelesningen 

   Gjedrem, Svein (Others, 2010)
  • Sectoral Interdependence and Business Cycle Synchronization in Small Open Economies 

   Bergholt, Drago; Sveen, Tommy (Working Papers;4/2014, Working paper, 2014)
   Existing DSGE models are not able to reproduce the observed influence of international business cycles on small open economies. We construct a two-sector New Keynesian model to address this puzzle. The set-up takes into ...
  • Securities Settlement in Norway 

   Husevåg, Vigdis; Bjerkeland, Kristin M. (Journal article, 2003)
   The Norwegian securities settlement system was modernised in the spring of 2003, and the Norwegian Central Securities Depository (VPS), which had been a foundation, became a public limited company. Services related to ...
  • Seddeldestruksjon utenfor sentralbanken 

   Veggum, Leif; Natvig, Peder (Journal article, 2002)
   Norsk Kontantservice AS ble etablert i 2001, og har i tillegg til seddelforsyning og andre tjenester for bankene også fått i oppdrag å destruere utslitte sedler for Norges Bank. Vi er ikke kjent med at andre sentralbanker ...
  • Seddeltrykkeriet – en 190 års historie 

   Ravnsborg-Gjertsen, Peter; Sporastøyl, Jens Olav (Journal article, 2007)
   I løpet av juni 2007 avvikles Norges Banks Seddeltrykkeri, og dermed opphører egen produksjon av sedler i Norge. De første sedlene ble levert året etter opprettelsen av Norges Bank i 1816. Det er således trykt sedler i ...
  • Segmented Money Markets and Covered Interest Parity Arbitrage 

   Rime, Dagfinn; Schrimpf, Andreas; Syrstad, Olav (Working Papers;15/2017, Working paper, 2017)
   This paper studies the violation of the most basic no-arbitrage condition in international finance — Covered Interest Parity (CIP). We find that the CIP puzzle largely stems from funding liquidity differences, reflected ...
  • Sensitivity of the Eisenberg-Noe Clearing Vector to Individual Interbank Liabilities 

   Feinstein, Zachary; Pang, Weijie; Rudloff, Birgit; Schaanning, Eric; Sturm, Stephan; Wildman, Mackenzie (Working Papers;13/2017, Working paper, 2017)
   We quantify the sensitivity of the Eisenberg-Noe clearing vector to estimation errors in the bilateral liabilities of a financial system. The interbank liabilities matrix is a crucial input to the computation of the clearing ...
  • Sentralbanken i forandringens tegn : festskrift til Kjell Storvik 

   Bergo, Jarle; Bøhn, Harald; Ericsson, Neil R.; Grønn, Audun; Grønvik, Gunnvald; Hammerstrøm, Grete; Holmsen, Amund; Holter, Jon Petter; Jansen, Eilev S.; Kerbeshian, Neva A.; Lund, Arild J.; Nicolaisen, Jon; Nyhagen, Bernt; Nymoen, Ragnar; Solheim, Jon A.; Vedel, Eline; Veggum, Leif; Vikøren, Birger; Weme, Sindre; Qvigstad, Jan F. (Norges Banks Skriftserie;28, Book, 1999)