Now showing items 234-253 of 282

  • Samfunnets besparelse ved overgang til elektronisk faktura 

   Haare, Harald (Staff Memo;7/2014, Working paper, 2014)
   Norge har et effektivt betalingssystem sammenlignet med de fleste andre land. Dette er dokumentert gjennom Norges Banks kostnadsundersøkelser og i bankens årsrapporter om betalingssystem. Det er likevel rom for forbedringer. ...
  • Sammenhengen mellom styringsrenten og makroøkonomiske variable : noen enkle ligninger for Norge 

   Bernhardsen, Tom; Bårdsen, Gunnar (Staff Memo;2/2004, Working paper, 2004)
   Sentralbanker med fleksibel inflasjonsstyring setter renten ut fra utsiktene for inflasjon og produksjon og sysselsetting. Utsiktene påvirkes av løpende informasjon om den økonomiske utviklingen. Fra utsiden vil analytikere ...
  • Sammenlikning av gjeldsbelastningen i fire nordiske land 

   Reiakvam, Lisa K.; Solheim, Haakon (Staff Memo;5/2013, Working paper, 2013)
   Vi sammenligner husholdningers gjeldsbelastning på tvers av land. Spesielt vektlegger vi forskjellene mellom de nordiske landene. Vi finner at forskjeller i nivået på gjeldsbelastning mellom land er systematiske over tid, ...
  • Short-Term Forecasting of GDP and Inflation in Real-Time : Norges Bank’s System for Averaging Models 

   Aastveit, Knut Are; Gerdrup, Karsten R.; Jore, Anne Sofie (Staff Memo;9/2011, Working paper, 2011)
   In this paper we describe Norges Bank's system for averaging models (SAM) which produces model-based density forecasts for Norwegian Mainland GDP and inflation. We combine the forecasts from three main types of models ...
  • Simple Cross-Check Models for the Krone Exchange Rate 

   Bernhardsen, Tom (Staff Memo;1/2008, Working paper, 2008)
   In this paper we discuss simple cross-check models for the krone exchange rate. Such models may give information as to whether the exchange rate is in line with basic macroeconomic fundamentals. Norges Bank publishes ...
  • A SMARTer way to forecast 

   Bowe, Frida; Friis, Inga Nielsen; Loneland, Atle; Njølstad, Erlend Salvesen; Meyer, Sara Skjeggestad; Paulsen, Kenneth Sæterhagen; Robstad, Ørjan (Staff Memo;7/2023, Working paper, 2023)
   In this paper we describe the newly developed System for Model Analysis in Real Time (SMART) used for forecasting and model analysis in Norges Bank. While the long-term goal is to include all empirical models used in ...
  • Smitte mellom banker – Systemrisiko som følge av bankenes sammenkobling 

   Lind, Øyvind Andreas (Staff Memo;13/2016, Working paper, 2016)
   Sammenkobling mellom banker gir opphav til systemrisiko. En betydelig del av bankenes eiendeler er eksponeringer hvor motparten er en annen bank. Slike sammenkoblinger kan utgjøre en risiko for smitte i det finansielle ...
  • Solvensavstand og andre risikoindikatorer for banker 

   Aronsen, Per Atle; Nordal, Kjell Bjørn (Staff Memo;6/2009, Working paper, 2009)
   Siden finansuroen begynte i 2007 har mange banker verden over opplevd kraftig fall i aksjekursen og økte risikopåslag i prisene på gjeldsfinansiering. Grunnen til dette er i all hovedsak at markedet forventet redusert ...
  • A statistical analysis of Norges Bank’s forecasts 

   Hagelund, Kåre; Husabø, Eilert (Staff Memo;3/2022, Working paper, 2022)
   In this paper, we perform a statistical analysis of the forecasting properties of Norges Bank’s macroeconomic forecasts in the period 1998 – 2019. As a part of the analysis we assess Norges Bank’s forecasts against similar ...
  • Sticky Prices and Inflation Expectations in Norway 

   Erlandsen, Solveig K. (Staff Memo;15/2014, Working paper, 2014)
   Some consumer prices are changed often, while others are changed infrequently. In this memo, I investigate whether Norwegian consumer prices that are changed often – called flexible prices in this memo – and prices that ...
  • Strategirapport for petroleumsfondet (Fra 1.1.2006 Statens pensjonsfond - Utland) 

   Unknown author (Staff Memo;3/2006, Working paper, 2006)
   Vi skal belyse egenskapene ved dagens strategiske referanseportefølje og ved aktuelle alternativer. For å komme fram til hvilke egenskaper vi bør se på, diskuterer vi først fondets målfunksjon. De politiske myndigheter har ...
  • Strategisk allokering i valutareservene 

   Unknown author (Staff Memo;1/2004, Working paper, 2004)
   Sentralbanksjefens stab for kapitalforvaltning (SSK) foretar med jevne mellomrom en gjennomgang av grunnlaget for den investeringsstrategien som er valgt for valutareservene. Analysene i dette notatet er basert på data ...
  • Strategy Report - The Norwegian Government Pension Fund - Global 

   Unknown author (Staff Memo;1/2007, Working paper, 2007)
   Our report on “Long term market outlook” discussed the future market conditions both in the bond and equity markets, where the Pension Fund is currently invested, and in alternative asset classes, where the Fund may invest ...
  • Stress Testing the Enterprise Sector's Bank Debt - a Micro Approach 

   Bernhardsen, Eivind; Syversten, Bjørne Dyre H. (Staff Memo;5/2008, Working paper, 2008)
   This paper describes Norges Bank’s micro stress testing framework for assessing the Norwegian banking sector’s losses on loans to the non-financial enterprise sector. Using projected macro variables and a stock-flow approach, ...
  • Sustainable Household Debt : Towards an Operational View and Framework 

   Lindquist, Kjersti-Gro (Staff Memo;33/2012, Working paper, 2012)
   From a broad financial stability perspective, sustainable household debt should be evaluated within a steady-state consumption-path approach. We calculate measures for households’ steady-state consumption based on average ...
  • Systemer for likviditetsstyring : Oppbygging og egenskaper 

   Syrstad, Olav (Staff Memo;5/2011, Working paper, 2011)
   Målet i likviditetspolitikken er å sørge for at de helt kortsiktige pengemarkedsrentene holdes nær styringsrenten. Sentralbankene oppnår dette ved å fastsette vilkårene for bankenes lån og plasseringer i sentralbanken, ...
  • Systemic Surcharges and Measures of Systemic Importance 

   Berg, Sigbjørn Atle (Staff Memo;12/2010, Working paper, 2010)
   There is an emerging consensus that systemically important banks should face stricter regulations and systemic surcharges. To make this latter principle operational we need to quantify the systemic importance of individual ...
  • Targeted Countercyclical Capital Buffers 

   Galaasen, Sigurd Mølster; Solheim, Haakon (Staff Memo;13/2018, Working paper, 2018)
   This paper investigates the effect of broad-based versus sectoral capital requirements using a dynamic model of bank behaviour. We study the problem facing banks when determining their dividend policy and portfolio of ...
  • Teknisk beregning av KPIXE 

   Hov, Marius Nyborg (Staff Memo;3/2009, Working paper, 2009)
   Norges Bank ser på flere ulike indikatorer i vurderingen av underliggende inflasjon. KPIXE2 er en indikator for underliggende inflasjon som ble publisert første gang i Pengepolitisk rapport 2/08. KPIXE fanger opp den ...