Now showing items 64-83 of 160

  • Husholdningenes sparing etter finanskrisen 

   Gudmundsson, Jørgen; Reiakvam, Lisa K. (Aktuell Kommentar;1/2013, Others, 2013)
   Spareraten har steget etter finanskrisen og er nå historisk høy. I denne kommentaren ser vi nærmere på mulige drivkrefter bak husholdningenes spareadferd etter finanskrisen. Vi forsøker å skille mellom strukturelle og ...
  • Husholdningens gjeldsbelastning fordelt over aldersgrupper 

   Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Aktuell Kommentar;2/2011, Others, 2011)
   Over de siste tyve årene har fordelingen av gjeld og formue endret seg mellom aldersgrupper. Eldre husholdninger har mer gjeld enn før, men holder samtidig en større andel av samlet formue. Selv om gjeldsnivået relativt ...
  • Hva bestemmer utviklingen i langsiktige amerikanske statsrenter over tid? 

   Hellum, Erlend (Aktuell Kommentar;3/2010, Others, 2010)
   I denne kommentaren ser vi på utviklingen i langsiktige amerikanske statsrenter. Vi estimerer en modell der langsiktige amerikanske statsrenter bestemmes av kortsiktige renter, langsiktige inflasjonsforventninger, ISM-indeksen ...
  • Hva driver Nibor-påslaget? 

   Lund, Kathrine; Tafjord, Kristian; Øwre-Johnsen, Marit (Aktuell Kommentar;10/2016, Others, 2016)
   De siste par årene har risikopåslaget i tremåneders Nibor steget, fra rundt 25 basispunkter mot slutten av 2014 til om lag 60 basispunkter sommeren 2016. Økningen i påslaget (gitt som differansen mellom Nibor og forventet ...
  • Hva er nivået på den normale renten? 

   Bernhardsen, Tom; Kloster, Arne (Aktuell Kommentar;1/2010, Others, 2010)
   Det normale nivået på realrenten i Norge anslås å ligge i intervallet 2-3 prosent. Med et inflasjonsmål på 2,5 prosent er intervallet for den normale nominelle renten 4½-5½ prosent (tremåneders pengemarkedsrente). Dette ...
  • Hva påvirker bedriftenes investeringsbeslutning? 

   Hjelseth, Ida Nervik; Meyer, Sara Skjeggestad; Walle, Mari Aasgaard (Aktuell Kommentar;10/2017, Others, 2017)
   Investeringene i norske fastlandsbedrifter har utviklet seg relativt svakt siden finanskrisen, selv om styringsrenten er blitt redusert til et historisk lavt nivå. Norges Bank har gjennom sitt regionale nettverk intervjuet ...
  • Hvor mange er arbeidsledige? 

   Nordbø, Einar W. (Aktuell Kommentar;9/2016, Others, 2016)
   Den siste tiden har det vært et uvanlig stort avvik mellom de offisielle målene på arbeidsledighet i Norge. I denne kommentaren drøfter vi mulige forklaringer på dette avviket. En del av forskjellen kan tilskrives at AKU ...
  • Hvordan finansierer husholdningene kjøp av fast eiendom? 

   Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Aktuell kommentar;2/2018, Others, 2018)
   Høy gjeld i norske husholdninger har lenge vært trukket fram som et risikoelement for finansiell stabilitet, blant annet i Norges Banks rapporter Finansiell stabilitet. Gjeldsopptak i husholdningene er nært knyttet til ...
  • Hvordan kan vi anslå fremtidige påslag i Nibor? 

   Hellum, Erlend; Kårvik, Geir-Are Ø. (Aktuell Kommentar;5/2012, Others, 2012)
   Påslaget i pengemarkedet viser differansen mellom en usikret pengemarkedsrente og forventet styringsrente over den samme tidshorisonten. Påslaget uttrykker hvilken ekstra avkastning aktører i pengemarkedet krever for et ...
  • Hvordan påvirker markedsuroen finansieringskostnadene for norske bankkonsern? 

   Molland, Jermund; Erard, Monique E. Erlandsen (Aktuell Kommentar;7/2012, Others, 2012)
   Uroen i finansmarkedene de siste årene har ført til endringer i finansieringsbetingelsene for norske bankkonsern. Gjennom 2008 økte risikopåslagene på bankkonsernenes obligasjonsfinansiering kraftig. Etter å ha falt tilbake ...
  • Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? 

   Brander, Anna Sandvig; Brekke, Henriette; Naug, Bjørn E. (Aktuell Kommentar;4/2013, Others, 2013)
   Norske bedrifter har økt sin omsetning mot olje- og gassvirksomhet markert de siste årene. Vi ser her nærmere på den petroleumsrelaterte omsetningen i norske bedrifter og hvordan den vil bli påvirket av at fall i oljeprisen. ...
  • Hvorfor er pris- og kostnadsnivået i Norge så høyt? 

   Nordbø, Einar W. (Aktuell Kommentar;7/2014, Others, 2014)
   Sammenliknet med andre land er de fleste varer og tjenester relativt dyre i Norge. Internasjonale sammenlikninger viser at det generelle pris- og kostnadsnivået som regel er høyere jo rikere et land er. Klassisk teori om ...
  • IFRS 9 Implementation 

   Stefano, Nicolas (Economic Commentaries;8/2017, Others, 2017)
   New accounting rules for recognising credit losses (IFRS 9) will be introduced in Norway from 2018. Under IFRS 9, recognition of credit impairment will be based on more forward-looking assessments than under the current ...
  • IMF - fortsatt relevant etter 70 år 

   Jonassen, Morten (Aktuell Kommentar;10/2014, Others, 2014)
   Det internasjonale valutafondet – IMF – ble etablert for 70 år siden. Norge var blant de første 29 landene som ble medlem. Nå er IMF verdensomspennende med 188 medlemsland. IMFs grunnleggende oppgave med å bidra til økonomisk ...
  • IMF i endring – lån fra Norges Bank 

   Jonassen, Morten; Støholen, Bente; Winje, Pål (Aktuell Kommentar;5/2009, Others, 2009)
   Det internasjonale valutafondet (IMF) er viktig i håndteringen av internasjonale økonomiske og finansielle kriser. Det siste året har IMF ytt lån til flere land som har kommet i eller kan komme i betalingsbalanseproblemer. ...
  • IMF som krisehåndterer og Norges lån til Fondet 

   Sand, Tove Katrine (Aktuell Kommentar;15/2012, Others, 2012)
   I denne kommentaren omtales IMFs rolle i eurokrisen og bakgrunnen for at Norge bidrar med lån til IMF. Det internasjonale valutafondet (IMF eller Fondet) er sentral i arbeidet med å dempe de økonomiske skadevirkningene av ...
  • IMF vurderer medlemslandenes finansielle systemer – Norge står for tur 

   Lund, Arild J.; Moe, Thorvald Grung (Aktuell Kommentar;1/2015, Others, 2015)
   Det internasjonale valutafondet - IMF - gjennomfører regelmessig grundige gjennomganger av medlemslandenes finansielle systemer. I år gjør IMF en slik vurdering av det finansielle systemet i Norge. Formålet med Financial ...
  • Increased Gas Exports, but What About Prices? 

   Winje, Pål; Naug, Bjørn E.; Stavseng, Astrid (Economic Commentaries;4/2011, Others, 2011)
   Gas exports account for a rising share of Norwegian petroleum revenues. International gas spot prices have traditionally tracked oil prices with a lag. After the financial crisis, international gas prices remained low ...
  • Initiativer internasjonalt for å håndtere systemrisikoen ved store banker 

   Grung, Thorvald; Vale, Bent (Aktuell Kommentar;13/2012, Others, 2012)
   Den siste finanskrisen har vist hvor sårbare moderne økonomier kan være som følge av at bankene har vokst seg store. I denne Aktuelle kommentaren gir vi først en kort beskrivelse av noen av disse problemene. Deretter gir ...