• Effects of a New Monetary Policy Loss Function in NEMO 

   Lund, Kathrine; Robstad, Ørjan (Staff Memo;10/2012, Working paper, 2012)
   In this memo we provide technical documentation of the impulse responses to some representative shocks in NEMO. The impulse responses are shown both with the new specification of the monetary policy loss function presented ...
  • Effects of Changing Banks’ Risk Weights 

   Andersen, Henrik; Johansen, Rønnaug Melle; Kolvig, Knut (Staff Memo;15/2012, Working paper, 2012)
   The risk weights banks employ when calculating capital adequacy have been mentioned as a potential macro prudential tool to contain systemic risk emerging in specific sectors. Higher risk weights can to a certain extent ...
  • Effects of Higher Equity Ratio on a Bank’s Total Funding Costs and Lending 

   Vale, Bent (Staff Memo;10/2011, Working paper, 2011)
   Simply stating that because equity is much more expensive than debt funding, banks total funding costs will increase accordingly if their equity ratio is increased, biases the estimated increase upwards. As recently put ...
  • Effects of the IRB approach on bank lending to Norwegian enterprises 

   Andersen, Henrik; Juelsrud, Ragnar Enger; Kostøl, Andreas (Staff Memo;1/2020, Working paper, 2020)
   This paper analyses how the introduction of the IRB approach may have affected banks' lending to enterprises, lending margins and portfolio quality in Norway. Our results show that the IRB banks' lending margins decreased ...
  • Effects of the new standardised approach and the new output floor for IRB banks 

   Andersen, Henrik; Johnsen, Jama (Staff Memo;8/2023, Working paper, 2023)
   The EU plans to revise the capital adequacy rules for banks in 2025. Regulatory amendments will be introduced in Norway through the EEA Agreement. Our results show that the regulatory amendments can significantly reduce ...
  • Effekten av en inndragning av 50-øremynten på inflasjonen 

   Wulfsberg, Fredrik (Staff Memo;1/2009, Working paper, 2009)
   KPI måles med annonserte priser og ikke som betalt beløp, slik at avrunding av priser ved kontant betaling i seg selv ikke påvirker KPI. (Ved elektronisk betaling blir priser ikke avrundet.) Inndragning av 50-øremynten kan ...
  • Effekter av arbeidsinnvandring 

   Hagelund, Kåre; Nordbø, Einar W.; Wulfsberg, Fredrik (Staff Memo;12/2011, Working paper, 2011)
   Høy innvandring har ført til sterk befolkningsvekst i Norge de siste årene. Befolkningsstrømmer av det omfanget vi nå opplever kan påvirke økonomiens virkemåte. Det er derfor viktig å ha en forståelse av hvilke effekter ...
  • Effekter av IRB-metoden på bankenes utlån til norske foretak 

   Andersen, Henrik; Juelsrud, Ragnar Enger; Kostøl, Andreas (Staff Memo;1/2020, Working paper, 2020)
   I dette memoet analyserer vi hvordan innføringen av IRB-metoden kan ha påvirket bankenes utlån til foretak, utlånsmarginer og porteføljekvalitet i Norge. Våre resultater viser at IRB-bankene reduserte utlånsmarginene ...
  • Effekter av metodeendringer i KPI 

   Erlandsen, Solveig K.; Ulvedal, Pål Bergset; Vonen, Nikka Husom (Staff Memo;10/2016, Working paper, 2016)
   I 2013 endret Statistisk sentralbyrå metodene for beregning av prisutviklingen for to store konsumområder i konsumprisindeksen (KPI); for matvarer og alkoholfrie drikkevarer og for husleier. I denne artikkelen diskuterer ...
  • Effekter av ny standardmetode og nytt gulv for IRB-bankene 

   Andersen, Henrik; Johnsen, Jama (Staff Memo;8/2023, Working paper, 2023)
   EU planlegger å endre kapitaldekningsreglene for bankene i 2025. Regelverksendringene blir innført i Norge gjennom EØS-avtalen. Våre resultater viser at regelverksendringene kan gi små og mellomstore banker (standardmetodebanker) ...
  • Eksponeringsalternativer i norske kroner og virkningen på kronekursen 

   Øwre-Johnsen, Marit; Flatner, Alexander (Staff Memo;11/2014, Working paper, 2014)
   Norges Banks valutahandelsstatistikk viser at utenlandske aktører utgjør en stor del av markedet for norske kroner. Samtidig er det en trend globalt at finansielle aktører står for en stadig større del av omsetningen i ...
  • En forbedret sammensatt systemisk stressindikator (CISS) for Norge 

   Hagen, Marius; Pettersen, Per Marius (Staff Memo;3/2019, Working paper, 2019)
   Norges Banks råd om motsyklisk kapitalbuffer baseres på et bredt sett av kvalitativ og kvantitativ informasjon. Det europeiske systemrisikorådet trekker frem at utviklingen i en generell indikator for systemisk stress i ...
  • En internasjonal sammenligning av norsk banksektor 

   Walle, Mari Aasgaard; Lund, Arild J. (Staff Memo;9/2018, Working paper, 2018)
   Bankene dominerer den finansielle sektoren i Norge. Hvor stor er norsk banksektor sammenlignet med banksektorene i andre land? Vi finner at Norge har en nokså liten banksektor i forhold til BNP sammenlignet med de andre ...
  • En oversikt over Norges Banks analyser av kronekursen 

   Flatner, Alexander; Tornes, Preben Holthe; Østnor, Magne (Staff Memo;7/2010, Working paper, 2010)
   Norges Bank setter renten med sikte på å stabilisere inflasjonen nær målet på mellomlang sikt. Norges Bank legger til grunn at inflasjonsstyringen skal være fleksibel, slik at både variasjon i inflasjon og variasjon i ...
  • En statistisk analyse av Norges Banks prognoser 

   Hagelund, Kåre; Husabø, Eilert (Staff Memo;3/2022, Working paper, 2022)
   I denne artikkelen gjennomfører vi en statistisk analyse av prognoseegenskapene til Norges Banks makroøkonomiske prognoser i perioden 1998 – 2019. Som del av analysen vurderer vi Norges Banks prognoser opp mot tilsvarende ...
  • Er inflasjonsforventningene i Norge forankret? 

   Erlandsen, Solveig K.; Ulvedal, Pål Bergset (Staff Memo;12/2017, Working paper, 2017)
   I denne artikkelen undersøker vi om inflasjonsforventningene i Norge er forankret, i betydningen om de responderer lite på ny informasjon og ligger stabilt nær inflasjonsmålet på 2,5 prosent noen år frem i tid. Vi gjør ...
  • Estimates of banks' losses on loans to the corporate sector 

   Hjelseth, Ida Nervik; Saxegaard, Elif Arbatli; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn H. (Staff Memo;10/2020, Working paper, 2020)
   Loans to non-financial enterprises are the main source of banks’ losses. Analyses of banks’ losses on corporate loans are therefore important in the assessment of financial stability. This paper presents Norges Bank’s framework ...
  • Estimates of the Neutral Rate of Interest in Norway 

   Brubakk, Leif; Ellingsen, Jon; Robstad, Ørjan (Staff Memo;7/2018, Working paper, 2018)
   In this paper, we estimate the neutral real rate for the Norwegian economy using two different empirical models, a vector autoregressive model with time-varying parameters (TVP-VAR) and a State-Space (SS) model similar to ...
  • Et blikk på det norske kredittmarkedet i perioden 1823-1865 : Tinglyste pantelån i Christiania, Trondhjem, Strinda og Selbu og Nedre Romerike i utvalgte år 

   Hvidsten, Vetle (Staff Memo;2/2016, Working paper, 2016)
   Som en del av Norges Banks 200-årsjubileumsprosjekt har det vært ønskelig å få bedre innsikt i kredittgivningen i Norge i tiden etter etableringen av det organiserte bankvesenet. Spørsmålene som vi har ønsket å besvare i ...
  • Et rammeverk for makrotilsynsstresstester 

   Andersen, Henrik; Gerdrup, Karsten R.; Johansen, Rønnaug Melle; Krogh, Tord (Staff Memo;1/2019, Working paper, 2019)
   Vi presenterer et rammeverk for makrotilsynsstresstester. Mens tradisjonelle stresstester vurderer nivået på bankenes kapitaldekning opp mot regulatoriske krav gjennom en tenkt krise, handler makrotilsynsstresstester om å ...