Now showing items 36-55 of 160

  • Effects of Higher Oil Prices on the Norwegian Economy 

   Solheim, Haakon (Economic Commentaries;2/2008, Others, 2008)
   Oil prices have risen markedly in recent years. An oil price increase affects the Norwegian economy through various different channels. Some sectors will experience increased demand, while others will be affected mainly ...
  • Emerging Market Economies – an Ever More Important Driver for the Global Economy 

   Jebsen, Sofie; Larsen, Unni; Støholen, Bente (Economic Commentaries;8/2009, Others, 2009)
   Growth has picked up again in the emerging market economies (EMEs) of Asia, and especially in China and India. Higher imports in these countries will contribute to higher GDP growth in the rest of the world, partly through ...
  • En dekomponering av Nibor 

   Tafjord, Kristian (Aktuell Kommentar;3/2015, Others, 2015)
   I denne kommentaren diskuteres de ulike elementene som inngår i den norske pengemarkedsrenten, Nibor, gitt dagens valutaswapkonstruksjon. Videre forklares hvordan konstruksjonen gjør at ulike internasjonale forhold kan ...
  • En foreløpig stopp i arbeidsinnvandringen? 

   Halvorsen, Kaj W.; Lerbak, Marie Norum; Solheim, Haakon (Aktuell Kommentar;6/2009, Others, 2009)
   Etter utvidelsen av EØS i 2004 økte arbeidsinnvandringen til Norge betydelig. Sommeren 2008 hadde nesten 95 000 personer fra de baltiske land og Polen arbeid i Norge. I tillegg kom 60 000 fra nordiske land og 30 000 fra ...
  • Endringer i bankreguleringen etter finanskrisen i 2008 

   Lund, Arild J.; Nordal, Kjell Bjørn (Aktuell Kommentar;5/2017, Others, 2017)
   Den globale finanskrisen i 2008 utløste omfattende endringer i reguleringen av finansiell sektor. I denne aktuelle kommentaren gjennomgår vi de viktigste endringene i reguleringen av bankene. Bankene har blitt mer solide ...
  • Enterprise Downsizing in Norway 

   Raavand, Andreas Haga (Economic Commentaries;11/2016, Others, 2016)
   The fall in oil prices has led to a number of workforce reductions in the oil industry and oil-related industries. This commentary sheds light on the downsizing strategies used by Norwegian enterprises and the factors, if ...
  • Estimating Forward Nibor Premiums 

   Hellum, Erlend; Kårvik, Geir-Are Ø. (Economic Commentaries;5/2012, Others, 2012)
   Money market premiums show the difference between unsecured money market rates and expected key rates over the same time horizon. The premium expresses the additional return money market participants require for unsecured ...
  • Evidence of a Change in Banks’ Lending Practices After the Financial Crisis 

   Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Economic Commentaries;3/2014, Others, 2014)
   We analyse the behaviour of Norwegian households using tax return data that covers debt, income, financial assets and housing wealth. In the period from 2004 to 2008 borrowing in Norwegian households increased significantly. ...
  • Filialer av utenlandske banker og kredittilbud 

   Turtveit, Lars-Tore (Aktuell Kommentar;3/2017, Others, 2017)
   Filialer av utenlandske banker (filialer) har hatt mer volatil utlånsvekst enn norske banker de siste 10 årene. Filialer har ikke selvstendig kapitaldekning, men bankkonsernet må oppfylle kapitalkrav i hjemlandet. Noe av ...
  • Formuespriser, investeringer og kreditt – hva sier de om finansiell utsatthet? 

   Riiser, Magdalena D. (Aktuell Kommentar;6/2008, Others, 2008)
   I denne kommentaren ser vi på om noen historiske indikatorer kan predikere finansiell utsatthet gjennom de siste 150 årene i Norge. Ved hjelp av et såkalt Hodrick-Prescott filter beregner vi gapet mellom faktisk observasjon ...
  • Formuespriser, investeringer, kreditt og finansiell utsatthet 

   Riiser, Magdalena D. (Aktuell Kommentar;4/2010, Others, 2010)
   Tidligere analyser peker på at makroøkonomiske gapindikatorer for boligpriser, aksjekurser, investeringer og kreditt er nyttige i prediksjonen av perioder med finansiell ustabilitet i Norge. Indikatorene viser med få unntak ...
  • Formuespriser, investeringer, kreditt og finansiell utsatthet. En analyse på kvartalstall 

   Riiser, Magdalena D. (Aktuell Kommentar;6/2012, Others, 2012)
   Tidligere analyser på årstall for en periode på over 150 år viser at gapindikatorer for boligpriser, aksjekurser, investeringer og kreditt er nyttige i prediksjonen av perioder med finansiell ustabilitet i Norge. Beregningen ...
  • Fra en «kritisk rentebelastning» til en «sårbar gjeldsbelastning» 

   Torstensen, Kjersti Næss (Aktuell Kommentar;2/2016, Others, 2016)
   Gjeldsbelastningen, målt som samlet gjeld i husholdningene relativt til disponibel inntekt, har steget markert de siste 30 årene, se figur 1. Endringer i strukturelle forhold som nedbygging av kredittbegrensninger og ...
  • Fremvoksende økonomier – en stadig større drivkraft for verdensøkonomien 

   Jebsen, Sofie; Larsen, Unni; Støholen, Bente (Aktuell Kommentar;8/2009, Others, 2009)
   Veksten har på nytt kommet i gang i de fremvoksende økonomiene i Asia, og da spesielt i Kina og India. Økt import i disse landene vil bidra til høyere BNP-vekst i resten av verden, blant annet gjennom forbedret handelsbalanse ...
  • From a "Critical Interest Burden" to a "Vulnerable Debt Ratio" 

   Torstensen, Kjersti Næss (Economic Commentaries;2/2016, Others, 2016)
   The debt ratio, measured as total household debt relative to disposable income, has risen markedly over the past 30 years. Changes in structural factors such as relaxation of credit standards and financial innovation have ...
  • Gir høy gjeldsvekst i oppgangstider større konsumfall i nedgangstider? 

   Hansen, Frank; Torstensen, Kjersti Næss (Aktuell Kommentar;8/2016, Others, 2016)
   Den sterke oppbyggingen av gjeld i forkant av finanskrisen har gitt et fornyet fokus på sammenhengen mellom gjeld og husholdningenes etterspørsel ved tilbakeslag i økonomien. Studier på disaggregerte data finner empirisk ...
  • Gjeldsbetjeningsevnen for børsnoterte ikke-finansielle foretak 

   Hjelseth, Ida Nervik (Aktuell Kommentar;3/2016, Others, 2016)
   Gjeldsbetjeningsevnen for norske ikke-finansielle foretak notert på Oslo Børs har avtatt noe og er nå lavere enn gjennomsnittet de siste 14 årene. I det siste har særlig gjeldsbetjeningsevnen for oljeservicenæringen hatt ...
  • Greater Adaptability in the Norwegian Oil Service Industry 

   Brander, Anna Sandvig; Brekke, Henriette; Naug, Bjørn E. (Economic Commentaries;4/2016, Others, 2016)
   The Norwegian oil service industry has recently experienced a considerable fall in demand. The effects of this decline on the Norwegian economy will partly depend on the adaptability of the oil service industry. This article ...
  • Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? 

   Skjæveland, Marita (Aktuell Kommentar;5/2008, Others, 2008)
   De siste årene har det vært en markert økning i boligbyggingen. Samtidig har befolkningsveksten også vært høy. Nedenfor ser vi nærmere på nybyggingen sammenlignet med etterspørselen etter nye boliger gitt den demografiske ...
  • Har husholdningene for høy gjeld i forhold til inntekten? 

   Berge, Tor Oddvar; Vatne, Bjørn Helge (Aktuell Kommentar;4/2009, Others, 2009)
   Husholdningene har i løpet av de siste 8‐9 årene hatt en høy gjeldsvekst. I denne perioden har gjeldsveksten vært langt høyere enn veksten i disponibel inntekt. Dette har medført en kraftig økning i husholdningenes ...