Now showing items 79-98 of 160

  • IMF i endring – lån fra Norges Bank 

   Jonassen, Morten; Støholen, Bente; Winje, Pål (Aktuell Kommentar;5/2009, Others, 2009)
   Det internasjonale valutafondet (IMF) er viktig i håndteringen av internasjonale økonomiske og finansielle kriser. Det siste året har IMF ytt lån til flere land som har kommet i eller kan komme i betalingsbalanseproblemer. ...
  • IMF som krisehåndterer og Norges lån til Fondet 

   Sand, Tove Katrine (Aktuell Kommentar;15/2012, Others, 2012)
   I denne kommentaren omtales IMFs rolle i eurokrisen og bakgrunnen for at Norge bidrar med lån til IMF. Det internasjonale valutafondet (IMF eller Fondet) er sentral i arbeidet med å dempe de økonomiske skadevirkningene av ...
  • IMF vurderer medlemslandenes finansielle systemer – Norge står for tur 

   Lund, Arild J.; Moe, Thorvald Grung (Aktuell Kommentar;1/2015, Others, 2015)
   Det internasjonale valutafondet - IMF - gjennomfører regelmessig grundige gjennomganger av medlemslandenes finansielle systemer. I år gjør IMF en slik vurdering av det finansielle systemet i Norge. Formålet med Financial ...
  • Increased Gas Exports, but What About Prices? 

   Winje, Pål; Naug, Bjørn E.; Stavseng, Astrid (Economic Commentaries;4/2011, Others, 2011)
   Gas exports account for a rising share of Norwegian petroleum revenues. International gas spot prices have traditionally tracked oil prices with a lag. After the financial crisis, international gas prices remained low ...
  • Initiativer internasjonalt for å håndtere systemrisikoen ved store banker 

   Grung, Thorvald; Vale, Bent (Aktuell Kommentar;13/2012, Others, 2012)
   Den siste finanskrisen har vist hvor sårbare moderne økonomier kan være som følge av at bankene har vokst seg store. I denne Aktuelle kommentaren gir vi først en kort beskrivelse av noen av disse problemene. Deretter gir ...
  • Innføring av IFRS 9 

   Stefano, Nicolas (Aktuell Kommentar;8/2017, Others, 2017)
   Nye regnskapsregler for tapsføring (IFRS 9) blir innført i Norge fra 2018. I motsetning til dagens regelverk skal nedskrivingene på utlån under IFRS9 baseres mer på forventede utlånstap og fremoverskuende vurderinger. Dette ...
  • Innverknad på Europa frå krisa i Russland og Ukraina 

   Husabø, Eilert (Aktuell Kommentar;6/2014, Others, 2014)
   IMF trakk nyleg fram uroa i Ukraina som ein risiko for globale vekstutsikter. I denne kommentaren lagar vi ei kort oversikt over kanalar for innverknad og ser på moglege effektar av ei ytterlegare forverring av krisa. For ...
  • Issuance of Corporate Bonds in the Norwegian Market 

   Haugen, Charlotte Høeg (Economic Commentaries;2/2013, Others, 2013)
   At end-2012, the total amount of non-financial corporate bonds outstanding in the Norwegian market came to NOK 270 billion. This accounted for nearly a fifth of the total volume of bonds outstanding. In 2012, non-financial ...
  • Konsekvenser av en brå oppbremsing i eiendomsmarkedet i Kina 

   Slettvåg, Bjørnar K. (Aktuell Kommentar;5/2014, Others, 2014)
   Det kinesiske eiendomsmarkedet er trolig en av de største nedsiderisikoene for den globale økonomien i 2014. Igangsettingen av nye bygg har i vår vært 20 prosent lavere enn på samme tid i fjor. Samtidig har beholdningen ...
  • KPI-FV : En frekvensvektet indikator for underliggende prisvekst 

   Simensen, Agnes Marie; Wulfsberg, Fredrik (Aktuell Kommentar;7/2009, Others, 2009)
   Månedsveksten i KPI varierer mye og endringen fra en måned til den neste sier ofte lite om retningen veksten vil ta videre. For å kunne danne et bilde av hvor stor andel av endringene som skyldes kortvarige spesielle forhold ...
  • KPIM : en modellbasert indikator for underliggende inflasjon 

   Hov, Marius Nyborg (Aktuell Kommentar;5/2010, Others, 2010)
   KPIM er en ny indikator for underliggende inflasjon, se Pengepolitisk rapport 3/10. Indikatoren er basert på prediksjonsevnen til delindeksene i KPI, og skiller seg dermed noe ut i forhold til andre indikatorer som Norges ...
  • KPIXE, en ny indikator for underliggende inflasjon 

   Nordbø, Einar W. (Aktuell Kommentar;3/2008, Others, 2008)
   Det operative målet for pengepolitikken er en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 prosent. Det tas i utgangspunktet ikke hensyn til direkte effekter som skyldes endringer i rentenivået, skatter, avgifter og ...
  • Kva land har tent på Kinas framvekst? 

   Husabø, Eilert (Aktuell Kommentar;10/2012, Others, 2012)
   Kinas reformperiode tok til i 1978, då Deng Xiaoping kom til makta. Under hans styre byrja prosessen med å opne den kinesiske økonomien for handel med omverda. I denne perioden har Kina opplevd ein økonomisk vekst utan ...
  • Liquidity in the Foreign Exchange Market for EUR/NOK 

   Lund, Kathrine (Aktuell Kommentar;3/2011, Others, 2011)
   In this Commentary we will take a closer look at liquidity conditions in the market for the EUR/NOK. We assess the relationship between liquidity conditions and the spot exchange rate and look at liquidity conditions in ...
  • Lower Potential Growth in the Euro Area After the Crisis 

   Husabø, Eilert (Economic Commentaries;7/2013, Others, 2013)
   The global financial crisis in 2008 and subsequent euro area sovereign debt crisis have had a substantial adverse impact on economic growth. In Norway their direct effect took the form of reduced demand for Norwegian ...
  • Lønnsandelen 

   Hagelund, Kåre; Nordbø, Einar W.; Sauvik, Lene (Aktuell Kommentar;9/2017, Others, 2017)
   Andelen av verdiskapingen som går til arbeidstakerne, har falt i flere land de siste tiårene. Så langt er det imidlertid liten enighet om hvilke krefter som har drevet utviklingen. I denne kommentaren gir vi en oversikt ...
  • Mål på kredittrisiko i husholdningene 

   Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Aktuell Kommentar;8/2013, Others, 2013)
   Misligholdsraten på utlån til husholdningene fra norske banker og kredittforetak falt etter bankkrisen på 1990-tallet og har vært lav siden tusenårsskiftet. Vi argumenterer for at kredittrisiko oppstår i husholdninger som ...
  • Measures of Household Credit Risk 

   Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Economic Commentaries;8/2013, Others, 2013)
   The default rate on loans to households by Norwegian banks and mortgage companies fell after the banking crisis in the 1990s and has been low since the turn of the millennium. We argue that credit risk arises in households ...
  • Misforståtte sentralbankreserver 

   Bernhardsen, Tom; Kloster, Arne (Aktuell Kommentar;1/2012, Others, 2012)
   I det siste har medier i Norge og andre land rapportert om at bankene i euroområdet har økt sine innskudd i ECB kraftig. Det er riktig. Høye innskudd i ECB blir forklart med at bankene ikke vil låne ut til hverandre eller ...
  • Misunderstood Central Bank Reserves 

   Bernhardsen, Tom; Kloster, Arne (Economic Commentaries;1/2012, Others, 2012)
   Recently, the media in Norway and other countries have reported that euro area banks have sharply increased their deposits with the ECB. That is correct. Some commentators attribute the high level of deposits with the ECB ...