Now showing items 1792-1811 of 2796

  • Ny global finansiell arkitektur - foreslåtte reformer for finansmarkedene 

   Lund, Arild J. (Journal article, 1999)
   Det er fremmet en rekke forslag med sikte på å reformere det internasjonale finansielle system etter de siste års internasjonale finanskriser.1 Siktemålet er å redusere risikoen for nye kriser av denne type og å håndtere ...
  • Ny lov om betalingssystemer mv. 

   Lund, May Helle; Watne, Kjetil (Journal article, 2000)
   Lov om betalingssystemer mv. (betalingssystemloven) ble vedtatt 17. desember 1999 og trådte i kraft 14. april 2000. Den innfører konsesjon og tilsyn med betalingssystemer og gir Norges Bank dette ansvaret. Loven setter ...
  • Ny økonomi i euroområdet og USA 

   Frøyland, Espen; Hagelund, Kåre (Journal article, 2001)
   I andre halvdel av 1990-tallet har trolig informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) økt produktivitetsveksten i amerikansk økonomi. Dette forholdet kalles ofte ny økonomi. I euroområdet som helhet har en foreløpig ...
  • Nye betalingsmåter 

   Langbraaten, Nina (Journal article, 2012)
   Ny teknologi og nye handelsmønstre påvirker hvordan publikum betaler for varer og tjenester. For småbetalinger er systemer for kontaktløse betalingskort og ulike former for betalinger med mobiltelefon under utvikling. For ...
  • Nye kapitaldekningsregler: Mulige virkninger av "Basel II" for banker, myndigheter og det finansielle systemet 

   Karlsen, Harald; Øverli, Frode (Journal article, 2001)
   Til neste år nås en viktig milepæl når Basel-komiteen2 for banktilsyn presenterer de nye kapitaldekningsreglene for bankene i «Basel II». De nye reglene tar sikte på å gjøre det finansielle systemet mer robust, ved at ...
  • Nye likviditets- og soliditetskrav for banknæringen 

   Gulbrandsen, Kristin (Others, 2010)
  • Nye minnemynter i forbindelse med hundreårsmarkeringen 1905–2005 

   Unknown author (Journal article, 2004)
  • Nye prinsipper for beregning av Nowa - mulige implikasjoner 

   Unknown author (Norges Bank Memo;3/2019, Report, 2019)
  • Nye prinsipper for finansiell infrastruktur 

   Bakke, Bjørn; Husevåg, Vigdis; Igland, Sigrid (Staff Memo;3/2013, Working paper, 2013)
   For å fremme finansiell stabilitet har samarbeidsorganer for sentralbanker og tilsynsmyndigheter utarbeidet nye internasjonale prinsipper for finansiell infrastruktur. Prinsippene skal bidra til at finansielle transaksjoner ...
  • Nytt oppgjørssystem i Norges Bank 

   Watne, Kjetil (Journal article, 2011)
   Norges Bank er trolig den første sentralbanken som både har gjennomført en utkontraktering av IT-driften av oppgjørssystemet og innført et andre generasjons oppgjørssystem basert på standard programvare fra en ekstern ...
  • Næringseiendom i Norge 

   Hagen, Marius (Aktuell Kommentar;6/2016, Others, 2016)
   Næringseiendom er den enkeltnæringen norske banker har mest utlån til. Gjennom de siste 40 årene har utlån til næringseiendom vært en viktig årsak til tap for bankene. Priser på næringseiendom svinger med konjunkturene. ...
  • Næringseiendomsforetakenes refinansiering og kontantstrømmer i moderne dyrtid 

   Bjørland, Christian (Staff Memo;11/2023, Working paper, 2023)
   Norske banker har betydelig eksponering mot næringseiendom, og utviklingen i næringen er viktig for finansiell stabilitet. Økte finansieringskostnader, fallende næringseiendomspriser og mye obligasjonsgjeld som forfaller ...
  • Næringseiendomsmarkedet - ikke lenger en «svart boks» 

   Bjørland, Christian; Hjelseth, Ida Nervik; Mulelid, John Henrik; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;6/2022, Working paper, 2022)
   Norske banker har en stor eksponering mot næringseiendom. Historisk har banker i Norge og internasjonalt tapt mye på utlån til næringen i finansielle kriser. Offentlig tilgjengelig informasjon har vært begrenset. Det skyldes ...
  • Nærmere om Norges Banks anslag på produksjonsgapet 

   Sturød, Marianne; Hagelund, Kåre (Staff Memo;7/2012, Working paper, 2012)
   Produksjonsgapet er en oppsummering og tallfesting av kapasitetsutnyttingen i økonomien. Norges Banks anslag på produksjonsgapet tar utgangspunkt i en trendberegning (HP-filter) av BNP for Fastlands-Norge. Slike trendberegninger ...
  • Nøkkeltallsanalyse av Oslo Børs 

   Hillestad, Ole-Christian (Journal article, 2007)
   Artikkelen drøfter nøkkeltall for utvikling i drift, finansiering og verdsetting av aksjeselskaper på Oslo Børs som gruppe. Driftsresultatene er for tiden høye, men det er indikasjoner på at resultatveksten avtar. ...
  • Obligasjoner med fortrinnsrett – et marked i sterk vekst 

   Bakke, Bjørn; Rakkestad, Ketil Johan; Dahl, Geir Arne (Journal article, 2010)
   I juni 2007 ble det åpnet for å utstede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) i Norge. OMF har allerede blitt en viktig finansieringskilde for norske finanskonsern og bankallianser. Utestående volum i norske kroner og fremmed ...
  • Offentlige finanser – den krevende veien tilbake til en bærekraftig situasjon 

   Larsen, Unni; Støholen, Bente (Aktuell Kommentar;2/2010, Others, 2010)
   For å begrense fallet i produksjon og sysselsetting som følge av finanskrisen iverksatte myndigheter verden over omfattende penge- og finanspolitiske tiltak. Mange stater gikk også inn med kapital for å bedre bankenes ...
  • Oil - Economic Policy Challenges 

   Bergo, Jarle (Others, 2003)
  • Oil - Natural Resource and Financial Asset 

   Bergo, Jarle (Others, 2002)
  • Oil and Macroeconomic (In)Stability 

   Bjørnland, Hilde C.; Larsen, Vegard Høghaug; Maih, Junior (Working Papers;12/2016, Working paper, 2016)
   We analyze the role of oil price volatility in reducing U.S. macroeconomic instability. Using a Markov Switching Rational Expectation New-Keynesian model we revisit the timing of the Great Moderation and the sources of ...