Now showing items 87-106 of 160

  • Konsekvenser av en brå oppbremsing i eiendomsmarkedet i Kina 

   Slettvåg, Bjørnar K. (Aktuell Kommentar;5/2014, Others, 2014)
   Det kinesiske eiendomsmarkedet er trolig en av de største nedsiderisikoene for den globale økonomien i 2014. Igangsettingen av nye bygg har i vår vært 20 prosent lavere enn på samme tid i fjor. Samtidig har beholdningen ...
  • KPI-FV : En frekvensvektet indikator for underliggende prisvekst 

   Simensen, Agnes Marie; Wulfsberg, Fredrik (Aktuell Kommentar;7/2009, Others, 2009)
   Månedsveksten i KPI varierer mye og endringen fra en måned til den neste sier ofte lite om retningen veksten vil ta videre. For å kunne danne et bilde av hvor stor andel av endringene som skyldes kortvarige spesielle forhold ...
  • KPIM : en modellbasert indikator for underliggende inflasjon 

   Hov, Marius Nyborg (Aktuell Kommentar;5/2010, Others, 2010)
   KPIM er en ny indikator for underliggende inflasjon, se Pengepolitisk rapport 3/10. Indikatoren er basert på prediksjonsevnen til delindeksene i KPI, og skiller seg dermed noe ut i forhold til andre indikatorer som Norges ...
  • KPIXE, en ny indikator for underliggende inflasjon 

   Nordbø, Einar W. (Aktuell Kommentar;3/2008, Others, 2008)
   Det operative målet for pengepolitikken er en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 prosent. Det tas i utgangspunktet ikke hensyn til direkte effekter som skyldes endringer i rentenivået, skatter, avgifter og ...
  • Kva land har tent på Kinas framvekst? 

   Husabø, Eilert (Aktuell Kommentar;10/2012, Others, 2012)
   Kinas reformperiode tok til i 1978, då Deng Xiaoping kom til makta. Under hans styre byrja prosessen med å opne den kinesiske økonomien for handel med omverda. I denne perioden har Kina opplevd ein økonomisk vekst utan ...
  • Liquidity in the Foreign Exchange Market for EUR/NOK 

   Lund, Kathrine (Aktuell Kommentar;3/2011, Others, 2011)
   In this Commentary we will take a closer look at liquidity conditions in the market for the EUR/NOK. We assess the relationship between liquidity conditions and the spot exchange rate and look at liquidity conditions in ...
  • Lower Potential Growth in the Euro Area After the Crisis 

   Husabø, Eilert (Economic Commentaries;7/2013, Others, 2013)
   The global financial crisis in 2008 and subsequent euro area sovereign debt crisis have had a substantial adverse impact on economic growth. In Norway their direct effect took the form of reduced demand for Norwegian ...
  • Lønnsandelen 

   Hagelund, Kåre; Nordbø, Einar W.; Sauvik, Lene (Aktuell Kommentar;9/2017, Others, 2017)
   Andelen av verdiskapingen som går til arbeidstakerne, har falt i flere land de siste tiårene. Så langt er det imidlertid liten enighet om hvilke krefter som har drevet utviklingen. I denne kommentaren gir vi en oversikt ...
  • Mål på kredittrisiko i husholdningene 

   Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Aktuell Kommentar;8/2013, Others, 2013)
   Misligholdsraten på utlån til husholdningene fra norske banker og kredittforetak falt etter bankkrisen på 1990-tallet og har vært lav siden tusenårsskiftet. Vi argumenterer for at kredittrisiko oppstår i husholdninger som ...
  • Measures of Household Credit Risk 

   Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Economic Commentaries;8/2013, Others, 2013)
   The default rate on loans to households by Norwegian banks and mortgage companies fell after the banking crisis in the 1990s and has been low since the turn of the millennium. We argue that credit risk arises in households ...
  • Misforståtte sentralbankreserver 

   Bernhardsen, Tom; Kloster, Arne (Aktuell Kommentar;1/2012, Others, 2012)
   I det siste har medier i Norge og andre land rapportert om at bankene i euroområdet har økt sine innskudd i ECB kraftig. Det er riktig. Høye innskudd i ECB blir forklart med at bankene ikke vil låne ut til hverandre eller ...
  • Misunderstood Central Bank Reserves 

   Bernhardsen, Tom; Kloster, Arne (Economic Commentaries;1/2012, Others, 2012)
   Recently, the media in Norway and other countries have reported that euro area banks have sharply increased their deposits with the ECB. That is correct. Some commentators attribute the high level of deposits with the ECB ...
  • Nedbemanning i norske virksomheter 

   Raavand, Andreas Haga (Aktuell Kommentar;11/2016, Others, 2016)
   Oljeprisfallet har ført til en rekke nedbemanninger i oljenæringen og tilknyttede virksomheter. Denne kommentaren belyser hvordan norske virksomheter nedbemanner og hvilke faktorer som eventuelt bidrar til å dempe nedgangen ...
  • Nedtur i USA – krise eller velkommen avdemping for verdensøkonomien? 

   Wilse, Hans Petter (Aktuell Kommentar;4/2008, Others, 2008)
   Problemer i boligmarkedet i USA utløste kraftig uro i finansmarkedene i 2007, og den økonomiske veksten i USA har avtatt markert de siste kvartalene. Det er frykt for resesjon. USAs økonomiske størrelse innebærer at dette ...
  • Negative Interest Rates : Central Bank Reserves and Liquidity Management 

   Bernhardsen, Tom; Lund, Kathrine (Economic Commentaries;2/2015, Others, 2015)
   In a number of countries, short-term money market rates have now become negative, either because the central bank has set a negative policy rate or because excess central bank reserves are pushing down short-term money ...
  • Negative renter : Sentralbankreserver og likviditetsstyring 

   Bernhardsen, Tom; Lund, Kathrine (Aktuell Kommentar;2/2015, Others, 2015)
   I en rekke land har nå korte pengemarkedsrenter blitt negative, enten fordi sentralbanken har satt negativ styringsrente, eller fordi overskudd av sentralbankreserver presser de korte pengemarkedsrentene ned mot renten på ...
  • NIBOR - a Norwegian Interest Rate? 

   Syrstad, Olav; Kloster, Arne; Bernhardsen, Tom (Economic Commentaries;9/2014, Others, 2014)
   Norges Bank has in various contexts pointed out that today’s NIBOR construction has clear weaknesses. The reasons for this view are presented in a letter to Finanstilsynet (Financial Supervisory Authority of Norway) of 26 ...
  • NIBOR - en norsk rente? 

   Syrstad, Olav; Kloster, Arne; Bernhardsen, Tom (Aktuell Kommentar;9/2014, Others, 2014)
   Norges Bank har i flere sammenhenger pekt på at dagens NIBOR-konstruksjon har klare svakheter. Begrunnelsen for dette synet er presentert i brev til Finanstilsynet 26. mai 2014, Norges Bank Memo 2/2014 («Svakheter ved ...
  • Norges Banks pengemarkedsundersøkelse i april 2013 

   Saakvitne, Jo (Aktuell Kommentar;6/2013, Others, 2013)
   Norges Bank gjennomførte i april 2013 en undersøkelse av det norske pengemarkedet. Dette var første gang en slik undersøkelse ble gjennomført i Norge. Resultatene gir ny innsikt i et marked som er sentralt i det norske ...
  • Norges Bank’s Money Market Survey in April 2013 

   Saakvitne, Jo (Economic Commentaries;6/2013, Others, 2013)
   In April 2013, Norges Bank conducted a survey of the Norwegian money market. This was the first time such a survey was conducted in Norway. The results provide new insights into a market that is essential to the Norwegian ...