Now showing items 184-203 of 261

  • Oil Price Shocks and the Norwegian Effective Exchange Rate – an SVAR Approach 

   ter Ellen, Saskia; Martinsen, Kjetil (Staff Memo;16/2016, Working paper, 2016)
   We employ a structural VAR model to investigate direct and indirect effects of oil price changes on the Norwegian effective exchange rate (I44). The model is estimated on different subsamples and with different model ...
  • Oljepris og lønnsutvikling i K-sektor 

   Anundsen, André K. (Staff Memo;8/2016, Working paper, 2016)
   I denne artikkelen foretas en økonometrisk analyse av lønnsdannelsen i verfts- og verkstedindustrien og i øvrig industri ved hjelp av årlige data for perioden 1980–2014. I tillegg til å ta hensyn til egen lønnsomhetsutvikling, ...
  • Om fondering av pensjoner 

   Grønvik, Gunnvald (Staff Memo;2/2006, Working paper, 2006)
   Det er i dette notat gjort noen teoretiske betraktninger om pensjonssystemer og egenskaper ved dem. Det er lagt hovedvekt på å vurdere hvorvidt pensjonssystemer bør være fonderte eller ikke. Argumenter taler for at fonderte ...
  • Om gjennomslaget fra styringsrenten til bankenes renter 

   Juelsrud, Ragnar; Nordal, Kjell Bjørn; Winje, Hanna (Staff Memo;11/2020, Working paper, 2020)
   For at pengepolitikken skal virke inn på økonomien er det viktig at endringer i styringsrenten får gjennomslag til bankenes utlåns- og innskuddsrenter til foretak og husholdninger. Over tid ser vi at det er en sterk ...
  • Om interaksjon mellom pengepolitikk og tidsvarierende makroregulering av finanssektoren 

   Natvik, Gisle James (Staff Memo;11/2011, Working paper, 2011)
   Finanskrisen har skapt en forholdsvis bred konsensus om at eksisterende regulering av finansmarkedene har rettet for mye oppmerksomhet mot de individuelle finansinstitusjoners risiko, og for lite oppmerksomhet mot risikoen ...
  • Om pengemengden 

   Lerbak, Marie Norum (Staff Memo;14/2013, Working paper, 2013)
   I dette notatet drøftes utviklingen i ulike pengemengdeaggregater, samt sammenhengen mellom disse og utviklingen i kreditt. I kjølvannet av finanskrisen og krisen i det europeiske statspapirmarkedet har spørsmål relatert ...
  • On the Purpose of Models - the Norges Bank Experience 

   Gerdrup, Karsten R.; Nicolaisen, Jon (Staff Memo;6/2011, Working paper, 2011)
   Macroeconomic models are important ingredients in the monetary policy process, and, in the Norwegian case, projecting a forward interest rate path. In this paper we argue that when deciding on a model strategy, it is crucial ...
  • On the Risk of a Fall in Household Consumption in Norway 

   Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;16/2014, Working paper, 2014)
   This paper utilises household level data from administrative registers to illustrate that Norwegian households' high debt-to-income and loan-to-value ratios could prompt an increase in household saving in the event of a ...
  • Optimal kapitaldekning for norske banker 

   Kragh-Sørensen, Kasper (Staff Memo;29/2012, Working paper, 2012)
   Bankkriser er svært kostbare for samfunnet. Økt kapitaldekning bedrer bankenes evne til å bære tap og unngå kriser. Men bankenes eiere kan vurdere det som kostbart å øke egenkapitalen og derfor velge å holde for lite ...
  • Optimal kapitaldekning for norske banker 

   Andersen, Henrik; Juelsrud, Ragnar Enger (Staff Memo;9/2022, Working paper, 2022)
   I dette memoet analyserer vi hvor høy kapitaldekning bankene bør ha i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Mer egenkapital i bankene kan bidra til finansiell stabilitet ved å redusere risikoen for kostbare bankkriser, men utlån ...
  • Optimal variable bank capital requirements 

   Alstadheim, Ragna (Staff Memo;9/2021, Working paper, 2021)
   The purpose of the “counter-cyclical capital buffer” (buffer) is to dampen procyclicality in the financial system, absorb capital losses and prevent a credit crunch during recessions. In this paper, a stylized analytical ...
  • Payment Habits at Point of Sale. Different Methods of Calculating Use of Cards and Cash in Norway 

   Gresvik, Olaf; Haare, Harald (Staff Memo;6/2008, Working paper, 2008)
   We use different empirical methods for estimating the use of cash in Norway. One method gives an estimate of the “maximum” value of cash use at point of sale. A second estimates the minimum use of cash in the society ...
  • Pengepolitikkens bankutlånskanal 

   Jacobsen, Dag Henning (Staff Memo;19/2012, Working paper, 2012)
   Pengepolitikken påvirker økonomien gjennom flere kanaler, og blant annet vil styringsrenten innvirke på lånerentene husholdninger og bedrifter står overfor. Pengepolitikken har også midlertidig betydning for låntakernes ...
  • Pengepolitiske komiteer og kommunikasjon 

   Qvigstad, Jan F.; Fridriksson, Ingimundur; Langbraaten, Nina (Staff Memo;1/2013, Working paper, 2013)
   Det finnes bare en sentralbank i et land. Det er derfor naturlig å sammenligne den med sentralbanker i andre land. Det er bred enighet om målet for pengepolitikken – prisstabilitet – og at sentralbanken skal være uavhengig ...
  • Penger, sentralbankreserver og Norges Banks likviditetsstyringssystem 

   Aamodt, Ellen; Fjære, Jeanette Strøm; Lerbak, Marie Norum; Tafjord, Kristian (Staff Memo;5/2016, Working paper, 2016)
   I kjølvannet av finanskrisen har flere sentralbanker iverksatt ukonvensjonelle pengepolitiske tiltak. Når sentralbanker kjøper verdipapirer eller valuta i markedet betaler de med sentralbankreserver. Sentralbankreserver ...
  • Pensjonsreformen og individuell risiko 

   Reiakvam, Lisa Kristine; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn H. (Staff Memo;1/2022, Working paper, 2022)
   Pensjonsreformen ble gjennomført for å bidra til at fremtidens pensjoner skulle bli mer økonomisk bærekraftige. For den enkelte betyr det økt sannsynlighet for at utbetalingene blir som lovet. Reformen gir sterke insentiver ...
  • Policy-Making and Models at Norges Bank 

   Qvigstad, Jan F. (Staff Memo;5/2005, Working paper, 2005)
   [...] Norges Bank’s macro models have played a key role in forecasting work over many years. Inflation targeting probably places greater demands on our understanding of the way the economy functions than earlier regimes, ...
  • Produksjonsgap og finansielle variable 

   Hagelund, Kåre (Staff Memo;14/2016, Working paper, 2016)
   Den potensielle produksjonen er nivået på produksjonen når alle produksjonsfaktorer er fullt og opprettholdbart utnyttet. Denne produksjonen er ikke observerbar. I de ulike fremgangsmåtene for å anslå den potensielle ...
  • The rationale for central bank liquidity insurance and liquidity regulation 

   Søvik, Ylva (Staff Memo;3/2020, Working paper, 2020)
   One of the core functions of a central bank is to provide liquidity insurance, often termed the lender of last resort (LLR) function. During and after the Great Financial Crisis (GFC) in 2007-09 central banks’ role as ...
  • Relationships Between Nominal GDP and Financial Variables in OECD Countries 

   Ellingsen, Jon (Staff Memo;4/2017, Working paper, 2017)
   I look at the short-term relationship between nominal GDP and credit and nominal GDP and house prices in 20 OECD countries. In the recent years central banks have become increasingly concerned with financial stability. ...