Now showing items 107-126 of 160

  • Norske kroner ingen trygg havn 

   Flatner, Alexander (Aktuell Kommentar;3/2009, Others, 2009)
   I denne kommentaren ser vi nærmere på hvilke valutaer som synes å ha vært trygg havn-valutaer siden finansuroen startet sommeren 2007.
  • Norwegian Krone No Safe Haven 

   Flatner, Alexander (Economic Commentaries;3/2009, Others, 2009)
   This Commentary examines the various currencies to identify those that seem to have been safe haven currencies since the start of the financial turmoil in summer 2007.
  • Næringseiendom i Norge 

   Hagen, Marius (Aktuell Kommentar;6/2016, Others, 2016)
   Næringseiendom er den enkeltnæringen norske banker har mest utlån til. Gjennom de siste 40 årene har utlån til næringseiendom vært en viktig årsak til tap for bankene. Priser på næringseiendom svinger med konjunkturene. ...
  • Offentlige finanser – den krevende veien tilbake til en bærekraftig situasjon 

   Larsen, Unni; Støholen, Bente (Aktuell Kommentar;2/2010, Others, 2010)
   For å begrense fallet i produksjon og sysselsetting som følge av finanskrisen iverksatte myndigheter verden over omfattende penge- og finanspolitiske tiltak. Mange stater gikk også inn med kapital for å bedre bankenes ...
  • Oljeprisfallet og arbeidsmarkedet 

   Hvinden, Even C.; Nordbø, Einar W. (Aktuell Kommentar;7/2016, Others, 2016)
   Fallet i oljeprisen siden sommeren 2014 har dempet den økonomiske veksten og ført til høyere arbeidsledighet i Norge. Mye tyder på at den nedgangen de oljerelaterte bedriftene i Norge nå opplever, ikke vil være et midlertidig ...
  • Oljevirksomheten og norsk økonomi 

   Nordbø, Einar W.; Stensland, Njål (Aktuell Kommentar;4/2015, Others, 2015)
   Den økonomiske utviklingen i Norge i årene fra 2000 til 2014 var preget av den kraftige oppgangen i oljeprisen i samme periode. Etterspørselen fra oljeselskapene både på norsk sokkel og i resten av verden økte markert. Det ...
  • Om nye virkemidler i pengepolitikken. Avgrensning mellom pengepolitikken og finanspolitikken 

   Alstadheim, Ragna (Aktuell Kommentar;1/2011, Others, 2011)
   Under finanskrisen innførte mange sentralbanker nye typer utlån og kjøpte verdipapirer de vanligvis ikke handler i. Bruk av slike nye virkemidler og utvidet volum på tradisjonelle instrumenter ga større sentralbankbalanser. ...
  • On the Importance of Foreign Factors for the Norwegian Economy 

   Aastveit, Knut Are; Furlanetto, Francesco; Ravazzolo, Francesco (Economic Commentaries;3/2013, Others, 2013)
   The objective of this note is to describe two recent studies that both quantify the importance of foreign factors for the Norwegian economy by using time series econometric models. Furlanetto, Ravazzolo and Sarferaz (2013) ...
  • Oppgangen i oljeprisen – fundamentale og finansielle faktorer 

   Akram, Q. Farooq; Winje, Pål (Aktuell Kommentar;1/2008, Others, 2008)
   Oljeprisen har steget mye de senere årene. Prisen er nå rekordhøy også i reelle termer, [...]. Fundamentale forhold, som etterspørsel og tilbud av olje, er viktige forklaringsfaktorer bak prisoppgangen. Finansielle forhold, ...
  • Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks tilhørende valutatransaksjoner 

   Aamodt, Ellen (Aktuell Kommentar;2/2014, Others, 2014)
   Den norske stat har betydelige inntekter fra petroleumsvirksomheten. Dette er en kombinasjon av inntekter i norske kroner fra oljeskatter og inntekter i valuta fra statens egen petroleumsvirksomhet gjennom Statens Direkte ...
  • Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks valutakjøp til SPU 

   Aamodt, Ellen (Aktuell Kommentar;3/2012, Others, 2012)
   Den norske stat har store inntekter fra petroleumssektoren. Dette er inntekter både i valuta og i norske kroner. Deler av petroleumsinntektene tas inn i den norske økonomien ved at de brukes til å dekke det oljekorrigerte ...
  • Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks valutakjøp til SPU 

   Aamodt, Ellen (Aktuell Kommentar;14/2012, Others, 2012)
   Den norske stat har store inntekter fra petroleumssektoren. Dette er inntekter både i valuta og i norske kroner. Deler av petroleumsinntektene tas inn i den norske økonomien ved at de brukes til å finansiere det oljekorrigerte ...
  • Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks valutatransaksjoner 

   Lerbak, Marie Norum; Tafjord, Kristian; Øwre-Johnsen, Marit (Aktuell Kommentar;1/2016, Others, 2016)
   Petroleumsfondsmekanismen kanaliserer statens inntekter fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel til bruk over statsbudsjettet og til sparing i Statens pensjonsfond utland (SPU). På vegne av staten gjennomfører Norges ...
  • Petroleumsfondsmekanismen og utviklingen i petrobufferporteføljen (PBP) 

   Lund, Kathrine; Stiansen, Kjetil (Aktuell Kommentar;2/2017, Others, 2017)
   Staten har over tid hatt store inntekter i både kroner og valuta fra petroleumssektoren (statens netto kontantstrøm). Samtidig har staten også store valutainntekter i form av avkastning i Statens Pensjonsfond Utland (SPU). ...
  • Public Finances – the Difficult Path Back to Sustainable Levels 

   Larsen, Unni; Støholen, Bente (Economic Commentaries;2/2010, Others, 2010)
   In order to curb falling output and employment resulting from the financial crisis, extensive monetary and fiscal measures were put in place by authorities the world over. Many governments also recapitalised banks to ...
  • Regional Differences in House Prices and Debt 

   Anundsen, André K.; Mæhlum, Sverre (Economic Commentaries;4/2017, Others, 2017)
   House prices and household debt are closely linked. Both house prices and household debt have been rising faster than household income for a longer period. In order to assess household vulnerabilities, debt relative to ...
  • Regionale forskjeller i boligpriser og gjeld 

   Anundsen, André K.; Mæhlum, Sverre (Aktuell Kommentar;4/2017, Others, 2017)
   Utviklingen i boligpriser og gjeld henger tett sammen. Både boligpriser og gjeld har steget raskere enn husholdningenes inntekter over lengre tid. For å vurdere sårbarheten i husholdningene er gjeld i forhold til både ...
  • Regulering av boliglån – effekter på kreditt og boligpriser 

   Lindquist, Kjersti-Gro; Riiser, Magdalena D. (Aktuell kommentar;3/2018, Others, 2018)
   Internasjonale analyser finner at reguleringstiltak rettet mot boliglån kan bidra til å dempe veksten i boligpriser og kreditt, men resultatene spriker noe med hensyn på hvilke tiltak som virker og hvor effektive de er. ...
  • Relationship Between Key Rates and Money Market Rates 

   Bache, Ida Wolden; Bernhardsen, Tom (Economic Commentaries;2/2009, Others, 2009)
   In this note we argue that the pass-through from key policy rates to money market rates has been high in Norway and other countries and remained high during the financial crisis.
  • Sammenhengen mellom styringsrenten og pengemarkedsrentene 

   Bache, Ida Wolden; Bernhardsen, Tom (Aktuell Kommentar;2/2009, Others, 2009)