Now showing items 116-135 of 160

  • Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks tilhørende valutatransaksjoner 

   Aamodt, Ellen (Aktuell Kommentar;2/2014, Others, 2014)
   Den norske stat har betydelige inntekter fra petroleumsvirksomheten. Dette er en kombinasjon av inntekter i norske kroner fra oljeskatter og inntekter i valuta fra statens egen petroleumsvirksomhet gjennom Statens Direkte ...
  • Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks valutakjøp til SPU 

   Aamodt, Ellen (Aktuell Kommentar;3/2012, Others, 2012)
   Den norske stat har store inntekter fra petroleumssektoren. Dette er inntekter både i valuta og i norske kroner. Deler av petroleumsinntektene tas inn i den norske økonomien ved at de brukes til å dekke det oljekorrigerte ...
  • Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks valutakjøp til SPU 

   Aamodt, Ellen (Aktuell Kommentar;14/2012, Others, 2012)
   Den norske stat har store inntekter fra petroleumssektoren. Dette er inntekter både i valuta og i norske kroner. Deler av petroleumsinntektene tas inn i den norske økonomien ved at de brukes til å finansiere det oljekorrigerte ...
  • Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks valutatransaksjoner 

   Lerbak, Marie Norum; Tafjord, Kristian; Øwre-Johnsen, Marit (Aktuell Kommentar;1/2016, Others, 2016)
   Petroleumsfondsmekanismen kanaliserer statens inntekter fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel til bruk over statsbudsjettet og til sparing i Statens pensjonsfond utland (SPU). På vegne av staten gjennomfører Norges ...
  • Petroleumsfondsmekanismen og utviklingen i petrobufferporteføljen (PBP) 

   Lund, Kathrine; Stiansen, Kjetil (Aktuell Kommentar;2/2017, Others, 2017)
   Staten har over tid hatt store inntekter i både kroner og valuta fra petroleumssektoren (statens netto kontantstrøm). Samtidig har staten også store valutainntekter i form av avkastning i Statens Pensjonsfond Utland (SPU). ...
  • Public Finances – the Difficult Path Back to Sustainable Levels 

   Larsen, Unni; Støholen, Bente (Economic Commentaries;2/2010, Others, 2010)
   In order to curb falling output and employment resulting from the financial crisis, extensive monetary and fiscal measures were put in place by authorities the world over. Many governments also recapitalised banks to ...
  • Regional Differences in House Prices and Debt 

   Anundsen, André K.; Mæhlum, Sverre (Economic Commentaries;4/2017, Others, 2017)
   House prices and household debt are closely linked. Both house prices and household debt have been rising faster than household income for a longer period. In order to assess household vulnerabilities, debt relative to ...
  • Regionale forskjeller i boligpriser og gjeld 

   Anundsen, André K.; Mæhlum, Sverre (Aktuell Kommentar;4/2017, Others, 2017)
   Utviklingen i boligpriser og gjeld henger tett sammen. Både boligpriser og gjeld har steget raskere enn husholdningenes inntekter over lengre tid. For å vurdere sårbarheten i husholdningene er gjeld i forhold til både ...
  • Regulering av boliglån – effekter på kreditt og boligpriser 

   Lindquist, Kjersti-Gro; Riiser, Magdalena D. (Aktuell kommentar;3/2018, Others, 2018)
   Internasjonale analyser finner at reguleringstiltak rettet mot boliglån kan bidra til å dempe veksten i boligpriser og kreditt, men resultatene spriker noe med hensyn på hvilke tiltak som virker og hvor effektive de er. ...
  • Relationship Between Key Rates and Money Market Rates 

   Bache, Ida Wolden; Bernhardsen, Tom (Economic Commentaries;2/2009, Others, 2009)
   In this note we argue that the pass-through from key policy rates to money market rates has been high in Norway and other countries and remained high during the financial crisis.
  • Sammenhengen mellom styringsrenten og pengemarkedsrentene 

   Bache, Ida Wolden; Bernhardsen, Tom (Aktuell Kommentar;2/2009, Others, 2009)
  • Sammenhengen mellom styringsrenten og pengemarkedsrentene : 2007-2012 

   Bernhardsen, Tom (Aktuell Kommentar;2/2012, Others, 2012)
   I denne kommentaren vises det at endringer i styringsrenten har hatt bredt gjennomslag til pengemarkedsrentene i Norge og andre land, og at risikopåslagene i pengemarkedsrentene er uavhengig av endringer i styringsrenten. ...
  • Sammenligning av nordiske og norske banker basert på ulike soliditetsmål 

   Syversten, Bjørne Dyre H. (Aktuell Kommentar;9/2012, Others, 2012)
   Basel II-regelverket åpnet for at banker, etter godkjennelse av nasjonale tilsynsmyndigheter, kunne bruke interne modeller (IRB-modeller) for kapitaldekningsformål. Målsetningen var at kapitaldekningsmålet i bedre grad ...
  • Spillovers to Europe from the Crisis in Russia and Ukraine 

   Husabø, Eilert (Economic Commentaries;6/2014, Others, 2014)
   The IMF recently pointed to the unrest in Ukraine as a risk to global growth prospects. This article provides a short overview of transmission channels for the effects of the crisis and potential spillovers if the crisis ...
  • Sterk vekst i forbrukslån 

   Hagen, Marius; Turtveit, Lars-Tore; Vatne, Bjørn Helge (Aktuell Kommentar;1/2017, Others, 2017)
   Forbrukslån har vokst raskt de siste årene. Forbrukslån står for en liten andel av husholdningenes totale lån, men en stor andel av utlånstapene til husholdningssektoren. Ligningstall tyder på at mye av forbrukslånene ...
  • Stress Testing in Norges Bank Before and During the Crisis - an Overview 

   Havro, Gøril Bjerkhol (Economic Commentaries;5/2010, Others, 2010)
   Stress testing is a central tool in assessing the outlook for and risks to financial stability, and a tool that has received increased attention in connection with the global financial crisis. Since 2004, Norges Bank has ...
  • Strong Growth in Consumer Credit 

   Hagen, Marius; Turtveit, Lars-Tore (Economic Commentaries;1/2017, Others, 2017)
   Consumer credit has grown rapidly in recent years. While consumer credit accounts for a small share of total household debt, it represents a substantial portion of household sector credit losses. Tax assessment data indicate ...
  • Structural Liquidity 

   Aamodt, Ellen; Tafjord, Kristian (Economic Commentaries;9/2013, Others, 2013)
   Structural liquidity refers to the level of reserves in the banking system prior to market operations by Norges Bank to supply or drain reserves from the banking system. Only the central bank can create reserves. However, ...
  • Strukturell likviditet 

   Aamodt, Ellen; Tafjord, Kristian (Aktuell Kommentar;9/2013, Others, 2013)
   Strukturell likviditet er nivået på reservene i banksystemet før Norges Bank gjennomfører markedsoperasjoner for å tilføre eller trekke reserver ut av banksystemet. Det er bare sentralbanken som kan skape reserver. Staten, ...
  • Svakare vekstpotensial i eurolanda etter krisa 

   Husabø, Eilert (Aktuell Kommentar;7/2013, Others, 2013)
   Den globale finanskrisa i 2008 og den påfølgjande statsgjeldskrisa i euroområdet har hatt stor negativ innverknad på økonomisk vekst. Dette har verka direkte inn på Noreg gjennom redusert etterspurnad etter norsk eksport. ...