Now showing items 67-86 of 160

  • Hva driver Nibor-påslaget? 

   Lund, Kathrine; Tafjord, Kristian; Øwre-Johnsen, Marit (Aktuell Kommentar;10/2016, Others, 2016)
   De siste par årene har risikopåslaget i tremåneders Nibor steget, fra rundt 25 basispunkter mot slutten av 2014 til om lag 60 basispunkter sommeren 2016. Økningen i påslaget (gitt som differansen mellom Nibor og forventet ...
  • Hva er nivået på den normale renten? 

   Bernhardsen, Tom; Kloster, Arne (Aktuell Kommentar;1/2010, Others, 2010)
   Det normale nivået på realrenten i Norge anslås å ligge i intervallet 2-3 prosent. Med et inflasjonsmål på 2,5 prosent er intervallet for den normale nominelle renten 4½-5½ prosent (tremåneders pengemarkedsrente). Dette ...
  • Hva påvirker bedriftenes investeringsbeslutning? 

   Hjelseth, Ida Nervik; Meyer, Sara Skjeggestad; Walle, Mari Aasgaard (Aktuell Kommentar;10/2017, Others, 2017)
   Investeringene i norske fastlandsbedrifter har utviklet seg relativt svakt siden finanskrisen, selv om styringsrenten er blitt redusert til et historisk lavt nivå. Norges Bank har gjennom sitt regionale nettverk intervjuet ...
  • Hvor mange er arbeidsledige? 

   Nordbø, Einar W. (Aktuell Kommentar;9/2016, Others, 2016)
   Den siste tiden har det vært et uvanlig stort avvik mellom de offisielle målene på arbeidsledighet i Norge. I denne kommentaren drøfter vi mulige forklaringer på dette avviket. En del av forskjellen kan tilskrives at AKU ...
  • Hvordan finansierer husholdningene kjøp av fast eiendom? 

   Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Aktuell kommentar;2/2018, Others, 2018)
   Høy gjeld i norske husholdninger har lenge vært trukket fram som et risikoelement for finansiell stabilitet, blant annet i Norges Banks rapporter Finansiell stabilitet. Gjeldsopptak i husholdningene er nært knyttet til ...
  • Hvordan kan vi anslå fremtidige påslag i Nibor? 

   Hellum, Erlend; Kårvik, Geir-Are Ø. (Aktuell Kommentar;5/2012, Others, 2012)
   Påslaget i pengemarkedet viser differansen mellom en usikret pengemarkedsrente og forventet styringsrente over den samme tidshorisonten. Påslaget uttrykker hvilken ekstra avkastning aktører i pengemarkedet krever for et ...
  • Hvordan påvirker markedsuroen finansieringskostnadene for norske bankkonsern? 

   Molland, Jermund; Erard, Monique E. Erlandsen (Aktuell Kommentar;7/2012, Others, 2012)
   Uroen i finansmarkedene de siste årene har ført til endringer i finansieringsbetingelsene for norske bankkonsern. Gjennom 2008 økte risikopåslagene på bankkonsernenes obligasjonsfinansiering kraftig. Etter å ha falt tilbake ...
  • Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? 

   Brander, Anna Sandvig; Brekke, Henriette; Naug, Bjørn E. (Aktuell Kommentar;4/2013, Others, 2013)
   Norske bedrifter har økt sin omsetning mot olje- og gassvirksomhet markert de siste årene. Vi ser her nærmere på den petroleumsrelaterte omsetningen i norske bedrifter og hvordan den vil bli påvirket av at fall i oljeprisen. ...
  • Hvorfor er pris- og kostnadsnivået i Norge så høyt? 

   Nordbø, Einar W. (Aktuell Kommentar;7/2014, Others, 2014)
   Sammenliknet med andre land er de fleste varer og tjenester relativt dyre i Norge. Internasjonale sammenlikninger viser at det generelle pris- og kostnadsnivået som regel er høyere jo rikere et land er. Klassisk teori om ...
  • IFRS 9 Implementation 

   Stefano, Nicolas (Economic Commentaries;8/2017, Others, 2017)
   New accounting rules for recognising credit losses (IFRS 9) will be introduced in Norway from 2018. Under IFRS 9, recognition of credit impairment will be based on more forward-looking assessments than under the current ...
  • IMF - fortsatt relevant etter 70 år 

   Jonassen, Morten (Aktuell Kommentar;10/2014, Others, 2014)
   Det internasjonale valutafondet – IMF – ble etablert for 70 år siden. Norge var blant de første 29 landene som ble medlem. Nå er IMF verdensomspennende med 188 medlemsland. IMFs grunnleggende oppgave med å bidra til økonomisk ...
  • IMF i endring – lån fra Norges Bank 

   Jonassen, Morten; Støholen, Bente; Winje, Pål (Aktuell Kommentar;5/2009, Others, 2009)
   Det internasjonale valutafondet (IMF) er viktig i håndteringen av internasjonale økonomiske og finansielle kriser. Det siste året har IMF ytt lån til flere land som har kommet i eller kan komme i betalingsbalanseproblemer. ...
  • IMF som krisehåndterer og Norges lån til Fondet 

   Sand, Tove Katrine (Aktuell Kommentar;15/2012, Others, 2012)
   I denne kommentaren omtales IMFs rolle i eurokrisen og bakgrunnen for at Norge bidrar med lån til IMF. Det internasjonale valutafondet (IMF eller Fondet) er sentral i arbeidet med å dempe de økonomiske skadevirkningene av ...
  • IMF vurderer medlemslandenes finansielle systemer – Norge står for tur 

   Lund, Arild J.; Moe, Thorvald Grung (Aktuell Kommentar;1/2015, Others, 2015)
   Det internasjonale valutafondet - IMF - gjennomfører regelmessig grundige gjennomganger av medlemslandenes finansielle systemer. I år gjør IMF en slik vurdering av det finansielle systemet i Norge. Formålet med Financial ...
  • Increased Gas Exports, but What About Prices? 

   Winje, Pål; Naug, Bjørn E.; Stavseng, Astrid (Economic Commentaries;4/2011, Others, 2011)
   Gas exports account for a rising share of Norwegian petroleum revenues. International gas spot prices have traditionally tracked oil prices with a lag. After the financial crisis, international gas prices remained low ...
  • Initiativer internasjonalt for å håndtere systemrisikoen ved store banker 

   Grung, Thorvald; Vale, Bent (Aktuell Kommentar;13/2012, Others, 2012)
   Den siste finanskrisen har vist hvor sårbare moderne økonomier kan være som følge av at bankene har vokst seg store. I denne Aktuelle kommentaren gir vi først en kort beskrivelse av noen av disse problemene. Deretter gir ...
  • Innføring av IFRS 9 

   Stefano, Nicolas (Aktuell Kommentar;8/2017, Others, 2017)
   Nye regnskapsregler for tapsføring (IFRS 9) blir innført i Norge fra 2018. I motsetning til dagens regelverk skal nedskrivingene på utlån under IFRS9 baseres mer på forventede utlånstap og fremoverskuende vurderinger. Dette ...
  • Innverknad på Europa frå krisa i Russland og Ukraina 

   Husabø, Eilert (Aktuell Kommentar;6/2014, Others, 2014)
   IMF trakk nyleg fram uroa i Ukraina som ein risiko for globale vekstutsikter. I denne kommentaren lagar vi ei kort oversikt over kanalar for innverknad og ser på moglege effektar av ei ytterlegare forverring av krisa. For ...
  • Issuance of Corporate Bonds in the Norwegian Market 

   Haugen, Charlotte Høeg (Economic Commentaries;2/2013, Others, 2013)
   At end-2012, the total amount of non-financial corporate bonds outstanding in the Norwegian market came to NOK 270 billion. This accounted for nearly a fifth of the total volume of bonds outstanding. In 2012, non-financial ...