Now showing items 13-32 of 282

  • Background Information, Annual Address 2010 

   Unknown author (Staff Memo;2/2010, Working paper, 2010)
  • Background Information, Annual Address 2012 

   Unknown author (Staff Memo;6/2012, Working paper, 2012)
  • Bank Lending to the Commercial Real Estate Sector - a Source of Systemic Risk? 

   Hagen, Marius; Hjelseth, Ida Nervik; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;11/2018, Working paper, 2018)
   Banks' commercial real estate loans account for almost half of banks' total loans to non-financial enterprises. Losses on these loans are normally low in good times, but they have proved to be one of the largest sources ...
  • Bankenes etterspørsel og kredittpraksis siden 2008 : Resultater fra Norges Banks utlånsundersøkelse 

   Lindquist, Kjersti-Gro; Mundal, Olav M.K.; Riiser, Magdalena D.; Solheim, Haakon (Staff Memo;17/2016, Working paper, 2016)
   Artikkelen presenterer utviklingen i etterspørsel etter kreditt og kredittpraksis fra norske banker siden 2008, slik de er representert i Norges Banks utlånsundersøkelse. Norske banker har rapportert om en betydelig ...
  • Bankenes tilpasning til reguleringer : en modellbasert analyse 

   Nordal, Kjell Bjørn; Aronsen, Per Atle; Turtveit, Lars-Tore (Staff Memo;11/2016, Working paper, 2016)
   I denne artikkelen benytter vi en modell for å belyse insentivene banker har til å velge nivåene på kapitaldekning og utlånsvekst når de står overfor et regulatorisk kapitalkrav og regler om tvungen konvertering av gjeld ...
  • Bankenes utlån til næringseiendom – en kilde til systemrisiko? 

   Hagen, Marius; Hjelseth, Ida Nervik; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;11/2018, Working paper, 2018)
   Utlån til næringseiendom utgjør nesten halvparten av bankenes utlån til ikke- finansielle foretak. Disse lånene har normalt lave tap i gode tider, men har vist seg som en av de største kildene til tap i bankene under ...
  • Banking Crisis Resolution Policy - Different Country Experiences 

   Mayes, David G. (Staff Memo;10/2009, Working paper, 2009)
   The current financial crisis has sparked an intense debate about how weak banks should be resolved. Despite international efforts to coordinate and converge on such policies, national policy advice and resolution practices ...
  • Bankmodellen og stresstesten i rapport om Finansiell stabilitet 2015 

   Syversten, Bjørne Dyre H.; Johansen, Rønnaug Melle; Lind, Øyvind Andreas; Solheim, Haakon; Stefano, Nicolas (Staff Memo;5/2015, Working paper, 2015)
   Norges Bank bruker stresstester til å undersøke mulige konsekvenser for bankene av alvorlige økonomiske forstyrrelser. Fra og med rapport om Finansiell stabilitet 2013 har stresstestene vært basert på et nytt modellapparat. ...
  • Banks’ wholesale funding share as an indicator of financial vulnerability 

   Alstadheim, Ragna (Staff Memo;7/2020, Working paper, 2020)
   A review of theoretical links between the wholesale (or market) funding share of banks (WFS) and financial vulnerability is provided. The vulnerability may both be within the financial system, and in the non-financial ...
  • Beregning av vekter til Regionalt nettverk 

   Martinsen, Kjetil; Wulfsberg, Fredrik (Staff Memo;11/2009, Working paper, 2009)
   Dette notatet dokumenterer oppbygningen og bruken av vekter for observasjonene til Regionalt nettverk. Fra runde 3/09 er observasjonene i Regionalt nettverk vektet etter et nytt vektesett. Vektene fanger i større grad opp ...
  • Betalingsevne og boligkjøpekraft blant husholdninger som ikke eier bolig 

   Lindquist, Kjersti-Gro; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;9/2023, Working paper, 2023)
   Husholdninger som ikke eier egen bolig, utgjør om lag en fjerdedel av alle husholdningene. De holder bare 7 prosent av husholdningenes gjeld, men mye av dette er gjeld uten sikkerhet. Vi finner at denne gruppen har lite ...
  • Betalingskort og tosidige markeder - noen implikasjoner for policy 

   Vale, Bent (Staff Memo;6/2010, Working paper, 2010)
   I dette notatet gis først en kort innføring i noen grunnleggende trekk ved et tosidig marked som kortmarkedet. Deretter gjennomgås noe av den teoretiske litteraturen om betalingskort. Vi ser spesielt på om gebyrstrukturen ...
  • Boligbygging og husholdningsvekst 

   Mæhlum, Sverre; Pettersen, Per Marius; Xu, Hong (Staff Memo;12/2018, Working paper, 2018)
   De siste 10-15 årene har befolkningsveksten i Norge vært sterk, mens boligbyggingen har vært nokså lav. Samtidig bor folk i stadig mindre husholdninger. Økningen i antall husholdninger har vært høyere enn økningen i antall ...
  • Boligmarkedet i pandemiåret 2020 

   Lindquist, Kjersti-Gro; Mæhlum, Sverre; Vatne, Bjørn Helge; Wold, Ella Getz (Staff Memo;6/2021, Working paper, 2021)
   Til tross for pandemien var boligprisveksten høy gjennom store deler av 2020. Lavere utlånsrenter, endringer i boligpreferanser og begrenset tilbud av nye boliger har bidratt til økt prispress, især i Oslo. Våre analyser ...
  • Boligpriser og husholdningenes konsum 

   Grindaker, Morten Haabeth (Staff Memo;11/2017, Working paper, 2017)
   Verken standard økonomisk teori eller empiriske studier gir et entydig svar på hvilken betydning boligprisendringer har for husholdningenes forbruk. Empirisk er det krevende å anslå effekten fordi både boligpriser og konsum ...
  • Bond Liquidity at the Oslo Stock Exchange 

   Ødegaard, Bernt Arne (Staff Memo;5/2017, Working paper, 2017)
   We characterize the liquidity of bond trading at the Oslo Stock Exchange (OSE). We use the complete history of bond prices quoted at the OSE from 1990 to 2016. We first characterize the market place, summarize trading ...
  • Bond market fire sales and turbulence in the Norwegian FX market in March 2020 

   Alstadheim, Ragna; Nordal, Kjell Bjørn; Syrstad, Olav; ter Ellen, Saskia; Wassas, May-Iren Walstad (Staff Memo;2/2021, Working paper, 2021)
   The world witnessed a meltdown in financial markets in March 2020 as the Covid-19 pandemic hit the global economy. In this memo we document how the turbulence affected Norwegian financial markets. We describe possible ...
  • Calculation of Weights for the Regional Network 

   Martinsen, Kjetil; Wulfsberg, Fredrik (Staff Memo;5/2010, Working paper, 2010)
   This memo documents the structure and use of weights for observations from the regional network. With effect from round 3/09, observations from the network have been weighted using a new set of weights that better capture ...
  • Changes in Norges Bank’s Role and Activities in Cash Supply and Distribution 

   Eklund, Trond; Nygård, Svein; Veggum, Leif (Staff Memo;9/2017, Working paper, 2017)
   Norges Bank has made considerable changes in its role and activities in cash supply and distribution since the turn of the century, with the aim of enhancing efficiency in cash distribution and the payment system as a ...
  • Clearingen i Norges Bank 

   Haare, Harald (Staff Memo;22/2012, Working paper, 2012)
   I dag benyttes begrepet ”clearing” ofte om avregning av betalinger og handel i verdipapirer og derivater. De beløp aktørene skylder og har til gode mot hverandre regnes til en nettoposisjon for hver enkelt aktør, som så ...