Now showing items 29-48 of 160

  • Dekomponering av gjeldsveksten 

   Dahl, Geir Arne; Vatne, Bjørn Helge (Aktuell Kommentar;12/2012, Others, 2012)
   Sterk vekst i gjeld kan øke risikoen for ustabilitet i det finansielle systemet. I overvåkingen av den finansielle stabiliteten er det derfor viktig å følge gjeldsveksten nøye. Norges Bank benytter Statistisk sentralbyrås ...
  • Dekomponering av økningen i husholdningenes gjeld 

   Lindquist, Kjersti-Gro; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Aktuell Kommentar;6/2017, Others, 2017)
   Gjennomsnittsgjelden blant norske husholdninger har økt betydelig over tid. En dekomponering av gjeldsveksten viser at dette i stor grad gjenspeiler økt inntekt og økte boligverdier. For boligeiere har gjeldsveksten også ...
  • Det norske markedet for statspapirer og obligasjoner med fortrinnsrett i lys av nye krav til bankenes likviditetsbuffer 

   Syed, Haseeb (Aktuell Kommentar;7/2010, Others, 2010)
   I denne kommentaren ser vi nærmere på norske bankers investeringsalternativer for å oppfylle forslag til nye internasjonale krav til likviditetsbuffer. Endelige anbefalinger om likviditetskrav fra Basel-komiteen ventes i ...
  • Developments in Consumer Prices Since 2009 

   Martinsen, Kjetil; Stensland, Njål (Economic Commentaries;11/2012, Others, 2012)
   In 2009, consumer price inflation adjusted for tax changes and excluding energy products (CPI-ATE) was 2.6 percent. Inflation has since slowed, hovering around 1 percent for the past two years. The aim of this Economic ...
  • Distribution of Household Debt Burden Across Age Groups 

   Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Economic Commentaries;2/2011, Others, 2011)
   Over the past twenty years, the distribution of debt and wealth has changed across age groups. Older households have more debt than previously, while at the same time holding a greater share of total wealth. Even though ...
  • Does High Debt Growth in Upturns Lead to a More Pronounced Fall in Consumption in Downturns? 

   Hansen, Frank; Torstensen, Kjersti Næss (Economic Commentaries;8/2016, Others, 2016)
   The strong accumulation of debt in the period preceding the financial crisis has resulted in a renewed focus on the relationship between debt and household demand in an economic downturn. Studies based on disaggregated ...
  • Downturn in the Us – Crisis or Welcome Moderation for the World Economy? 

   Wilse, Hans Petter (Economic Commentaries;4/2008, Others, 2008)
   Problems in the US housing market triggered a surge in volatility in financial markets in 2007. Economic growth in the US has slowed markedly in recent quarters, with growing fears of recession. Given the size of the US ...
  • Effects of Higher Oil Prices on the Norwegian Economy 

   Solheim, Haakon (Economic Commentaries;2/2008, Others, 2008)
   Oil prices have risen markedly in recent years. An oil price increase affects the Norwegian economy through various different channels. Some sectors will experience increased demand, while others will be affected mainly ...
  • Emerging Market Economies – an Ever More Important Driver for the Global Economy 

   Jebsen, Sofie; Larsen, Unni; Støholen, Bente (Economic Commentaries;8/2009, Others, 2009)
   Growth has picked up again in the emerging market economies (EMEs) of Asia, and especially in China and India. Higher imports in these countries will contribute to higher GDP growth in the rest of the world, partly through ...
  • En dekomponering av Nibor 

   Tafjord, Kristian (Aktuell Kommentar;3/2015, Others, 2015)
   I denne kommentaren diskuteres de ulike elementene som inngår i den norske pengemarkedsrenten, Nibor, gitt dagens valutaswapkonstruksjon. Videre forklares hvordan konstruksjonen gjør at ulike internasjonale forhold kan ...
  • En foreløpig stopp i arbeidsinnvandringen? 

   Halvorsen, Kaj W.; Lerbak, Marie Norum; Solheim, Haakon (Aktuell Kommentar;6/2009, Others, 2009)
   Etter utvidelsen av EØS i 2004 økte arbeidsinnvandringen til Norge betydelig. Sommeren 2008 hadde nesten 95 000 personer fra de baltiske land og Polen arbeid i Norge. I tillegg kom 60 000 fra nordiske land og 30 000 fra ...
  • Endringer i bankreguleringen etter finanskrisen i 2008 

   Lund, Arild J.; Nordal, Kjell Bjørn (Aktuell Kommentar;5/2017, Others, 2017)
   Den globale finanskrisen i 2008 utløste omfattende endringer i reguleringen av finansiell sektor. I denne aktuelle kommentaren gjennomgår vi de viktigste endringene i reguleringen av bankene. Bankene har blitt mer solide ...
  • Enterprise Downsizing in Norway 

   Raavand, Andreas Haga (Economic Commentaries;11/2016, Others, 2016)
   The fall in oil prices has led to a number of workforce reductions in the oil industry and oil-related industries. This commentary sheds light on the downsizing strategies used by Norwegian enterprises and the factors, if ...
  • Estimating Forward Nibor Premiums 

   Hellum, Erlend; Kårvik, Geir-Are Ø. (Economic Commentaries;5/2012, Others, 2012)
   Money market premiums show the difference between unsecured money market rates and expected key rates over the same time horizon. The premium expresses the additional return money market participants require for unsecured ...
  • Evidence of a Change in Banks’ Lending Practices After the Financial Crisis 

   Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Economic Commentaries;3/2014, Others, 2014)
   We analyse the behaviour of Norwegian households using tax return data that covers debt, income, financial assets and housing wealth. In the period from 2004 to 2008 borrowing in Norwegian households increased significantly. ...
  • Filialer av utenlandske banker og kredittilbud 

   Turtveit, Lars-Tore (Aktuell Kommentar;3/2017, Others, 2017)
   Filialer av utenlandske banker (filialer) har hatt mer volatil utlånsvekst enn norske banker de siste 10 årene. Filialer har ikke selvstendig kapitaldekning, men bankkonsernet må oppfylle kapitalkrav i hjemlandet. Noe av ...
  • Formuespriser, investeringer og kreditt – hva sier de om finansiell utsatthet? 

   Riiser, Magdalena D. (Aktuell Kommentar;6/2008, Others, 2008)
   I denne kommentaren ser vi på om noen historiske indikatorer kan predikere finansiell utsatthet gjennom de siste 150 årene i Norge. Ved hjelp av et såkalt Hodrick-Prescott filter beregner vi gapet mellom faktisk observasjon ...
  • Formuespriser, investeringer, kreditt og finansiell utsatthet 

   Riiser, Magdalena D. (Aktuell Kommentar;4/2010, Others, 2010)
   Tidligere analyser peker på at makroøkonomiske gapindikatorer for boligpriser, aksjekurser, investeringer og kreditt er nyttige i prediksjonen av perioder med finansiell ustabilitet i Norge. Indikatorene viser med få unntak ...
  • Formuespriser, investeringer, kreditt og finansiell utsatthet. En analyse på kvartalstall 

   Riiser, Magdalena D. (Aktuell Kommentar;6/2012, Others, 2012)
   Tidligere analyser på årstall for en periode på over 150 år viser at gapindikatorer for boligpriser, aksjekurser, investeringer og kreditt er nyttige i prediksjonen av perioder med finansiell ustabilitet i Norge. Beregningen ...
  • Fra en «kritisk rentebelastning» til en «sårbar gjeldsbelastning» 

   Torstensen, Kjersti Næss (Aktuell Kommentar;2/2016, Others, 2016)
   Gjeldsbelastningen, målt som samlet gjeld i husholdningene relativt til disponibel inntekt, har steget markert de siste 30 årene, se figur 1. Endringer i strukturelle forhold som nedbygging av kredittbegrensninger og ...