• Hvordan finansierer husholdningene kjøp av fast eiendom? 

   Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Aktuell kommentar;2/2018, Others, 2018)
   Høy gjeld i norske husholdninger har lenge vært trukket fram som et risikoelement for finansiell stabilitet, blant annet i Norges Banks rapporter Finansiell stabilitet. Gjeldsopptak i husholdningene er nært knyttet til ...
  • Hvordan kan vi anslå fremtidige påslag i Nibor? 

   Hellum, Erlend; Kårvik, Geir-Are Ø. (Aktuell Kommentar;5/2012, Others, 2012)
   Påslaget i pengemarkedet viser differansen mellom en usikret pengemarkedsrente og forventet styringsrente over den samme tidshorisonten. Påslaget uttrykker hvilken ekstra avkastning aktører i pengemarkedet krever for et ...
  • Hvordan påvirker markedsuroen finansieringskostnadene for norske bankkonsern? 

   Molland, Jermund; Erard, Monique E. Erlandsen (Aktuell Kommentar;7/2012, Others, 2012)
   Uroen i finansmarkedene de siste årene har ført til endringer i finansieringsbetingelsene for norske bankkonsern. Gjennom 2008 økte risikopåslagene på bankkonsernenes obligasjonsfinansiering kraftig. Etter å ha falt tilbake ...
  • Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? 

   Brander, Anna Sandvig; Brekke, Henriette; Naug, Bjørn E. (Aktuell Kommentar;4/2013, Others, 2013)
   Norske bedrifter har økt sin omsetning mot olje- og gassvirksomhet markert de siste årene. Vi ser her nærmere på den petroleumsrelaterte omsetningen i norske bedrifter og hvordan den vil bli påvirket av at fall i oljeprisen. ...
  • Hvorfor er pris- og kostnadsnivået i Norge så høyt? 

   Nordbø, Einar W. (Aktuell Kommentar;7/2014, Others, 2014)
   Sammenliknet med andre land er de fleste varer og tjenester relativt dyre i Norge. Internasjonale sammenlikninger viser at det generelle pris- og kostnadsnivået som regel er høyere jo rikere et land er. Klassisk teori om ...
  • IFRS 9 Implementation 

   Stefano, Nicolas (Economic Commentaries;8/2017, Others, 2017)
   New accounting rules for recognising credit losses (IFRS 9) will be introduced in Norway from 2018. Under IFRS 9, recognition of credit impairment will be based on more forward-looking assessments than under the current ...
  • IMF - fortsatt relevant etter 70 år 

   Jonassen, Morten (Aktuell Kommentar;10/2014, Others, 2014)
   Det internasjonale valutafondet – IMF – ble etablert for 70 år siden. Norge var blant de første 29 landene som ble medlem. Nå er IMF verdensomspennende med 188 medlemsland. IMFs grunnleggende oppgave med å bidra til økonomisk ...
  • IMF i endring – lån fra Norges Bank 

   Jonassen, Morten; Støholen, Bente; Winje, Pål (Aktuell Kommentar;5/2009, Others, 2009)
   Det internasjonale valutafondet (IMF) er viktig i håndteringen av internasjonale økonomiske og finansielle kriser. Det siste året har IMF ytt lån til flere land som har kommet i eller kan komme i betalingsbalanseproblemer. ...
  • IMF som krisehåndterer og Norges lån til Fondet 

   Sand, Tove Katrine (Aktuell Kommentar;15/2012, Others, 2012)
   I denne kommentaren omtales IMFs rolle i eurokrisen og bakgrunnen for at Norge bidrar med lån til IMF. Det internasjonale valutafondet (IMF eller Fondet) er sentral i arbeidet med å dempe de økonomiske skadevirkningene av ...
  • IMF vurderer medlemslandenes finansielle systemer – Norge står for tur 

   Lund, Arild J.; Moe, Thorvald Grung (Aktuell Kommentar;1/2015, Others, 2015)
   Det internasjonale valutafondet - IMF - gjennomfører regelmessig grundige gjennomganger av medlemslandenes finansielle systemer. I år gjør IMF en slik vurdering av det finansielle systemet i Norge. Formålet med Financial ...
  • Increased Gas Exports, but What About Prices? 

   Winje, Pål; Naug, Bjørn E.; Stavseng, Astrid (Economic Commentaries;4/2011, Others, 2011)
   Gas exports account for a rising share of Norwegian petroleum revenues. International gas spot prices have traditionally tracked oil prices with a lag. After the financial crisis, international gas prices remained low ...
  • Initiativer internasjonalt for å håndtere systemrisikoen ved store banker 

   Grung, Thorvald; Vale, Bent (Aktuell Kommentar;13/2012, Others, 2012)
   Den siste finanskrisen har vist hvor sårbare moderne økonomier kan være som følge av at bankene har vokst seg store. I denne Aktuelle kommentaren gir vi først en kort beskrivelse av noen av disse problemene. Deretter gir ...
  • Innføring av IFRS 9 

   Stefano, Nicolas (Aktuell Kommentar;8/2017, Others, 2017)
   Nye regnskapsregler for tapsføring (IFRS 9) blir innført i Norge fra 2018. I motsetning til dagens regelverk skal nedskrivingene på utlån under IFRS9 baseres mer på forventede utlånstap og fremoverskuende vurderinger. Dette ...
  • Innverknad på Europa frå krisa i Russland og Ukraina 

   Husabø, Eilert (Aktuell Kommentar;6/2014, Others, 2014)
   IMF trakk nyleg fram uroa i Ukraina som ein risiko for globale vekstutsikter. I denne kommentaren lagar vi ei kort oversikt over kanalar for innverknad og ser på moglege effektar av ei ytterlegare forverring av krisa. For ...
  • Issuance of Corporate Bonds in the Norwegian Market 

   Haugen, Charlotte Høeg (Economic Commentaries;2/2013, Others, 2013)
   At end-2012, the total amount of non-financial corporate bonds outstanding in the Norwegian market came to NOK 270 billion. This accounted for nearly a fifth of the total volume of bonds outstanding. In 2012, non-financial ...
  • Konsekvenser av en brå oppbremsing i eiendomsmarkedet i Kina 

   Slettvåg, Bjørnar K. (Aktuell Kommentar;5/2014, Others, 2014)
   Det kinesiske eiendomsmarkedet er trolig en av de største nedsiderisikoene for den globale økonomien i 2014. Igangsettingen av nye bygg har i vår vært 20 prosent lavere enn på samme tid i fjor. Samtidig har beholdningen ...
  • KPI-FV : En frekvensvektet indikator for underliggende prisvekst 

   Simensen, Agnes Marie; Wulfsberg, Fredrik (Aktuell Kommentar;7/2009, Others, 2009)
   Månedsveksten i KPI varierer mye og endringen fra en måned til den neste sier ofte lite om retningen veksten vil ta videre. For å kunne danne et bilde av hvor stor andel av endringene som skyldes kortvarige spesielle forhold ...
  • KPIM : en modellbasert indikator for underliggende inflasjon 

   Hov, Marius Nyborg (Aktuell Kommentar;5/2010, Others, 2010)
   KPIM er en ny indikator for underliggende inflasjon, se Pengepolitisk rapport 3/10. Indikatoren er basert på prediksjonsevnen til delindeksene i KPI, og skiller seg dermed noe ut i forhold til andre indikatorer som Norges ...
  • KPIXE, en ny indikator for underliggende inflasjon 

   Nordbø, Einar W. (Aktuell Kommentar;3/2008, Others, 2008)
   Det operative målet for pengepolitikken er en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 prosent. Det tas i utgangspunktet ikke hensyn til direkte effekter som skyldes endringer i rentenivået, skatter, avgifter og ...
  • Kva land har tent på Kinas framvekst? 

   Husabø, Eilert (Aktuell Kommentar;10/2012, Others, 2012)
   Kinas reformperiode tok til i 1978, då Deng Xiaoping kom til makta. Under hans styre byrja prosessen med å opne den kinesiske økonomien for handel med omverda. I denne perioden har Kina opplevd ein økonomisk vekst utan ...