Now showing items 51-70 of 160

  • Gir høy gjeldsvekst i oppgangstider større konsumfall i nedgangstider? 

   Hansen, Frank; Torstensen, Kjersti Næss (Aktuell Kommentar;8/2016, Others, 2016)
   Den sterke oppbyggingen av gjeld i forkant av finanskrisen har gitt et fornyet fokus på sammenhengen mellom gjeld og husholdningenes etterspørsel ved tilbakeslag i økonomien. Studier på disaggregerte data finner empirisk ...
  • Gjeldsbetjeningsevnen for børsnoterte ikke-finansielle foretak 

   Hjelseth, Ida Nervik (Aktuell Kommentar;3/2016, Others, 2016)
   Gjeldsbetjeningsevnen for norske ikke-finansielle foretak notert på Oslo Børs har avtatt noe og er nå lavere enn gjennomsnittet de siste 14 årene. I det siste har særlig gjeldsbetjeningsevnen for oljeservicenæringen hatt ...
  • Greater Adaptability in the Norwegian Oil Service Industry 

   Brander, Anna Sandvig; Brekke, Henriette; Naug, Bjørn E. (Economic Commentaries;4/2016, Others, 2016)
   The Norwegian oil service industry has recently experienced a considerable fall in demand. The effects of this decline on the Norwegian economy will partly depend on the adaptability of the oil service industry. This article ...
  • Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? 

   Skjæveland, Marita (Aktuell Kommentar;5/2008, Others, 2008)
   De siste årene har det vært en markert økning i boligbyggingen. Samtidig har befolkningsveksten også vært høy. Nedenfor ser vi nærmere på nybyggingen sammenlignet med etterspørselen etter nye boliger gitt den demografiske ...
  • Har husholdningene for høy gjeld i forhold til inntekten? 

   Berge, Tor Oddvar; Vatne, Bjørn Helge (Aktuell Kommentar;4/2009, Others, 2009)
   Husholdningene har i løpet av de siste 8‐9 årene hatt en høy gjeldsvekst. I denne perioden har gjeldsveksten vært langt høyere enn veksten i disponibel inntekt. Dette har medført en kraftig økning i husholdningenes ...
  • Has Residential Construction Been Too High in Recent Years? 

   Skjæveland, Marita (Economic Commentaries;5/2008, Others, 2008)
   Residential construction has shown a marked increase in recent years. Population growth has also been high. In the following, we take a closer look at residential construction relative to the demand for new dwellings in ...
  • Higher Risk Premiums on Government Debt 

   Bernhardsen, Tom; Åmås, Terje (Economic Commentaries;1/2009, Others, 2009)
   In this commentary we examine liquidity and credit premiums in euro-area government securities markets. For countries with a common currency and monetary policy, differences in government bond yields largely reflect different ...
  • Household Debt and Links to the Housing Market - Consequences for Financial Stability 

   Lindquist, Kjersti-Gro; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Economic Commentaries;7/2017, Others, 2017)
   Household debt in Norway has risen faster than income for a long period. The debt level is high both historically and compared with other countries and is considered to be the most important source of vulnerability in the ...
  • Housing and Debt 

   Vatne, Bjørn Helge (Economic Commentaries;9/2009, Others, 2009)
   Residential mortgage loans account for more than half of banks’ total lending. It is therefore important to understand the risk factors related to housing debt when analysing financial stability. Two factors are of particular ...
  • How Do Households Finance Real Estate Purchases? 

   Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Economic Commentaries;2/2018, Others, 2018)
   Norwegian households' high debt levels have long been cited as a financial stability risk (see e.g. Norges Bank's Financial Stability Report). Household borrowing is closely associated with the financing of home purchases, ...
  • How Is Market Turbulence Affecting Norwegian Banking Groups' Funding Costs? 

   Molland, Jermund; Erard, Monique E. Erlandsen (Economic Commentaries;7/2012, Others, 2012)
   Recent years' turbulence in financial markets has led to changes in funding conditions for Norwegian banking groups. Through 2008, risk premiums on banking groups' bond funding rose sharply. After falling back and stabilising ...
  • How Many Are Unemployed? 

   Nordbø, Einar W. (Economic Commentaries;9/2016, Others, 2016)
   The gap between the official unemployment measures in Norway has recently been unusually wide. In this commentary, we discuss possible explanations for this gap. Part of the difference can be attributed to the fact that ...
  • Husholdningenes gjeld og koplinger til boligmarkedet - konsekvenser for finansiell stabilitet 

   Lindquist, Kjersti-Gro; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Aktuell Kommentar;7/2017, Others, 2017)
   Gjelden til norske husholdninger har vokst raskere enn inntektene over en lang periode. Gjeldsnivået er høyt både historisk og sammenliknet med andre land, og vurderes som den viktigste sårbarheten i det norske finansielle ...
  • Husholdningenes sparing etter finanskrisen 

   Gudmundsson, Jørgen; Reiakvam, Lisa K. (Aktuell Kommentar;1/2013, Others, 2013)
   Spareraten har steget etter finanskrisen og er nå historisk høy. I denne kommentaren ser vi nærmere på mulige drivkrefter bak husholdningenes spareadferd etter finanskrisen. Vi forsøker å skille mellom strukturelle og ...
  • Husholdningens gjeldsbelastning fordelt over aldersgrupper 

   Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Aktuell Kommentar;2/2011, Others, 2011)
   Over de siste tyve årene har fordelingen av gjeld og formue endret seg mellom aldersgrupper. Eldre husholdninger har mer gjeld enn før, men holder samtidig en større andel av samlet formue. Selv om gjeldsnivået relativt ...
  • Hva bestemmer utviklingen i langsiktige amerikanske statsrenter over tid? 

   Hellum, Erlend (Aktuell Kommentar;3/2010, Others, 2010)
   I denne kommentaren ser vi på utviklingen i langsiktige amerikanske statsrenter. Vi estimerer en modell der langsiktige amerikanske statsrenter bestemmes av kortsiktige renter, langsiktige inflasjonsforventninger, ISM-indeksen ...
  • Hva driver Nibor-påslaget? 

   Lund, Kathrine; Tafjord, Kristian; Øwre-Johnsen, Marit (Aktuell Kommentar;10/2016, Others, 2016)
   De siste par årene har risikopåslaget i tremåneders Nibor steget, fra rundt 25 basispunkter mot slutten av 2014 til om lag 60 basispunkter sommeren 2016. Økningen i påslaget (gitt som differansen mellom Nibor og forventet ...
  • Hva er nivået på den normale renten? 

   Bernhardsen, Tom; Kloster, Arne (Aktuell Kommentar;1/2010, Others, 2010)
   Det normale nivået på realrenten i Norge anslås å ligge i intervallet 2-3 prosent. Med et inflasjonsmål på 2,5 prosent er intervallet for den normale nominelle renten 4½-5½ prosent (tremåneders pengemarkedsrente). Dette ...
  • Hva påvirker bedriftenes investeringsbeslutning? 

   Hjelseth, Ida Nervik; Meyer, Sara Skjeggestad; Walle, Mari Aasgaard (Aktuell Kommentar;10/2017, Others, 2017)
   Investeringene i norske fastlandsbedrifter har utviklet seg relativt svakt siden finanskrisen, selv om styringsrenten er blitt redusert til et historisk lavt nivå. Norges Bank har gjennom sitt regionale nettverk intervjuet ...
  • Hvor mange er arbeidsledige? 

   Nordbø, Einar W. (Aktuell Kommentar;9/2016, Others, 2016)
   Den siste tiden har det vært et uvanlig stort avvik mellom de offisielle målene på arbeidsledighet i Norge. I denne kommentaren drøfter vi mulige forklaringer på dette avviket. En del av forskjellen kan tilskrives at AKU ...